الهیات، عقلانیت، معرفت‌شناختی، (نگ.

دنبال وظیفه ی توجیه مدعاهای الهیاتی هستند اسیر دلواپسی دکارتی می دانند (نگ. تیل 1994: 36، 76). الهی دانان نابنیان گرا در حرکتی معقول به فراتر از بنیان گرایی، به درستی، دانش و فهم را نقاطی... متن کامل

الهیات، مسیحی، تیمان، الهیاتی

می تواند در آید مبنی بر اینکه این سنت مسلماً یک نحوه معیشت اصیل و رهایی بخش را نتیجه می دهد- نحو ه ی معیشتی که فراتر از نیاز برای معیار فلسفی (بنیان گرا) برای عقلانیت قرار می گیرد.... متن کامل

الهیات، (نگ.، مسیحی، تیمان

تعهد ایمانی گسترده در آمده با آن خلط می شود که به این سبب نه می تواند توجیه شود و نه نیاز به آن دارد. با اینحال ساختاری مفهومی که این تعهد ایمانی در آن قرار دارد و نه خودِچنین تعهد... متن کامل

الهیات، الهیاتی، پست‌مدرن، مسیحی

ر بنیان گرایانه ای از تبیین نظری، انسجامش بعنوان یک حوزه ی پژوهشی متزلزل شده باشد. این مسئله بویژه زمانی رخ می دهد که الهیات-دقیقاً همچون «اسطوره ی موزه ی» کواین- یک طرح واره ی... متن کامل

عقلانیت و نابنیان گرایی64 در الهیات «به نظر می رسد حق با ویتگنشتاین است که: هر زمان متوجه بنیان ها شویم روشن می شود باقی بنا بر آنها استوار است».ویلیام سی. پلاچر، الهیات غیراحتجاجی... متن کامل

مورفی، الهیات، اخلاق، الیس

مشترک باشد، در نهایت در مدل لاکاتوشی مورفی از الهیات نابنیان گرا بی پاسخ باقی مانده است.خواهیم دید که بسیار مهم است توجه شود هدف یک الهیات پسابنیان گرا به درستی می تواند باورهای... متن کامل

عقلانیت و ایمان پست مدرنبا پشت سر گذاردن محظوری که بحث بنیان گرایی/نابنیان گرایی را شکل می داد، راهی به سوی معرفت شناسی پسا بنیان گرایی گشوده می شود که به معنای دقیق کلمه می تواند... متن کامل