ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۱۷

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۱۷

ماکزیمم نمودن میزان سود فروشگاه با توجه به کشش فضای کالاها ،کشش متقابل فضای کالا و سود ناشی از فروش هر واحد از کالا مقادیر تعداد بلوک کالایی عرضه شده روی قفسه ها را مشخص می نماید. با توجه به تفاوت ارزش طبقات از نظر دسترسی و دیده شدن کالاهایی با سود کلی بیشتر را در طبقات بهتر قرار می دهد و هزینه چیدن و دوباره پر نمودن کالاها را از این مقدار کم می نماید که این امر منجر به تعیین مقدار بهینه دوباره پرکردن قفسه ها و تعداد بهینه عامل نیروی انسانی بهینه می گردد. کسر میزان جریمه خالی ماندن طبقات قفسه از عدم تخصیص فضای قفسه به دلیل کم هزینه تر بودن عمل دوباره پر نمودن جلوگیری می نماید که تعیین مقدار هزینه خالی ماندن قفسه ها در تصمیم گیری در این مورد موثر می باشد. هزینه استخدام نیروی انسانی نیز با مقدار نیز به عنوان هزینه کسر می گردد که با رابطه بیان شده است.
مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیر خطی فازی است که با بهره گرفتن از مفهوم ارزش انتظاری فازی زدایی شده است. در این مدل برای قطعی سازی مقدار استفاده شده است که کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی می باشد.
حل مدل پس از فازی زدایی مسئله برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیر خطی با بهره گرفتن از روش شاخه و کران برای مسائل غیرخطی ارائه شده توسط گوپتا[۳۸] و راویندران[۳۹] [۲۵] صورت می پذیرد. الگوریتم:
قدم صفر(آماده سازی):
تشکیل مسئله غیر خطی آزاد شده متناظر با مسئله عدد صحیح مختلط غیر خطی.
حل مسئله غیر خطی آزاد شده.
اگر مسئله غیر خطی آزاد شده نشدنی است، مسئله عدد صحیح مختلط غیر خطی نیز نشدنی است، پایان.
اگر متغیرهای جواب بهینه مسئله غیر خطی آزاد شده شرط صحیح بودن متغیرهای مسئله صحیح عدد صحیح مختلط غیر خطی را ارضاء نمایند، جواب مسئله غیر خطی جواب بهینه مسئله عدد صحیح مختلط غیر خطی نیز می باشد. پایان. در غیر اینصورت،
مقدار بهینه را به عنوان کمترین کران بالا کلی قرار بده،
مقدار منفی بی نهایت را به عنوان بیشترین کران پایین کلی قرار بده،
مسئله غیر خطی آزاد شده را در مجموعه گره های (زیر مسئله های) فعال قرار بده.
قدم اول (انتخاب گره):
اگر مجموعه گره های فعال تهی است، جواب بدست آمده بهینه است، پایان. در غیر اینصورت،
انتخاب یکی از اعضای مجموعه گره های فعال را با توجه به قانون انتخاب مورد استفاده انتخاب کن (اندیس کوچکتر، کمترین کران بالا، طولانی ترین شاخه، …).
قدم دوم (بروز نمودن کران بالا):
زیر مسئله گره انتخابی را حل کن،
جواب بهینه را به عنوان کمترین کران بالای گره قرار بده.
قدم سوم (قطع کردن به دلیل نشدنی بودن):
اگر زیر مسئله انتخابی نشدنی بود، گره فعلی را قطع کن، به قدم اول برگردد. در غیر این صورت برو به قدم چهارم.
قدم چهارم (قطع کردن به دلیل مقدار کران):
اگر مقدار بهینه گره کمتر از بیشترین کران پایین بود، گره فعلی را قطع کن، به قدم اول برگردد. در غیر این صورت برو به قدم پنجم.
قدم پنجم (بروز کردن کران پایین و قطع به دلیل بهینگی):
حالت اول: اگر متغیرهای جواب بهینه مسئله غیر خطی آزاد شده شرط صحیح بودن متغیرهای مسئله صحیح عدد صحیح مختلط غیر خطی را ارضاء نمایند، جواب مسئله غیر خطی جواب بهینه مسئله عدد صحیح مختلط غیر خطی نیز می باشد، بیشترین کران پایین گره را برابر با مقدار بهینه بدست آمده قرار بده. اگر بیشترین کران پایین گره بزرگتر از بیشترین کران پایین کلی بود، مقدار بیشترین کران پایین کلی را به وسیله مقدار بیشترین کران پایین گره بروز کن. در غیر این صورت مقدار بیشترین کران پایین کلی تغییر نمی کند و گره قطع می شود چون جواب بهتری با شاخه کردن این گره بدست نمی آید و برو به قدم اول.
حالت دوم: اگر متغیرهای جواب بهینه مسئله غیر خطی آزاد شده شرط صحیح بودن متغیرهای مسئله صحیح عدد صحیح مختلط غیر خطی را ارضاء نمی کنند، برو به قدم ششم.
قدم ششم (شاخه کردن):
از گره فعلی متغیری که دارای مقدار غیر صحیح است و باید در شرط صحیح بودن صدق نماید مانند را انتخاب کن. با ساخت دو محدودیت به صورت و و اضافه کردن هر کدام به زیر مسئله گره، دو زیر مسئله جدید تشکیل داده و در لیست فعال قرار بده. برو به قدم اول.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 •  
  1. سفارش کالا به تامین کننده و انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی:

 

در فروشگاه های زنجیره ای ارائه محصولات تازه و نو با توجه به مطلوبیتی که نزد مشتری دارد بر میزان تقاضا برای آن کالا اثر مستقیم دارد. نحوه سفارش دهی به تامین کنندگان برای فروشگاه ابزاری جهت کاهش میزان از دست رفتن مشتریانی است که کالایی با مطلوبیت مناسب خود در قفسه های فروشگاه نمی یابند. یک برنامه سفارش به تامین کننده از پیش برنامه ریزی شده به استحکام رابطه میان فروشگاه و تامین کننده می انجامد.

 

 

 •  
  •  
   1. مفاهیم استفاده شده در مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی:

 

دوره بی تفاوتی: دوره ای که از نظر مشتری تفاوتی میان کالاهای آن دوره از نظر انقضاء پذیری وجود ندارد. دوره بی تفاوتی میتواند ضریب صحیحی از یک روز، هفته، ماه، فصل و سال باشد.
دوره فساد: دوره ای که از نظر مشتری کالاهای آن دوره و دوره های بعد از آن دیگر قابلیت استفاده ندارند و غیر قابل خرید هستند.

 

 

 •  
  •  
   1. مدل ریاضی سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی:

 

نحوه سفارش به تامین کننده با توجه به میزان تقاضای فازی برای یک کالا و میزان فضای انبار قابل استفاده برای آن کالا و محدودیت های تامین کننده و تابع مطلوبیت از نظر تاریخ انقضاء کالای موجود در قفسه در راستای این امر که تعداد کالای تازه بیشتری در معرض انتخاب مشتریان قرار گیرد.
نماد گذاری استفاده شده در جدول (۳-۴) آورده شده است. مقادیر فازی با نماد متمایز گشته اند.
جدول ۳-۴٫ نمادهای استفاده شده در مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *