اکتشافی، حمل‌ونقل، ‏6، می‌باشد

دانلود پایان نامه

فرضیه 1 5
همان‌گونه که در جدول(5-2) مشخص می‌باشد، حجم نمونه اندک بهترین دلیل استفاده از پی ال اس است. روش‌های نسل اول مدل‌سازی معادلات ساختاری که با نرم‌افزارهایی مثل لیزرل، ایی کیو اس و آموس اجرا می‌شدند، نیاز به تعداد نمونه زیاد داشتند.
حال این سؤال پیش می‌آید که محققی که قصد استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده‌ها در پژوهش خود را دارد، بهتر است که از کدام نسل مدل معادلات ساختاری استفاده نماید. به بیان دیگر با استفاده از کدام یک از رویکردهای مدل معادلات ساختاری، نتایج تحلیل داده‌ها صحیح و معتبر است. شکل(5-6) بیانگر ایجاد یک تحلیل مناسب برای داده‌ها می‌باشد .

شکل 5 6: مراحل انتخاب یک تحلیل مناسب برای داده‌ها
همان‌طور که قبلاً اشاره شد یکی از دلایل محبوبیت و پرکاربرد بودن روش پی ال اس، عدم نیاز به استفاده از حجم بالای نمونه در پژوهش‌ها است. در حالی که روش‌های پیشین (نسل اول)، احتیاج مبرم به تعداد نمونه بالا (N200) برای اجرای صحیح مدل‌های معادلات ساختاری داشتند. پژوهش‌هایی با حجم نمونه اندک (N<200)، باعث ایجاد دو مشکل عمده در مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از روش‌های نسل اول به می‌شوند: عدم همگرایی و ارائه راه‌حل‌های نامناسب. امّا در روش پی ال اس پژوهشگر به این مشکلات برخورد نمی‌کند. عدم حساسیت پی ال اس به حجم نمونه تا آنجاست که حتی تعداد نمونه می‌تواند کمتر از تعداد کل متغیرهای پژوهش باشد. ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری در پی ال اس محقق برای حصول اطمینان از دقت و صحت نتایج به دست آمده از تحقیق خود ناگزیر از ارزیابی ویژگی‌های فنی ابزار مورد استفاده در پژوهش خود (پرسش‌نامه) می‌باشد. ویژگی‌های فنی ابزار در دو مورد روایی و پایایی خلاصه می‌شود. روایی روایی یا اعتبار ابزار تعیین می‌کند که سؤال‌های مورد استفاده در پرسش‌نامه آیا همان مفهومی که پژوهش‌گر مورد نظر دارد را می‌سنجد یا خیر؟ در واقع روایی مدل به این امر می‌پردازد که گویه های بکار رفته در سنجش متغیرهای پژوهش تا چه میزان از یکدیگر قابل تمییز و تشخیص هستند. به عبارتی تا چه میزان می‌توان سؤالات مربوط به متغیرهای مختلف را از یکدیگر تشخیص داد. پایایی پایایی یا قابلیت اعتماد مشخص می‌سازد که ابزار اندازه‌گیری در صورت اجرا در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دارد. بدین معنی که اگر محقق پرسش‌نامه خود را دوباره و یا به‌صورت موازی اجرا کند و نتایج هر دو یکسان باشد، ابزار از پایایی کامل برخوردار است. پایایی و روایی در روش پی ال اس در دو بخش بررسی می‌شود: الف) بخش مربوط به مدل‌های اندازه‌گیری. ب) بخش مربوط به مدل ساختاری برای بررسی برازش بخش اول یعنی برازش مدل‌های اندازه‌گیری سه مورد استفاده می‌شود: پایایی شاخص ، روایی همگرا و روایی واگرا. پایایی شاخص نیز خود توسط سه معیار مورد سنجش واقع می‌گردد: 1)آلفای کرونباخ، 2)پایایی ترکیبی (CR) یا Rho، 3)ضرایب بارهای عاملی . روش آلفای کرونباخ: فرمول کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری به کار می‌رود و در صورت بیشتر شدن مقدار آلفای کرونباخ یک پرسش‌نامه، می‌توان گفت که پایایی قابل قبولی دارد. برازش مدل ساختاری روش پی ال اس برای ارزیابی مدل‌های معادلات ساختاری، سه قسمت را تحت پوشش قرار می‌دهد. 1) بخش مربوط به مدل‌های اندازه گیری 2)بخش ساختاری و 3) بخش کلی مدل( اندازه گیری و ساختاری). در واقع جهت استفاده از این نرم افزار می‌بایست این سه مرحله را در پژوهش خود استفاده کنند. به ین ترتیب که ابتدا از صحت روابط موجود در مدل‌های اندازه گیری با استفاده معیارهای پایایی و روایی اطمینان حاصل کنند و سپس به بررسی و تفسیر روابط موجود در بخش ساختاری بپردازند و در مرحله پایانی نیز برازش کلی مدل پژوهش خود را بررسی نمایند. ذکر این نکته ضروری است که تنها در صورتی که روابط بخش ساختاری معنادار و قابل تفسیر هستند که روابط و مقادیر بخش مدل‌های اندازه گیری در حد قابل قبول باشند که در صورت مواجه شدن با مقادیر کمتر از حد استاندارد باید ابتدا با اصلاح بخش‌های مدل‌های اندازه گیری پرداخته شود.  فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده‌ها   مقدمه در فصل قبل به‌طور کلی در مورد متدولوژی و روش تجزیه و تحلیل مطالعه حاضر بحث شد. این فصل با فراهم آوردن داده‌های خام پرسشنامه به تجزیه و تحلیل آن توسط روش‌های گفته شده می‌پردازد. ابتدا داده‌های به دست آمده جهت تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای مورد مطالعه وارد نرم افزار آماری اس پی اس اس می‌گردد تا با پالایش نمودن داده‌ها آماده ورود به تجزیه و تحلیل نرم افزارهای دیگر شوند. سپس دادهای به دست آمده جهت برازش مدل ساختاری و تحلیل فرضیات وارد نرم افزار اس پی اس اس شده و توسط روش کمترین توان های دوم مورد سنجش قرار می‌گیرند. تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی در هر پژوهشی اطلاعات از جمعیت پاسخگویان و شناخت جامعه مورد مطالعه از مراحل اولیه تجزیه و تحلیل قبل از ورود به پردازش داده‌های جمع آوری شده می‌باشد. در این مطالعه ابتدا به بررسی اطلاعات پاسخگویان و بررسی شرکت‌های مورد مطالعه در این پژوهش پرداخته شده است. بررسی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان با توجه به جدول (6-1)، بیشتر پاسخ دهندگان مذکر بوده که تعداد بسیار زیادی از آن‌ها دارای تحصیلات لیسانس می‌باشند . بیشترین سابق کاری پاسخگویان در رده 10-6 سال بوده است و بیش از نیمی از پاسخ دهندگان در رده سنی 40-31 را داشته‌اند. جدول ‏6 1: تحلیل توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان متغیر جمعیت شناختی سطوح درصد فراوانی درصد فراوانی مطلق جنسیت مرد 8/88 71 زن 3/11 8 سابقه فعالیت در شرکت و یا سازمان 5-1 3/31 25 10-6 5/50 40 15-11 0/15 12 بیشتر از 15 سال 8/3 3 تحصیلات زیر دیپلم 3/6 5 دیپلم 5/22 18 فوق دیپلم 3/11 9 لیسانس 0/40 32 فوق لیسانس 5/17 14 دکتری 5/2 2 سن 25-20 5/12 10 30-26 4/16 13 35-31 0/30 24 بیشتر از 35 1/41 33 بررسی اطلاعات جمعیت شناختی شرکت‌های حمل‌ونقل جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت‌هایی با فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل می‌باشند که می‌توان به شرکت‌هایی با نمایندگی کشتیرانی، شرکت‌های تخلیه و بارگیری و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اشاره کرد . این شرکت‌های کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی است . سازمان با توجه به قوانین و مقررات حاکم، مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکت‌های موجود و با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام به صدور مجوز خواهد نمود . نمودار (6-1) تعداد شرکت‌های مورد مطالعه این پژوهش را نشان می‌دهد که با توجه به آن تعداد 50 نمایندگی کشتیرانی در شهر بندر عباس، 56 شرکت تخلیه و بارگیری و 4 شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفتند. نمودار ‏6 1: تحلیل توصیفی شرکت‌های مورد مطالعه تمامی شرکت‌های مورد مطالعه در شهر بندرعباس مستقر می‌باشند. با توجه به جامعه آماری این پژوهش و روش نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه مورد نیاز 80 می‌باشد. در نتیجه تعداد 105 پرسشنامه جهت جمع آوری داده‌های مورد نیاز با استفاده از طیف لیکرت هفت گزینه بین شرکت‌های مورد مطالعه پخش گردید. پرسشنامه این پژوهش نیز جهت سهولت پاسخگویی به‌صورت الکترونیکی نیز طراحی شده است که در صورت نیاز و عدم دسترسی به بعضی شرکت‌ها، پرسشنامه‌ها به‌صورت الکترونیکی تکمیل شده است. همچنین این پرسشنامه جهت ارزیابی درستی مفهوم گویه ها و پایین آوردن عدم درک صحیح هر سؤال قبل از نهایی شدن به زبان انگلیسی ترجمه و برای بعضی از دانشگاه‌های دریایی در اروپا و آمریکا فرستاده شد و با جواب دادن به سؤالات این پرسشنامه از درستی سؤالات می‌توان اطمینان حاصل کرد. ( نتایج پرسشنامه‌های الکترونیکی پر شده در خارج از چهارچوب جامعه آماری گفته شده، در پژوهش لحاظ نشده است). پالایش نمودن داده‌ها در هر پژوهشی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیاز به آماده سازی داده‌ها قبل از ورود به نرم افزار می‌باشد که این موضوع باعث ورود داده‌هایی باکیفیت بالا و طبع گرفتن خروجی بهتر خواهد شد که در صورت پایین بودن کیفیت پایین داده‌ها ورودی، منجر به تخمین ضرایب مسیر و اعدادی معنی داری می‌شوند که با واقعیت فاصله بسیاری دارند. یکی از مراحل اولیه در بررسی کیفیت داده‌ها، آزمون نرمال بودن داده‌ها می‌باشد به‌ویژه هنگامی که روش مورد استفاده از نوع داده‌ها پارامتریک باشد. اگر چه یکی از مزایای بسیار مهم نرم افزار پی ال اس مورد استفاده در این پژوهش نیازی به استاندارد بودن داده‌ها ندارد اما زمانی که داده‌ها منطبق با توزیع نرمال باشد طبیعتاً نتایجی دقیق‌تر حاصل خواهد شد. از مهم‌ترین آزمون‌های نرمال می‌توان به شاخص‌های کشیدگی و چو لگی جهت بررسی توزیع نرمال داده‌ها استفاده نمود. زمانی که شاخص‌های چولگی و کشیدگی در بازه (2، 2-) نباشند می‌توان گفت که داده‌ها دارای توزیع نرمال نمی‌باشند. جدول (6-2) بیانگر توزیع نرمال داده‌های جمع آوری می‌باشد. جدول ‏6 2: وضعیت متغیرها جهت تعیین میزان توزیع نرمال متغیرهای پژوهش تعداد سؤال چولگی کشیدگی سیستم حمل و نقل چندوجهی حمل‌ونقل 8 69/0 61/0- تسهیلات 7 26/0 45/0- اطلاعات و ارتباطات 6 01/0 27/0- کیفیت ارتباط وفاداری 4 15/0- 43/0- تعهد 3 15/1 85/0- رضایت‌مندی 3 12/0- 22/0 سخت افزار بندر درونی 4 81/1 83/0- بیرونی 4 23/0 62/0- نرم افزار 7 01/0 37/0- عملکرد 9 26/0 42/0- اگر چه روش‌های معادلات ساختاری می‌توانند باقدرت زیادی به تحلیل متغیرهای درون‌زا و برون‌زا و به آزمودن فرضیات تحقیق می‌پردازند، اما ابن روش‌ها هم دارای محدودیت‌های نیز هستند. (Hair, 2014). یکی از مراحل مهم در ورود به این نوع روش جهت به دست آمدن یک تجزیه و تحلیل قوی، آماده سازی داده‌ها می‌باشد که ممکن گاهی اوقات بسیار زمان بر باشد اما باعث می‌شود تحلیلی بهتر را ارائه دهد. یکی از اجزای مهم در رابطه با آماده سازی داده‌ها آزمون استاندارد داده‌های جمع آوری شده است. تحلیل توصیفی متغیرهای مورد مطالعه: قبل از رود به تحلیل فرضیه مربوط به هر پژوهشی، لازم است به وضعیت توصیفی متغیرهای مورد مطالعه اطمینان حاصل کرد در نتیجه به‌صورت توصیفی مقدار میانگین و شاخص‌های پراکندگی هر متغیر مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این تحلیل‌ها به‌صورت مختصر در جدول (6-3) آمده است. جدول ‏6 3: تحلیل توصیفی متغیرهای مورد مطالعه متغیرهای پژوهش کمترین میزان بالاترین میزان میانگین انحراف معیار واریانس سیستم حمل و نقل چندوجهی حمل‌ونقل 25/2 7 93/4 94/0 88/0 تسهیلات 43/2 7 06/5 92/0 85/0 اطلاعات 17/2 7 99/4 05/1 09/1 کیفیت ارتباط وفاداری 75/1 7 90/4 09/1 19/1 تعهد 1 7 97/4 18/1 39/1 رضایت‌مندی 33/2 7 13/5 96/0 91/0 سخت افزار بندر درونی 75/1 7 17/5 84/0 71/0 بیرونی 25/2 7 92/4 11/1 23/1 نرم افزار 86/2 7 98/4 89/0 79/0 عملکرد 44/2 7 95/4 97/0 94/0 تحلیل عاملی تحلیل عاملی بر اساس ملاک‌های تجربی و عملی، تعداد متغیرها که خیلی زیاد هستند را به چند عامل کاهش داده و تجزیه و تحلیل آن‌ها را ساده‌تر می‌کند. تحلیل عاملی، عمل تقلیل متغیرها را از طریق گروه‌بندی کردن متغیرهایی که باهم همبستگی متوسط و یا نسبتاً زیادی دارند، انجام می‌دهد. تحلیل عاملی بر دو نوع است، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی . تحلیل عاملی اکتشافی در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر باهدف کشف ساختاری برای شکل‌دهی متغیرها و طبقه‌بندی آن‌هاست و پیش‌فرض اولیه آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر پژوهشگر در این روش هیچ‌گونه فرضیه قبلی درباره نتایج ندارد و در پی اکتشاف عوامل تأثیرگذار است. بنابراین، تحلیل اکتشافی بیشتر به‌عنوان یک روش تدوین و تولید نظریه و نه آزمون نظریه در نظر گرفته می‌شود. یکی از اهداف تحلیل عامل اکتشافی بررسی روایی واگرا است که در اینجا با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس به بررسی تحلیل عامل اکتشافی هر یک از متغیرهای این مطالعه پرداخته شده است. خروجی اول: آزمون KMO و Bartlett در این نرم افزار با استفاده از آزمون‌های KMO و Bartlett به برسی واگرایی شاخص‌های پرسشنامه پرداخته شده است. آزمون KMO که شاخص کفایت نمونه برداری خوانده می‌شود، شاخصی است که مقادیر همبستگی مشاهده شده را با مقادیر همبستگی جزئی مقایسه می‌کند. مقدار کوچک KMO بیانگر آن است که همبستگی بین زوج متغیرها نمی‌تواند توسط متغیرهای دیگر تبیین گردد. وقتی مقدار بزرگ‌تر از 0.6 باشد، به‌راحتی می‌توان تحلیل عاملی نمود. هر چه این مقدار بیشتر باشد مناسبت و کفایت نمونه برداری بیشتر خواهد بود. طبق آنچه گفته شد، عدد آزمون KMO باید بیشتر از 0.6 و سطح معنی داری آزمون Bartlett می‌بایست کمتر از 0.05 باشد. معنی داری آماره Bartlett با صفر و کمتر از 0.05 است پس ساختار داده‌ها بری انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب است. خروجی دوم: جدول اشتراکات اعداد موجود در جدول اشتراکات نرم افزار اس پی اس اس ضرایب تعیین می‌باشند و میزان تبیین متغیرها (سؤالی) را نشان می‌دهد. از طرف دیگر جدول اشتراکات نشان دهنده مناسب بودن سؤالات این حوزه در فرایند تحلیل عاملی می‌باشد. لازم به ذکر است که اگر عدد اشتراکات حداقل برابر 0.5 باشد، مورد پذیرش است. چنانچه این عدد در متغیری (سؤالی) کوچک‌تر از 0.5 باشد باید آن سؤال را حذف نمود و مجدداً تحلیل عاملی اکتشافی را انجام داد زیرا کوچک‌تر بودن این مقدار بدان معناست که این متغیر با هیچ یک از عوامل ارتباط ندارد. تحلیل تأییدی روایی سازه دلالت بر این دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد سنجه‌ها تا چه حد با تئوری‌هایی که آزمون بر اساس آن‌ها طراحی شده است سازگاری دارد. واضح است بدون روایی محتوا امکان پذیر نیست روایی سازه داشته باشیم. دستیابی به روایی سازه شامل ارزیابی عملی صحت اندازه گیری است که نیازمند : تک بعدی بودن، پایایی و روایی و همگرا بودن سازه‌های می‌باشد. برای دست یابی به تک بعدی بودن سازه‌ها، باید نشان داده شود که گویه های هر سازه فقط به همان سازه فقط به همان سازه مربوط هستند و نه غیر آن. بنا به تعریف، گویه های چند بعدی که همزمان چند سازه را می‌سنجند را نمی‌توان یک متغیر دانست. این سنجه‌ها نتایج پژوهش را مغشوش می‌کنند. بنابراین نخست، یک متغیر عملیاتی باید با یک متغیر مکنون زمینه‌ای رابطه‌ای قوی داشته باشد و دوم، تنها و تنها می‌تواند با یک متغیر مکنون رابطه داشته باشد. برای ارزیابی روایی سازه از جمله تک بعدی آن لازم است تا از تحلیل (CFA) استفاده می‌شود. به‌ویژه زمانی که مانند این مطالعه، سازه‌ها از پیش تعیین شده باشند. چون بر خلاف تحلیل عاملی اکتشافی که در آن ارزیابی سطح قابل قبول بارهای عاملی به قضاوت پژوهشگر بستگی دارد، در CFA با شاخص‌های متعدد درست نمایی مدل می‌توان روایی مدل ارزیابی را در تک بعدی بودن به‌خوبی مشخص کرد. بنا بر این در این مطالعه جهت تک بعدی بودن از تحلیل عاملی تائیدی بهره گرفته شده است. برای انجام CFA جهت ارزیابی بودن هر سازه، نشانگرهای هر سازه وارد نرم افزار لیزرل شده است. مقادیر GFI بین 0.80،0.89 و به‌ویژه بالاتر از 0.90و RMR کوچک‌تر یا مساوی 0.05و معنادار بودن مقدار X2 در سطح آلفای 0.05 که با P مشخص می‌شود، نشانگر آن است که مدرکی در باره عدم تک بعدی بودن آن وجود ندارد. برای نمونه‌هایی زیر 250 تایی استفاده از دو شاخص درست نمایی CFI و SRMR مناسب‌تر تشخیص داده شده است. بر این اساس اگر شاخص CFI بزرگ‌تر یا مساوی 0.95 و شاخص SRMR کوچک‌تر از 0.09 باشد می‌توان نتیجه گرفت که مدل CFA قابل قبول است و مدرکی درباره تک بعدی بودن آن وجود ندارد . اگر شاخص‌های درست نمایی مدل ارزیابی هر سازه در سطح مطلوب نباشد لازم است بر اساس جدول باقی مانده‌های استاندارد گویه ای که بیشترین باقی مانده را دارد شناسایی و حذف شود. باقی مانده های بیشتر نشانگر کوواریانس نامناسب برای تطابق مدل با داده‌هاست. این فرایند جهت به دست آمدن یک مدل مناسب با استاندارد جدول (6-4) می‌بایست ادامه داده شود تا مدل مورد تائید تحلیل تأییدی قرار گیرد. جدول ‏6 4: شاخص‌های برازش مدل شاخص برازش مقدار مطلوب RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای تقریب 09/0>
GFI شاخص نیکویی برازش 09/0
CFI شاخص برازش مقایسه‌ای 09/0
IFI شاخص برازش افزایشی 09/0

تحلیل عاملی: سرویس حمل‌ونقل چندوجهی
با توجه به فصل چهارم این مطالعه در جدول (4-1)، 21 شاخص در سه بعد حمل‌ونقل، تسهیلات، ارتباطات و اطلاعات حمل‌ونقل چندوجهی در پیشینه تحقیق آورده شده است. در این تحلیل با عنوان تحلیل اکتشافی جهت تقلیل داده‌ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. همان‌طور که در قبل توضیح داده شد بر اساس دو خروجی از این نرم افزار تحلیل اکتشافی صورت می‌گیرد. پس از ورود 21 شاخص متغیر حمل‌ونقل چندوجهی در اس پی اس اس، در خروجی اول که نشانگر آزمون KMO و Bartlett می‌باشد همان‌طور که در جدول (6-5) مشخص است، نتیجه این آزمون 836/0 و نتیجه آزمون Bartlett زیر 05/0 می‌باشد که بیانگر این است این شاخص‌ها آماده برای ورود به تحلیل تأییدی می‌باشند.

جدول ‏6 5: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
آزمون مقدار
آزمون KMO 836/0
آزمون Bartlett 000/0

اما در خروجی دوم این نرم افزار که نشانگر جدول اشتراکات است می‌بایست تمامی شاخص‌ها اعداد آن بالاتر از 0.5 باشد و اگر در بین آن‌ها شاخصی کمتر از مقدار مورد نظر باشد می‌بایست حذف شود که در خروجی نرم افزار به دست آمده تمامی شاخص‌ها نمره‌ای بالاتر از 5/0 را دارند و نیازی به حذف هیچ یک از آن‌ها نمی‌باشد. پس از تحلیل اکتشافی متغیر حمل‌ونقل چندوجهی در این بخش، این متغیر اجازه ورود به تحلیل تأییدی را دارد و در بخش بعدی با ورود این متغیر به نرم افزار لیزرل به تحلیل تأییدی این متغیر پرداخته می‌شود.
در قسمت قبل به تحلیل اکتشافی متغیر حمل‌ونقل چندوجهی که شامل 21 گویه است، پرداخته شد که در این مرحله تمام گویه ها شرط لازم برای تحلیل تأییدی را دارا می‌باشند. این گویه ها جهت تحلیل عاملی تأییدی وارد نرم افزار شدند. همان‌طور که از قبل گفته شد در تعداد پرسشنامه‌های کم معمولاً جهت تحلیل عاملی تأییدی سه شاخص CFI 0. 9, GFI 0.8 و RMSE 0.09 جهت مناسب بودن مدل کافی می‌باشد که پس از انجام محاسبات گویه ها توسط نرم افزار و با حذف گویه هایی پیشنهادی جهت رسیدن به یک برازش مدل مناسب شکل نهایی به‌صورت زیر توسط نرم افزار ترسیم شد. در این مدل گویه های MTS1,MTS8,MTS12 وMTS21 از مدل حذف شدند و خروجی نرم افزار با نشان دادن اعداد RMSE 0.08, CFI 0.96 و GFI 0.91 می‌توان تحلیل تأییدی را مناسب ارزیابی کرد. شکل (6-1)، مدل نهایی متغیر حمل‌ونقل چندوجهی بعد از آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی می‌باشد.

مطلب مرتبط :   میزان تحصیلات و آزادی مطبوعات

شکل ‏6 1: مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
جدول (6-6) تحلیل نهایی روایی و همگرایی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی را نشان می‌دهد.
جدول ‏6 6: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
7/0 آلفای کرونباخ 5/0 معیار AVE بار عاملی گویه ها ابعاد متغیر
841/0 51/0 55/0 1 حمل‌ونقل
5/0 2
7/0 3
84/0 4
1 5
54/0 6
914/0 12/1 09/1 7 تسهیلات
86/1 8
1 9
1 10
18/1 11
19/1 12
881/0 09/1 38/1 13 اطلاعات و ارتباطات
19/1 14
7/0 15
8/0 16
1 17

تحلیل عاملی کیفیت ارتباط
متغیر کیفیت ارتباط با سه بعد وفاداری، تعهد و رضایت در پیشینه تحقیق شناسایی شده است . در تحلیل اکتشافی این متغیر پس از اجرای تحلیل فاکتور از نرم افزار اس پی اس اس با توجه به توضیحات از قبل گفته شده در خصوص دو آزمون بررسی تحلیل اکتشافی، با توجه به جدول (6-7) آزمون KMO دارای مقدار 766/0 می‌باشد و آزمون Bartlett مقدار زیر 05/0را نشان می‌دهد که در مرحله اول تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط مقادیر مطلوب را دارا می‌باشد.
جدول ‏6 7: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط
آزمون مقدار
آزمون KMO 766/0
آزمون Bartlett 000/0

اما در خروجی دوم تحلیل اکتشافی این متغیر که بیانگر مقادیر اشتراکی می‌باشد در گویه شماره 4 این متغیر، مقدار به دست آمده کمتر از 5/0 می‌باشد که در این مرحله این گویه شرط لازم را برای ورود به مرحله بعدی را ندارد و می‌بایست حذف شود و در نهایت با آزمون مجدد KMO مقدار 759/0 و مقدار زیر 05/0 برای آزمون بارتلت متغیر کیفیت ارتباط به دست می‌آید.
پس از تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط، جهت تحلیل تأییدی این متغیر وارد نرم افزار مربوطه شدند که پس از محاسبات نرم افزار جهت تحلیل تأییدی این متغیر، نرم افزار تحلیل تأییدی مدل را با مقادیر مورد قبول تائید می‌کند در نهایت مدل اصلی جهت تحلیل بعدی با توجه به حذف گویه چهارم در تحلیل اکتشافی، به‌صورت شکل (6-2) ترسیم می‌شود.

شکل ‏6 2:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر کیفیت ارتباط
جدول (6-8) تحلیل نهایی تأییدی متغیر کیفیت ارتباط را نشان می‌دهد.
جدول ‏6 8: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر کیفیت ارتباط
7/0 آلفای کرونباخ 5/0 معیار AVE بار عاملی گویه ها ابعاد متغیر

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع عصر تیموری و مشاهده

852/0

66/0 61/0 1

وفاداری
78/0 2
1 3

962/0

01/1 78/0 5

تعهد
19/0 6
1 7

899/0

04/1 81/0 8

رضایت
21/1 9
1 10
تحلیل عاملی سخت افزار بندر
متغیر سخت افزار با دو بعد تجهیزات برون بندری و درون بندری در پیشینه تحقیق شناسایی شده است . در تحلیل اکتشافی این متغیر پس از اجرای تحلیل فاکتور از نرم افزار اس پی اس اس با توجه به توضیحات از قبل گفته شده در خصوص دو آزمون بررسی تحلیل اکتشافی، با توجه به جدول (6-9) آزمون KMO دارای مقدار 705/0 می‌باشد و آزمون Bartlett مقدار زیر 05/0 را نشان می‌دهد که در مرحله اول تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط مقادیر مطلوب را دارا می‌باشد.
جدول ‏6 9: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سخت افزار بندری
آزمون مقدار
آزمون KMO 705/0
آزمون Bartlett 000/0

در خروجی دوم نرم افزار که بیانگر مقادیر اشتراکی متغیر سخت افزار بندری بوده است تمامی گویه ها مقدار بالاتر از 5/0 را دارا می‌باشند که همگی آن‌ها مقدار مطلوب را دارا هستند.
پس از تحلیل اکتشافی متغیر نرم افزارهای بندری، جهت تحلیل تأییدی این متغیر وارد نرم افزار مربوطه شدند که پس از محاسبات نرم افزار جهت تحلیل تأییدی این متغیر، نرم افزار تصمیم به حذف دو گویه سوم و پنجم این مدل گرفته است تا از روایی مناسب برخوردار شود. در نهایت مدل اصلی جهت تحلیل بعدی به‌صورت شکل (6-3) ترسیم می‌شود.

شکل ‏6 3:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر سخت افزار بندری
جدول (6-10) تحلیل نهایی تأییدی متغیر سخت افزار بندری را نشان می‌دهد.
جدول ‏6 10: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سخت افزار بندری
7/0 آلفای کرونباخ 5/0 معیار AVE بار عاملی گویه ها ابعاد متغیر

841/0

66/0 61/0 1

درون بندری
78/0 2
1 4

967/0

01/1 78/0 5

برون بندری
19/0 6
1 8

تحلیل عاملی عملکرد بندر
متغیر عملکرد با گویه های مورد سنجش در پیشینه تحقیق شناسایی شده است . در تحلیل اکتشافی این متغیر پس از اجرای تحلیل فاکتور از نرم افزار اس پی اس اس در خصوص دو آزمون بررسی تحلیل اکتشافی، با توجه به جدول (6-11) آمون KMO دارای مقدار 823/0 می‌باشد و آزمون Bartlett مقدار زیر 0.05 را نشان می‌دهد که در مرحله اول تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط مقادیر مطلوب را دارا می‌باشد.
جدول ‏6 11: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر عملکرد بندری
آزمون مقدار
آزمون KMO 823/0
آزمون Bartlett 000/0

اما در خروجی دوم نرم افزار، گویه شمار نهم این متغیر به علت کسب مقدار کمتر از 5/0 در این مرحله از مدل حذف می‌شود و پس از حذف آن آزمون KMO مقدار 831/0 را نشان می‌دهد که نشان از حد مطلوب این آزمون می‌باشد.
پس از تحلیل اکتشافی متغیر عملکرد بندری، جهت تحلیل تأییدی این