بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر  …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

۲٫۳٫۲٫ پیشینه بخشبندی بانکداری اینترنتی ۹۹
۳٫۳٫۲٫ پیشینه پژوهشهای مرتبط با پذیرش بانکداری موبایلی ۱۰۵
۳٫فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۱۱۴
مقدمه ۱۱۵
۱٫۳٫فرایند پژوهش ۱۱۶
۲٫۳٫طرح پژوهش ۱۱۷
۳٫۳٫جامعه آماری پژوهش ۱۱۸
۴٫۳٫حجم نمونه آماری ۱۱۹
۱٫۴٫۳٫حجم نمونه در مرحله کیفی ۱۱۹
۲٫۴٫۳٫حجم نمونه در مرحله کمی ۱۱۹
۵٫۳٫ابزار و روش گردآوری داده ها ۱۱۹
۱٫۵٫۳٫گردآوری داده در مرحله کیفی (مصاحبه) ۱۲۰
۲٫۵٫۳٫گردآوری داده ها در مرحله کمی (پرسشنامه) ۱۲۰
۶٫۳٫روایی پرسشنامه ۱۲۲
۷٫۳٫پایایی پرسشنامه ۱۲۲
۸٫۳تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۳
۱٫۸٫۳٫ تجزیه و تحلیل داده های کیفی ۱۲۳
۲٫۸٫۳٫ تجزیه و تحلیل داده های کمی ۱۲۵
۹٫۳٫کلیات ۱۲۷
۱٫۹٫۳٫ قلمرو موضوعی ۱۲۷
۲٫۹٫۳٫ قلمرو زمانی ۱۲۷
۳٫۹٫۳٫ قلمرو مکانی ۱۲۷
۴٫۹٫۳٫ قلمرو در بخش کیفی ۱۲۷
۵٫۹٫۳٫ قلمرو در بخش کمی ۱۲۷

  1. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۸

مقدمه ۱۲۹
۱٫۴٫تحلیل داده های کیفی ۱۳۰
۱٫۱٫۴٫ تحلیل جمعیت شناختی داده های حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان ۱۳۰
۲٫۱٫۴٫ تحلیل محتوایی مصاحبه ها ۱۳۱
۳٫۱٫۴٫ کدگذاری داده ها ۱۳۴
۲٫۴٫تحلیل داده های کمی ۱۳۷
۱٫۲٫۴٫ تحلیل جمعیت شناختی داده ها ۱۳۸
۲٫۲٫۴٫ تحلیل توصیفی داده ها ۱۴۲
۳٫۲٫۴٫ تحلیل های استنباطی (پاسخ به سؤال های تحقیق) ۱۴۳