بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد …

 • فصل اول: کلیات پژوهش ۱
 • مقدمه .۲٫
  ۱٫۱٫ بیان موضوع و مساله پژوهش ۳
  ۲٫۱٫ ضرورت و اهمیت پژوهش ۵
  ۳٫۱٫ اهداف پژوهش ۱۰
  ۴٫۱٫ سؤالات پژوهش ۱۰
  ۵٫۱٫ نتایج مورد انتظار از اجرا و استفاده کنندگان (مستقیم و غیرمستقیم) از نتایج پژوهش ۱۰
  ۶٫۱٫ تعاریف عملیاتی متغیرها .۱۱
  ۱٫۶٫۱٫ بخشبندی ۱۱
  ۲٫۶٫۱٫ کاربران ۱۱
  ۳٫۶٫۱٫بانکداری موبایلی ۱۱
  ۴٫۶٫۱٫خوشهبندی ۱۲
  ۵٫۶٫۱٫ بانکداری الکترونیک ۱۲

  1. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۳

  مقدمه ۱۴
  ۱٫۲٫بخش اول: مبانی نظری ۱۶
  مقدمه ۱۶
  ۱٫۱٫۲٫ مفهوم بخشبندی ۱۶
  ۲٫۱٫۲٫ متغیر های مبنای بخشبندی بازارهای مصرفی ۱۸
  ۳٫۱٫۲٫ رویکردهای بخشبندی ۲۵
  ۴٫۱٫۲٫ فرایندهای بخشبندی ۲۶
  ۵٫۱٫۲٫ تکنیکهای بخشبندی ۲۹
  ۶٫۱٫۲٫ تاریخچه بانکداری ۳۵
  ۷٫۱٫۲٫ فناوریهای مورد استفاده بانکداری الکترونیک ۵۵
  ۸٫۱٫۲٫ سیر تکامل سیستمهای پرداخت ۶۵
  ۹٫۱٫۲٫ بانکداری موبایلی ۶۶
  ۱۰٫۱٫۲٫ سیستم های ارتباطی در موبایل ۸۰
  ۲٫۲٫بخش دوم: الگو های مرتبط با پژوهش ۸۴
  مقدمه ۸۵
  ۱٫۲٫۲٫ الگو های مرتبط با پذیرش و بکارگیری فناوری ۸۶
  ۳٫۲٫بخش سوم: پیشینه پژوهش ۹۵
  مقدمه ۹۶
  ۱٫۳٫۲٫ پیشینه بخشبندی ۹۶