آمیخته بازاریابی-/پایان نامه آميخته بازاريابي سبز

آمیخته بازاریابی-/پایان نامه آميخته بازاريابي سبز

آمیخته بازاریابی[1]
ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی را می توان به این صورت تعریف کرد: مجموعه ای از متغیر های قابل کنترل بازاریابی که شرکت آنها را در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می کند. ابن ترکیب شامل هرگونه اقدامی است که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تأثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد. (پرده شناس،1382،ص46)
وقتي شركت در مورد استراتژي كلي بازاريابي به تصميم مشخصي رسيد، مي توان برنامه ريزي جزئيات آميخته بازاريابي را شروع كرد. آميخته بازاريابي يكي از مفاهيم اصلي در بازاريابي نوين مي باشد. آميخته بازاريابي مجموعه ابزارهاي قابل كنترل و تاكتيكي بازاريابي است كه شركت از آميختن آنها با هم، نتيجه مورد نظر را از بازار هدف كسب مي كند.  آميخته بازاريابي از تمام چيزهايي تشكيل شده كه شركت مي تواند با استفاده از آنها بر تقاضا براي كالاهايش در بازار هدف تأثير بگذارد. (کاتلر،ترجمه پارسائیان،1387،ص59)
جروم مک کارتی[2] آمیخته بازاریابی را مرکب از چهار عامل عمده محصول[3]، قیمت[4]، توزیع[5] و ترفیعات[6] پیشنهاد کرد که به طور سنتی این چهار عامل را به عنوان P4 می شناسند. آنها عبارتند از هرگونه اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود به منظور تحت تأثیر قرار دادن تقاضا انجام دهد. البته در آینده P های دیگری همچون مردم[7]، بسته بندی[8]، قدرت[9]، برنامه ریزی[10] و متقاعد سازی[11] به این آمیخته افزوده شدند. (Farzi, 2012, p816)

[1] Marketing Mix
[2] Jerome McCarthy
[3] Product
[4] Price
[5] Place
[6] Promotion
[7] People
[8] Packaging
[9] Power
[10] Programming
[11] Persuation
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسي تأثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد مصرف كنندگان(مطالعه موردي: مصرف كنندگان محصولات لبني شركت پگاه در شهرستان رشت)