بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای  …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای …

۴٫۲٫۴٫ بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس تکنیک تحلیل خوشهای ۱۵۱

  1. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای ۱۶۷

مقدمه ۱۶۸
۱٫۵٫مروری کلی بر تحقیق ۱۶۸
۲٫۵٫خلاصه ای از نتایج و یافته های تحقیق ۱۷۰
۱٫۲٫۵٫نتایج آزمون میانگین اهمیت جهت شناسایی انتظارات با اهمیت از منظر کاربران بانکداری موبایلی
و تحلیلهای مربوط به آن ( پاسخ به سوال اول پژوهش ۱۷۰
۲٫۲٫۵٫ نتایج آزمون فریدمن جهت پی بردن به اولویت انتظارات از منظر کاربران بانکداری موبایلی و تحلیلهای مربوط به آن ۱۷۱
۳٫۲٫۵٫ اولویتبندی میانگین رتبه اهمیت کلیه انتظارات تفصیلی ۱۷۲
۴٫۲٫۵٫ بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس مشابهت انتظارات( پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش ۱۷۳
۵٫۲٫۵٫ نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت انتظارات اصلی در خوشه های مختلف و تحلیلهای مربوط به آن ۱۷۶
۶٫۲٫۵٫ مقایسه با پژوهش های پیشین ۱۷۷
۷٫۲٫۵٫ پیشنهادهای کاربردی و اجرایی ۱۷۹
۸٫۲٫۵٫ محدودیتهای پژوهش ۱۸۶
۹٫۲٫۵٫ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ۱۸۷
۶٫منابع ۱۸۸
۷٫پیوست ۱۹۵
فهرست جداول
جدول ۱٫۱ : تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه در کشور ایران ۷
جدول ۲٫۱ : آمار کاربران تلفنبانک و بانکداری موبایلی کشاورزی ۸
جدول ۱٫۲ : متغیر های اصلی بخش بندی بازار ۲۳
جدول۲٫۲ : متغیر های اصلی برای بخشبندی بازار های تجاری ۲۴
جدول ۳٫۲ : مراحل کلیدی در فرایند بخش بندی بازار بر مبنای نیاز ها . ۲۷
جدول ۴٫۲: انواع روش های خوشه بندی ۳۴
جدول۵٫۲ : خدمات ارائه شده بوسیله بانکداری موبایلی کشاورزی ۴۵
جدول ۶٫۲ : مقایسه خدمات بانکداری موبایلی ارائه شده در بانک های ایرانی ۷۲
جدول ۷٫۲ : انواع خدمات بانکداری موبایلی از لحاظ نوع ارتباط ۷۴
جدول ۸٫۲ : مقایسه روش های ارائه بانکداری موبایلی ۷۷
جدول ۹٫۲ : مشخصات نسل های ارتباطی در موبایل ۸۳
جدول ۱۰٫۲ : مشخصات خوشه های شناسایی شده در پژوهش ۹۹
جدول ۱۱٫۲ : مشخصات خوشه های شناسایی شده در پژوهش ۱۰۰
جدول ۱۲٫۲ : پژوهش های انجام شده در زمینه بخش بندی بانکداری اینترنتی ۱۰۱
جدول۱۳٫۲ : خلاصه پژوهش های مرتبط با بخشبندی مشتریان ۱۰۳
جدول ۱۴٫۲: خلاصه انتظارات موثر بر پذیرش و بکارگیری بانکداری موبایلی در جهان ۱۱۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.