نفت، قرارداد، قراردادهای،

بین ایران و کنسرسیوم به صورت 50-50 بر اساس قیمت اعلام شده نفت در خلیج فارس تقسیم می شد. شرکت های عامل متعهد شدند که کلیه مواد نفتی مورد نیاز ایران برای مصرف داخلی کشور تهیه و به قیمت... متن کامل

، عقد، قرارداد، مغارسه

ن چه کسانی بوده و آیا اختیار واگذاری حق غارسی داشته باشند ؟ مضافاً بر فرض تحقق حق غارسی ، تفکیک و تقسیم بین خود و بعضاً خانه سازی به عنوان صاحب حق با چه مجوز از مالک صورت گرفته معلوم... متن کامل

، قرارداد، مغارسه، غارس

نیز به مانند فقه امامیه ، عالمان دینی در اعتقاد به صحت یا بطلان عقد مغارسه به دو دسته تقسیم شده اند : دسته اول عده ای از ایشان که اعتقاد به بطلان دارند مانند فقهای حنفی ، شافعی و ظاهری... متن کامل

وکیل، قرارداد، دادگستری، ثالث

واقع تعهداتی است که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد گر چه در متن قرارداد به طور صریح نیاورده اند ولی به طور ضمنی در موردآن دسته از تعهدات قانونی هم به توافق رسیده اند و عدم ذکر آن... متن کامل

تعهدات، وکیل، قراردادی، تعهد

معین می شود تعهد وکیل در مورد تقدیم دادخواست به دادگاه تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد لیکن تعهد وکیل نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او ناظر به مواظبت و کوشش در راه رسیدن به... متن کامل

وکالت، وکیل، تعهد، عقد

وجود آمده و هدف اصلی طرفین قرارداد است. و تعهدات فرعی وکیل به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود نمی آید بلکه اثر غیر مستقیم عقد وکالت است. به عنوان مثال موکل به وکیل وکالت در خرید... متن کامل

وکیل، قرارداد، تعهدات، تعهداتی

گفته می شود که منشأ قراردادی دارند ولی در مقابل تعهدات قانونی به دسته ای از تعهدات اطلاق می شود که به حکم قانون و نه قرارداد برای اشخاص ایجاد می شود و در واقع همان الزامات خارج از... متن کامل

فصل دوم: ماهیت تعهدات وکیل و موکل در فصل اول به بررسی کلیات پرداختیم و در این فصل ماهیت تعهدات وکیل و موکل را مورد بررسی قرار می دهیم. که در ابتدا به بررسی تعهدات وکیل و موکل نسبت به... متن کامل

پیمانکار، قرارداد، ادعا، تاخیر

مبلغ پیشنهادی اقدام نموده است60. سادساً – با توجه به اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری ،ازجمله اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد که در فصول گذشته توضیح داده شد ، اصل بر این است که... متن کامل

مدارک، پیمانکار، قرارداد، اسناد

ر صورت وضعیت ها لحاظ نشده بود و چشمداشتی نسبت به آنها در مراحل قبل وجود نداشته ، در دادخواست لحاظ نموده و خواستار پرداخت هزینه های متعلقه می گردد .نهایتاً پس از جری تشریفات و جلب نظر... متن کامل