وکیل، قرارداد، دادگستری، ثالث

واقع تعهداتی است که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد گر چه در متن قرارداد به طور صریح نیاورده اند ولی به طور ضمنی در موردآن دسته از تعهدات قانونی هم به توافق رسیده اند و عدم ذکر آن... متن کامل

وکیل، قرارداد، تعهدات، تعهداتی

گفته می شود که منشأ قراردادی دارند ولی در مقابل تعهدات قانونی به دسته ای از تعهدات اطلاق می شود که به حکم قانون و نه قرارداد برای اشخاص ایجاد می شود و در واقع همان الزامات خارج از... متن کامل