با موضوع ابعاد اعتماد

با موضوع ابعاد اعتماد

صداقت بر درستی و شرافت دلالت داره. توجه به می رسه که به هنگام آزمایش اندازه قابل اعتماد بودن

دیگری این بعد با اهمیتتر از بقیه باشه. ( درک بدون ویژگی اخلاقی و صداقت اولیه بقیه، دیگه ابعاد اعتماد معنی نخواد داشت.

لیاقت

لیاقت علم و مهارتهای میان افراد و علم و مهارتهای فنی رو در برمی گیرد. شخص می دونه درباره چی سخن میگه؟ احتمال زاد اینه که وقتی به تواناییهای کسی احترام نمی ذاریم، به سخنانش گوش نم یدهیم. این باید باور رو داشته باشیم که شخص مورد نظر واسه اجرای چیزی که به انجام اون قول میده مهارتها و تواناییهای لازم رو داره.

ثبات

ثبات به پایایی، پیش بینی پذیری و مناسب قضاوت در برخورد با وضعیتها دلالت داره. ثبات نداشتن در گفتار و عمل از اعتماد کم می کنه. این بعد واسه مدیران بسیار مناسبه. هیچی زودتر از ناهماهنگی میان چیزی که مدیران اجرایی موعظه می کنن و چیزی که توقع دارن همکارانشون به اون عمل کنن مورد توجه قرار نمی گیره.

وفاداری

وفاداری یعنی میل به حفظ آبروی دیگری داشتن. لازمه اعتماد اون هستش که آدم ب تونه به افراد

تکیه کنه تا فرصتطلبانه عمل نکنن.

رک و راست بودن

می شه به افراد واسه بازگو کردن همه حقیقت اعتماد کرد؟ اینجور می کنه که اعتماد صفت اولیه

همراه رهبریه. جزئی از وظیفه رهبر، کارکردن با افراد واسه پیدا کردن و حل مشکلات بوده و میشه،

مشکلات

 

ولی اینکه رهبران به آگاهی و تفکر خلاق لازم واسه حل مشکلات می رسن یا خیر به این بستگی داره که افراد تا چه حد به اونا اعتماد دارن. و اعتماد توانایی اعتماد داشتن به بقیه، دسترسی رهبر رو به آگاهی و همکاری کاهش می کنه.(پناهی ،۱۳۸۸ ، ص ۹۱-۹۲)

۲-۲۰ جنبه های شخصی اعتماد

مارتینز پنج ویژگی بزرگ  جنبه های شخصی رو به اعتماد رو  صورت زیر میگه:

وظیفه شناسی  شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت که قابل اطمینان، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشه. نقطه مقابل اون بی دقتی و نبود مسئولیت پذیریه.

باحالی  : شامل رفتارهایی مانند دوست داشتن،بانزاکت و مؤدب بودن و وجود خوب، مشارکتی، بخشیدن و عفو کردن و عاطفه و احساس خوب داشتنه نقطه مقابل اون سرد و خشن و غیرمنصفانه بودنه.

ثبات انسانی : شامل از دست دادن هیجان، افسردگی، عصبانیت، نگرانی، و نبود اطمینانه. نقطه مقابل اون اعمال عصبی میشه.

عصبانی

گشودگی تجربیات :شامل خلاقیت، نوآوری، مصمم بودن و هوشیاریه.

خلاقیت

برونگرایی  : شامل خوش مشربی، شور و پر اشتیاق،نقطه  حرف و فعال بودنه  مقابل اون درونگرایی، ساکت و کمرو و خجالتیه. Martins, 2002))

۲- جنبه های مدیریتی اعتماد

جنبه های مدیریتی با ابعاد زیر آزمایش می شن:

مدیریت تیمی: این بعد به مدیریت موثر تیم و موفقیت در انجام اهداف فردی و اداره کردن اختلاف

درون گروه ها اشاره داره.

تقسیم اطلاعات  : این بعد بر تمایل به باز کارکرد خورد فردی و رو کردن اطلاعات مربوط به سازمان تو یه جو عادلانه اشاره داره.

پشتیبانی کاری  : این بعد به تمایل به پشتیبانی کارکنان موقعی که ضرورت هست و جفت و جور کردن اطلاعات مربوط به شغل واسه توفیق فعالیتها اشاره داره.

توانایی اطمینان  : که شامل تما یل به گوش دادن، توجه به پیشنهادها، اجازه دادن به بقیه که بیان در احساسات خود آزاد باشنده و به قبول اشتباهات و اطمینان پیدا کردن از اینکه کارکنان از مقام و موقعیت خود حال می کنن و قابل اطمینان هستن اشاره داره. (Martins, 2002,p  ۷۶۰)

ترکیب جنبه های شخصی و مدیریتی در اعتماد  یافته های تحقیق مارتینز نشون میده که بین روابط اعتماد تو یه سازمان و روش های مدیریتی رابطه هست. این یافته ها از تحقیق تایلر و دگوی پشتیبانی می کنه. بر اساس گفته اونا اعتماد از تصمیم کا رکنان و اختیار اونا در سازمان اثر قبول می کنه. این مدل نشون میده که شخصیت مدیران ممکنه، غیرمستقیم ، از زیر دستان اثر پذیرد . (Martins, 2002,p  ۷۶۰٫

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin