فايل – 
اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۵

فايل – اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۵

از ایـن رو، بـا اسـتـفـاده از راهـبـردهـای (WT) سـعـی مـی کند نقاط ضعف خود را به نوعی پـوشـش دهـد یـا آسـیـب پـذیـری هـای خود را از ناحیه تهدیدهای محیطی کمینه نموده ، به حـداقل ممکن برساند و یا در صورت امکان ، خود را از گزند این آسیب ها و تهدیدها مصون و به دور نگه دارد.

قوت ها ـ ضعف ها و فرصت ها ـ تهدیدها (SWOT)

بـا تـرسـیـم مـاتـریـس (SWOT) و انـجـام تـجـزیـه و تحلیل های راهبردی مربوط، فهرستی از راهبردهای WO,ST,SO,WT فراهم می شود.
در مـرحـله بعد، یا با استفاده از ماتریس (QSPM) که محاسبات ریاضی شبیه ماتریس ‍ (SPACE) دارد و یـا با استفاده از خرد جمعی و اجماع رهبران استراتژیک و مدیران ارشد سـازمـان بـه بـهـیـنـه سـازی راهـبردهای طراحی شده ، اولویت بندی این راهبردها و نهایتاً انتخاب جذاب ترین و بهترین راهبردها را برای سازمان انجام می دهیم.
پس از جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط با چهار عامل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدات) از این اطلاعات جهت بدست آوردن راهبردها طی مراحل زیر استفاده می‌شود:
مرحله اول: ارزیابی محیط اطراف- یک مربی فوتبال را در نظر بگیرید قبل از شروع بازی، مربی استراتژیهایی را برای راهبری تیم خود تدوین کرده است اما هنگامی که بازی شروع می‌شود او مجبور است که با توجه به روند بازی و شرایط بازیکنان تغییراتی را در راهبردهای خود بدهد.
مرحله دوم: تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف یا فرصتها و تهدیدات
مرحله سوم: عوامل فوق را دوبدو با یکدیگر به منظور تعیین راهبردها در نظر بگیرید به شرح زیر:
– راهبردهای  SD (نقاط قوت و فرصتها باید با یکدیگر درنظر گرفته شود)
– راهبردهای ST (نقاط قوت و تهدیدات با یکدیگر درنظر گرفته شود)
– راهبردهای WO (نقاط ضعف و فرصتها با یکدیگر درنظر گرفته شود)
– راهبردهای WT (نقاط ضعف و تهدیدات با یکدیگر در نظر گرفته شود)
مرحله چهارم- ارزیابی استراتژیهای مختلف: در انتهای مرحله منظور کردن دو بدوی عوامل جهت تعیین استراتژیها، تعداد زیادی راهبرد تدوین می‌شود. در این مرحله این راهبردها را مورد بررسی و بازبینی قرار داده تا آن مواردی را که با اهداف سازمان تطابق بیشتری دارند انتخاب شوند.
مرحله پنجم- انتخاب استراتژی‌های مطلوب: در این مرحله یک لیست طولانی از راهبردها در اختیار است. تعداد زیادی راهبرد برای اجرا عملی نیست بنابراین ضروری است که این لیست را در جلسات بحث و تبادل نظر به لیست کوتاهتری از استراتژیها که قابل اجراء باشند تبدیل کنیم.
مزایا و محدودیتها استفاده از روش تجزیه و تحلیل S.W.O.T در استفاده از روش تجزیه و تحلیل S.W.O.T برای برنامه‌ریزی راهبردی مزایا و محدودیتهایی وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته می‌شود:
مزایا: داده‌های واقعی به منظور درک محیط خارجی و توانمندی‌های داخلی قابل دسترس هستند.
این امکان وجود دارد تا تهدیدات و فرصتهای خارجی ارزیابی شوند.
یک ارزیابی واقعی از نقاط قوت و نقاط ضعف در مقایسه با رقبا پدید می‌آید.
ابعاد جدیدی از موقعیت رقابتی به وجود می‌آید.
محدودیت‌ها: یکی از محدودیتها صرف زمان است.
داده‌های جمع‌آوری شده ممکن است بهنگام نباشند.
اختلاف نظر در درک فرایند S.W.O.T ممکن است وجود داشته باشد.
اعمال سلیقه و نظر شخصی به جای استفاده از اطلاعات واقعی نیز ممکن است به وجود بیآید.
مدل های برنامه ریزی راهبردی
باید توجه داشت که یک مدل خاص برنامه ریزی استراتژیک که برای همه سازمان ها کاربرد داشته باشد وجود ندارد.هر سازمان براساس طبیعت خود ممکن است یکی از مدل های استراتژیک را مبنا قرار داده و با تعدیل آن را به کار گیرد. در این جا به چند نمونه از مدل های برنامه ریزی استراتژیک اشاره می کنیم.
مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه ای[۷]: بیشتر در سازمان های کوچک و ساده که هنوز برنامه ای ندارند انجام می شوند.

  • تعریف مقاصد (بیانیه رسالت)
  • انتخاب اهداف
  • تعریف و تعیین روش ها یا استراتژی های خاص (استراتژی و روش های اجرایی)
  • تعریف برنامه های عملی برای اجرای هریک از استراتژی ها
  • استقرار حلقه بازخورد و به هنگام کردن برنامه {که مهمترین نقش را در یادگیری دارد.}

مدل برنامه ریزی هدف مدار یا موضوع مدار
سازمان هایی که با مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه ای (که قبلا تشریح گردید) شروع می کنند اغلب در مراحل بعد به این نوع برنامه ریزی (هدف مدار) می رسند و به بسط و توسعه برنامه ریزی استراتژیک می پردازند.
مراحل:

  • ارزیابی محیط داخلی و خارجی یا تعریف و تعیین (قوت ها، ضعف ها و فرصت ها و تهدیدها)
  • تجزیه و تحلیل استراتژیک برای تععین تقدم اهداف و موضوعات اصلی
  • طراحی استراتژی های اصلی (یا برنامه ها) برای رسیدن به اهداف و موضوعات
  • طراحی و به روز کرن چشم انداز، رسالت و ارزش
  • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است