میلبانک، الهیات، مسیحی، الهیاتی

تنها ادعای نابنیان گرایانه آن را می توان در روش ایمان گرایانه اش ملاحظه کرد. با این روش در مواجهه ای انتقادی با فرهنگ معاصر، به سود روایت مسیحی استدلال نمی شود بلکه با بازگویی این... متن کامل

الهیات، مسیحی، تیمان، الهیاتی

می تواند در آید مبنی بر اینکه این سنت مسلماً یک نحوه معیشت اصیل و رهایی بخش را نتیجه می دهد- نحو ه ی معیشتی که فراتر از نیاز برای معیار فلسفی (بنیان گرا) برای عقلانیت قرار می گیرد.... متن کامل

الهیات، (نگ.، مسیحی، تیمان

تعهد ایمانی گسترده در آمده با آن خلط می شود که به این سبب نه می تواند توجیه شود و نه نیاز به آن دارد. با اینحال ساختاری مفهومی که این تعهد ایمانی در آن قرار دارد و نه خودِچنین تعهد... متن کامل

الهیات، الهیاتی، پست‌مدرن، مسیحی

ر بنیان گرایانه ای از تبیین نظری، انسجامش بعنوان یک حوزه ی پژوهشی متزلزل شده باشد. این مسئله بویژه زمانی رخ می دهد که الهیات-دقیقاً همچون «اسطوره ی موزه ی» کواین- یک طرح واره ی... متن کامل

مورفی، الهیات، می‌کند، لاکاتوش

پست مدرن خود، حتی ادعا می کند که الهیات (حداقل بصورت بالقوه) به لحاظ روش شناختی قابل تمایز از علم نیست (نگ. مورفی، 1990: 198). وی در نهایت نتیجه می گیرد که یک رویکرد نابنیان گرا به... متن کامل

مورفی، الهیات، مسیحی، الهیاتی

. همین بینش های منتج از اجماع مشترک مسیحی است که مقوله ی مهم، و اغلب مورد غفلت، داده های الهیات را فراهم می کند. بعلاوه همین عمل ایجاد مدعیات دانش درباره ی فعالیت خداوند در حیات انسان... متن کامل

عقلانیت و ایمان پست مدرنبا پشت سر گذاردن محظوری که بحث بنیان گرایی/نابنیان گرایی را شکل می داد، راهی به سوی معرفت شناسی پسا بنیان گرایی گشوده می شود که به معنای دقیق کلمه می تواند... متن کامل