جستجوی مقالات فارسی – 
بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد  …

جستجوی مقالات فارسی – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد …

۵٫۳٫ابزار و روش گردآوری داده ها ۱۱۹
۱٫۵٫۳٫گردآوری داده در مرحله کیفی (مصاحبه) ۱۲۰
۲٫۵٫۳٫گردآوری داده ها در مرحله کمی (پرسشنامه) ۱۲۰
۶٫۳٫روایی پرسشنامه ۱۲۲
۷٫۳٫پایایی پرسشنامه ۱۲۲
۸٫۳تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۳
۱٫۸٫۳٫ تجزیه و تحلیل داده های کیفی ۱۲۳
۲٫۸٫۳٫ تجزیه و تحلیل داده های کمی ۱۲۵
۹٫۳٫کلیات ۱۲۷
۱٫۹٫۳٫ قلمرو موضوعی ۱۲۷
۲٫۹٫۳٫ قلمرو زمانی ۱۲۷
۳٫۹٫۳٫ قلمرو مکانی ۱۲۷
۴٫۹٫۳٫ قلمرو در بخش کیفی ۱۲۷
۵٫۹٫۳٫ قلمرو در بخش کمی ۱۲۷

  1. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۸

مقدمه ۱۲۹
۱٫۴٫تحلیل داده های کیفی ۱۳۰
۱٫۱٫۴٫ تحلیل جمعیت شناختی داده های حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان ۱۳۰
۲٫۱٫۴٫ تحلیل محتوایی مصاحبه ها ۱۳۱
۳٫۱٫۴٫ کدگذاری داده ها ۱۳۴
۲٫۴٫تحلیل داده های کمی ۱۳۷
۱٫۲٫۴٫ تحلیل جمعیت شناختی داده ها ۱۳۸
۲٫۲٫۴٫ تحلیل توصیفی داده ها ۱۴۲
۳٫۲٫۴٫ تحلیل های استنباطی (پاسخ به سؤال های تحقیق) ۱۴۳
۴٫۲٫۴٫ بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس تکنیک تحلیل خوشهای ۱۵۱

  1. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای ۱۶۷

مقدمه ۱۶۸
۱٫۵٫مروری کلی بر تحقیق ۱۶۸
۲٫۵٫خلاصه ای از نتایج و یافته های تحقیق ۱۷۰
۱٫۲٫۵٫نتایج آزمون میانگین اهمیت جهت شناسایی انتظارات با اهمیت از منظر کاربران بانکداری موبایلی
و تحلیلهای مربوط به آن ( پاسخ به سوال اول پژوهش ۱۷۰
۲٫۲٫۵٫ نتایج آزمون فریدمن جهت پی بردن به اولویت انتظارات از منظر کاربران بانکداری موبایلی و تحلیلهای مربوط به آن ۱۷۱
۳٫۲٫۵٫ اولویتبندی میانگین رتبه اهمیت کلیه انتظارات تفصیلی ۱۷۲
۴٫۲٫۵٫ بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس مشابهت انتظارات( پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش ۱۷۳
۵٫۲٫۵٫ نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت انتظارات اصلی در خوشه های مختلف و تحلیلهای مربوط به آن ۱۷۶
۶٫۲٫۵٫ مقایسه با پژوهش های پیشین ۱۷۷
۷٫۲٫۵٫ پیشنهادهای کاربردی و اجرایی ۱۷۹