SWOT، Oi، استخراج، ST،

دانلود پایان نامه

کمرنگ نمودن نقاط ضعف استفاده می شود.
گروه چهارم: استراتژی های WT (Mini-Min):
این استراتژی ها به منظور حداقل نمودن ضعف های داخل برای حداقل نمودن اثرات، تهدیدهای محیط بیرونی طراحی می شوند. به عبارت دیگر این استراتژی ها، استراتژی های بقا پذیری در محیط بوده و جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدها استفاده می شود.
عوامل داخلی (IFE)

عوامل بیرونی (EFE)
فهرست نقاط قوت (S)
(Strengths)
(بر حسب اولویت)
……………..
……………..
فهرست نقاط ضعف (W)
(Weakness)
(بر حسب اولویت)
…………………
………………..
فهرست فرصت های بیرونی (O)
(Opportunities)
(بر حسب اولویت)
………………
استراتژی های SO
(Maxi- Max)
………………….
………………….
استراتژی های WO
(Mini- Max)
………………..
………………
فهرست تهدیدات بیرونی (T)
(Threats)
(بر حسب اولویت)
………………..
استراتژی های ST
(Maxi- Min)
………………..
………………
استراتژی های WT
(Mini- Min)
………………
……………..

2-5-3 نکات ضروری در تشکیل ماتریس SWOT
جهت تشکیل ماتریس SWOT و مشخص ساختن استراتژی های چهارگانه، نیاز مبرم به انجام یکسری مقایسات زوجی و چندگانه بین (قوت ها و فرصت ها)، (قوت ها و تهدیدها)، (ضعف ها و فرصت ها) و (ضعف ها و تهدیدها) می باشد. در این راستا 4 جدول مثابه ذیل (و با عناوین فوق) ترسیم می گردد. به گونه ای که فضا برای تدوین نظرات در بخش استراتژی های (SO، ST، WO،WT) فراهم باشد.
فرصت ها (O)
استراتژی های SO
نقاط قوت (S)
به ترتیب اولویت:
1-O1
2-O2
3-O3
4-O4
5-O5
.
.
1-
2-
3-
4-
5-
(در این بخش مشخص می شود که مثلا از ترکیب کدام یک از Oi ها و Siها استراتژی مربوط حاصل شده است. مثلا از ترکیب S1، S3 و S7 با O1 و O5 استراتژی SO1 بدست آمده است).
به ترتیب اولویت
1-S1
2-S2
3-S3
4-S4
5-S5
.
.

جهت استخراج استراتژی SO در جدول فوق (برای یک منطقه) الزامی است، نخبگان اقتصادی منطقه در هر کدام از دستگاه های اجرایی، دو به دو یا به صورت ترکیبی هر کدام از عوامل مندرج در ستون های S و O را با هم مقایسه کرده و بر اساس تجربیات و اشرافی که موضوع دارند، این سوال را از خود بپرسند که چه استراتژی از ترکیب یک عامل مثل Si با عامل دیگری مثل Oi می تواند به دست آید به گونه ای که بتوان به منظور حداکثر استفاده از این قوت موجود، بیشترین استفاده را از فرصت محیطی مربوطه داشته باشیم؟
این مقایسات و سوالات حداقل به تعداد 2/ (n-1) m {که m و n تعداد فرصت ها و قوت ها می باشند) ادامه می یابد تا فرد پاسخگو بتواند از دل این مقایسات زوجی و نیز مقایسات ترکیبی دیگر (مقایسات چند تایی) استراتژی های لازم را به دست آورده و در ستون وسط (استراتژی های SO) یادداشت نماید.
توجه داشته باشید که استخراج استراتژی ها امری تخصصی است که نظام یکسانی نداشته و بر اساس تجربه و تخصص فرد پاسخگو و در حالات مختلف قابل استخراج می باشد. لذا کارشناسان می بایست دائما” با حالت های مختلف و مقایسات متعددی را انجام دهند تا استراتزی های مناسب هر منطقه استخراج گردد.
به عنوان نمونه یکی از روش های مناسب برای انجام بررسی و استخراج استراتژی آن است که ابتدا جدول زیر ترسیم گردد
SO
O1
O2
O3
O4
O5
………
…….
…….
S1
1


1
1

مطلب مرتبط :   فضایل، معرفت، عقلانی، انگیزش

S2

1
1

S3


1
1

S4
1


1
1

…..

…..

….

سپس در هر ردیف که بین Si و Oi ارتباط وجود داشته باشد، عدد 1 و اگر ارتباطی نداشته باشد عدد صفر در خانه منظور می شود و سپس Siهایی که با چند Oi در ارتباط هستند. سعی می شود، استراتژی مناسب اتخاذ شود. ضمن این که با این روش بیشترین نقاط Si و Oi را که بالاترین امتیاز و ارتباط را به دست آورده اند، پیدا کنیم و یا این کار مهمترین نقاط قوت مرتبط با مهمترین فرصت ها راتعیین می کنیم. این عملیات و ترسیم جداول برای استراتژی های ST، WO، WT نیز انجام می پذیرد تا در نهایت خانه های موجود در ماتریس SWOT به طور کامل پوشش داده شده و تکمیل گردد.
2-5-4 تشکیل ماتریس بهبود یافته SWOT (ترکیبی):
.پس ازتشکیل ماتریس SWOT، از آنجا که به جهت تلاقی عوامل داخلی و خارجی صرفا 4 نوع استراتژی SO، ST، WO، WT به دست آمد، در حالی که ممکن است از تلاقی هر 4 استراتژی به دست آمده نیز استراتژی دیگری به دست آید. لذا مجددا کلیه استراتژی های 4 گانه و ارتباط آن ها با همدیگر مورد بررسی و دقت نظر قرار می گیرد تا از دل آن ها در نهایت استراتژی های ترکیبی حاصل شده و ماتریس بهبود یافته SWOT به دست آید. این موضوع در جدول زیر ترسیم شده است:
اهداف
(Objectives)

نقاط قوت (S)
(Strenghts)
نقاط ضعف (W)
(Weakness)
فرصت ها (O)
(Opportunities)

استراتژی های SO
استراتژی های WO
تهدیدات (T)
(Threats)
استراتژی های ST
استراتژی های WT

نکته قابل ذکر در این زمینه آن است که جهت دستیابی به استراتژی های ترکیبی می توان همانند کاری که در تشکیل ماتریس SWOT و دستیابی به هر کدام از ماتریسی های (SO، ST، WOو (WT صورت گرفت، انجام داد و طی مقایسات زوجی و ترکیبی متعدد به استراتژی های ترکیبی دست یافت (www.geographybank.blogfa.com).