اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۶

اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۶

 • استقرار برنامه عملی
 • ثبت و ضبط موضوعات، اهداف کلی، برنامه ها و استراتژی ها، رسالت، چشم انداز و به روز شده و برنامه های عملی در یک سند برنامه ریزی استراتژیک به همراه تجزیه و تحلیل محیطی پیوست شده
 • تدوین و توسعه برنامه عملیاتی سالانه
 • تهیه بودحهع برای یک سال (تخصیص منابع مالی)
 • تنظیم عملیات یک ساله سازمان (جدول زمانبندی)
 • بررسی ومرور، ارزیابی و به روز کردن اسناد برنامه استراتژیک
 • مدل هماهنگی [۸]
  هدف کلی این مدل فراهم آوردن اطمینان از هماهنگی قوی میان رسالت و منابع سازمانی جهت اجرای عملیات موثر و کارا می باشد. این مدل بر این مبنا می باشد که باید میان منابع و امکانات موجود سازمان ومقاصد عالیه آن هماهنگی ایجاد نمود به طوری که سازمان با استفاده بهینه از این امکانات می تواند رسالت خود را جامه عمل بپوشاند. این مدل برای سازمانهایی مفید است که نیاز به استراتژی سازگاری دارد. گامهای عمده در مدل هماهنگی عبارتند از:
  گروه برنامه ریزی به طور مختصر رسالت سازمان، برنامه ها، منابع وامکانات و حمایتهای لازم برای تحقق آن را مشخص می نماید.

  • تعریف و روشن نمودن اینکه چه کارهایی خوب و مناسب است و چه کارهایی نیاز به اصلاحات دارد.
  • تعریف و تعیین اینکه اصلاحات چگونه باید انجام شود.
  • قراردادن اصلاحات لازم به عنوان مبنا در برنامه ریزی استراتژیک (مک نامارا، ۱۹۹، ص ۳-۱)

  مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر
  استونر نه مرحله برای برنامه ریزی استراتژیک پیشنهاد می کند.

  • تعیین هدف
  • شناسایی استراتژی و هدفهای کنونی
  • تجزیه و تحلیل محیط
  • تجزیه و تحلیل منابع
  • شناسایی فرصتهای استراتژیک و تهدیدها
  • تعیین میزان تغییرات استراتژیک
  • تصمیم گیری استراتژیک
  • اجرای استراتژیک
  • اندازه گیری و کنترل پیشرفت

  (نمودار………… مراحل ………… را نشان می دهد.) (استونر، ۱۳۷۵، ص ۴۱۳-۴۰۴)
  ۴- تحلیل منابع
  ارزش های مدیریت
  ارزش های مدیریت
  مسئولیت های اجتماعی
  مدل برنامه ریزی استراتژیک بایراس
  بایراس معتقد است مدیریت استراتژیک مشتمل بر دو قسمت می باشد:
  برنامه ریزی استراتژیک
  پیاده نمودن استراتژی
  که فرایند برنامه ریزی استراتژیک را در ۵ مرحله زیر تعریف می کند:

  • تعریف مأموریت
  • تعیین سیاست
  • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است