گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب شناسایی ماهیت و جایگاه مؤلفه تجریدی در روند سیاستگذاری جنایی، بر مبنای شناخت چگونگی مداخله ساختار سیاسی در این فرایند صورت پذیرفته... متن کامل

مبحث دوم: بایستههای بومیسازی سیاست جنایی ایران؛ ایرانِ در گذار کارویژه اصلی و سهگانهی علوم انسانی را که تبیین، هماهنگی در نهاد علم و ایجاد گفتارهای معناده و هویتبخش و وضعکننده... متن کامل

عقلانیت و ایمان پست مدرنبا پشت سر گذاردن محظوری که بحث بنیان گرایی/نابنیان گرایی را شکل می داد، راهی به سوی معرفت شناسی پسا بنیان گرایی گشوده می شود که به معنای دقیق کلمه می تواند... متن کامل