sp.، سویه¬ی، مخمری، سلول¬های

دانلود پایان نامه

سودوهایف مشاهده شده در زیر میکروسکوپ می¬توان آن دسته از مخمرهایی که اختصاصات بیوشیمیایی مشابهی از لحاظ رنگ و شکل و مورفولوژی کلنی¬های خود دارند را از هم تفکیک کرد (دیبا،1390).
در نهایت بررسی تکمیلی با استفاده از میکروسکوپ و مشاهده رنگ و شکل کلنی¬ها پس از رنگ آمیزی منجر به شناسایی جنس¬های زیر شد:
1. جنس Rhodotorula
کلنی¬های جنس Rhodotorula در محیط کشت SDA با رنگ صورتی مایل به نارنجی با قوام موکوسی مشاهده شدند در حالی که بر روی محیط کشت CHA رنگ کلنی¬ها صورتی تیره و در محیط کشت CMA توده¬های بلاستوکونیدی مشهود بودند.

شکل 4- 6 بررسی مورفولوژیکی و میکروسکوپی Rhodotorula در انواع محیط های کشت. به ترتیب (b1: SDA ، (b2: مشاهده ی میکروسکوپی (b3: CMA (b4: CHA
2. گونه C. guilliermondii
در ادامه بررسی میکروسکوپی شکل سودوهایف یکی از کلنی¬های مخمری در محیط CMA و بررسی رنگ کلنی آن در محیط CHA موجب شناسایی قطعی گونه C. guilliermondii گردید. در این محیط کشت، سودوهایف این مخمر به شکل شاخه¬دار مشاهده شد.

شکل 4- 7 نتایج مربوط به شناسایی گونه C. guilliermondii به ترتیب:
a1) SDA (a2 مشاهده ی میکروسکوپی a3) CMA a4) CMA

3. جنس Saccharomyces و گونه C. Glabrata
در این تحقیق کشت افتراقی با استفاده از محیط¬های کشت اختصاصی برای شناسایی و جدا سازی جنس Saccharomyces از گونه C. Glabrata نتوانست به صورت قطعی موجب شناسایی و جداسازی این دو نمونه از یکدیگر شود. هر دو جمعیت احتمالی در محیط های کشت CHA کلنی¬های به رنگ ارغوانی روشن مایل به بنفش و در محیط کشت SDA به صورت کلنی¬های سفید تا رنگ کرمی با قوام خمیری تظاهر یافتند. مشاهدات میکروسکوپی در این کلنی¬های مخمری، رشد یافته در محیط CMA نشان داد که اغلب کلنی¬ها حاوی توده¬های بلاستوکونیدی بدون شاخه¬های بلند می¬باشند. شکل زیر مقایسه شباهت کلنی جنس Saccharomyces و گونه C. glabrata را نشان می¬دهد (شکل 4- 8).

شکل 4- 8 شباهت¬های مشاهده شده بین جنس¬های مختلف مخمر مشاهد شده به ترتیب:
A): Saccharomyces : SDA (A1 (A2 مشاهده میکروسکوپی (A3 CMA CHA (A4
(B: C. glabrata: SDA (B1 (B2 مشاهده میکروسکوپی (B3 CMA (B4 CHA

شناسایی دقیق جنسSaccharomyces و گونه C. glabrata توسط روشهای مولکولی انجام شد. گونه¬ها و سویه¬های شناسایی شده مخمرهای این مطالعه به ترتیب ذیل می¬باشند. این بررسی نشان داد بر خلاف آنچه که پیش از این گزارش شده بود تعدادی از گونه¬های متعلق به جنس Kazachstania نیز قابلیت رشد در شرایط رشد بهینه Saccharomyces را دارا می¬باشند.

 Saccharomyces cerevisia
 S.cerevisiae strain LN
 S.cerevisiae strain YG3-1
 Kazachstania sp.
 Kazachstania sp. IMBBR1-3
 Kazachstania sp. IMBBR1-2
 Kazachstania sp. IMBBR1-1
 C. guilliermondii

پس از شناسایی دقیق تعدادی از گونه¬ها و سویه¬های مخمری، مشاهده در محیط کشت به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این جمعیتها و بررسی موفولوژیک آنها پس از رنگ آمیزی گرم انجام شد (جدول 4-5).
جدول 4-5 بررسی بیومتری کلنی¬های مخمری توسط میکروسکوپ نوری.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری و دفاتر اسناد رسمی

S.cerevisiae strain LN

Kazachstania sp. IMBBR1-1

Kazachstania sp.IMBBR1-3

C. guilliermondii

cerevisia Saccharomyces

Kazachstania sp. IMBBR1-2

Kazachstania sp.

S.cerevisiae strain YG3-1

4-3 نتایج کشت مخمرها در محیط¬های کشت اختصاصی
به منظور بررسی اپتیمم شرایط رشد سلول¬های مخمری در محیط¬های کشت اختصاصی این تحقیق با استفاده از مخمرهای شناسایی شده در محیط¬های کشت مختلف انجام شد. بررسی سلول¬های رشد یافته¬ی مخمرها در انواع محیط¬های کشت، با شمارش آنها توسط لام هموسیتومتر انجام شد. این بررسی به تفکیک هر سویه و گونه در محیط¬های کشت مختلف در جداول و نمودارهای ذیل ارائه شده است.

جدول 4- 6 نتایج رشد سویه¬¬ی مخمری Kazachstania sp. IMBBR1-3 در انواع محیط¬های کشت
YPD YPAD YPAC YPG DM
مقدار اولیه ی تلقیحی mg/ml 560000 560000 560000 560000 560000
میانگین رشد mg/ml 19×106 ±5/0×106a 36×106 ±1.7× 106 b 5×106 ±0.1×106 c 2×106 ±1/0×106 c 2×106 ±0.1× 106 c
• اعداد در هر دریف با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p0.05).

شکل 4- 9. مقایسه¬ی رشد Kazachstania sp. IMBBR1-3 در انواع محیط های کشت اختصاصی
پس از 48 ساعت

بر اساس این نتایج بهترین رشد Kazachstania sp. IMBBR1-3 در محیط کشت YPADدیده می شود که اختلاف معنی داری بین تعداد سلول¬های این سویه¬ی مخمری در محیط کشت فوق با بقیه محیط-های کشت وجود دارد (p<0.05) (شکل 9-4). جدول 4- 7 نتایج رشد سویه¬ی مخمری Kazachstania sp. IMBBR1-1 در انواع محیط¬های کشت YPD YPAD YPAC YPG DM مقدار اولیه ی تلقیحی mg/ml 645000 645000 645000 645000 645000 میانگین رشد mg/ml 33×106 ±1× 106a 52×106 ±3× 106b 6×106 ±1/0×106c 3×106 ±1/0× 106c 3×106 ±2/0× 106c • اعداد در هر دریف با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p>0.05).

در انواع محیط های کشت اختصاصی پس از 48ساعت Kazachstania sp. IMBBR1-1 شکل 4- 10. مقایسه¬ی رشد

بر اساس این نتایج بهترین رشد Kazachstania sp. IMBBR1-1 در محیط کشت YPADدیده می¬شود که اختلاف معنی¬داری بین تعداد سلول¬های این سویه¬ی مخمری در محیط کشت فوق با بقیه محیط-های کشت وجود دارد (p<0.05) (جدول 4-7). جدول 4- 8 نتایج رشد مخمر S.cerevisiae در انواع محیط¬های کشت YPD YPAD YPAC YPG DM مقدار اولیه ی تلقیحی mg/ml 310000 310000 310000 310000 310000 میانگین رشد mg/ml 20×106±5/0×106a 35×106 ±1 × 106b 5×106 ±1/0×106 d 3×106 ±1/0× 106 cd 3×106 ±4/0× 106 c • اعداد در هر دریف با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p>0.05).

شکل 4- 11. مقایسه¬ رشد S.cerevisiae در محیط¬های کشت اختصاصی پس از 48 ساعت

پس از شناسایی سویه¬ی S.cerevisiae بررسی رشد آن در محیط¬های کشت اختصاصی انجام پذیرفت و نتایج فوق حاصل گشت (جدول 4-8). بر اساس این نتایج بهترین رشد در محیط کشت YPADدیده می شود که اختلاف معنی داری بین تعداد سلول¬های این سویه¬ی مخمری در محیط کشت فوق با بقیه محیط¬های کشت وجود دارد (p<0.05). جدول 4- 9 نتایج رشد سویه¬ی مخمری S.cerevisiae strain LN در انواع محیط¬های کشت YPD YPAD YPAC YPG DM مقدار اولیه ی تلقیحی mg/ml 165000 165000 165000 165000 165000 میانگین رشد mg/ml 6×106 ±0.05×106 a 12×106 ±2/0 ×106b 1×106 ±1/0×106 c 1×106 ±05/0× 106 c 9/0×106 ±05/0×106 c • اعداد در هر دریف با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p>0.05).

شکل 4- 12. مقایسه رشد S.cerevisiae strain LNدر محیط¬های کشت اختصاصی پس از 48 ساعت

پس از شناسایی سویه¬ی S.cerevisiae strain LN بررسی رشد آن در محیط¬های کشت اختصاصی انجام پذیرفت و نتایج فوق حاصل گشت (جدول 4-9). بر اساس این نتایج بهترین رشد در محیط کشت YPADدیده می شود که اختلاف معنی داری بین تعداد سلول¬های این سویه¬ی مخمری در محیط کشت فوق با بقیه محیط¬های کشت وجود دارد (p<0.05). جدول 4- 10 نتایج رشد سویه¬ی مخمری Kazachstania sp. IMBBR1-2 در انواع محیط¬های کشت YPD YPAD YPAC YPG DM مقدار اولیه ی تلقیحی mg/ml 402500 402500 402500 402500 402500 میانگین رشد mg/ml 21×106 ±0.5× 106 a 28×106 ±1× 106 b 4×106 ±1/0×106 c 3×106 ±4/0× 106 c 3×106 ±2/0× 106 c • اعداد در هر دریف با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p>0.05).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

شکل 4- 13. مقایسه رشد Kazachstania sp. IMBBR1-2 در محیط¬های کشت اختصاصی پس از 48 ساعت

پس از شناسایی سویه¬ی Kazachstania sp. IMBBR1-2 بررسی رشد آن در محیط¬های کشت اختصاصی انجام پذیرفت و نتایج فوق حاصل گشت (جدول 4-10). بر اساس این نتایج بهترین رشد در محیط کشت YPADدیده می شود که اختلاف معنی داری بین تعداد سلول¬های این سویه¬ی مخمری در محیط کشت فوق با بقیه محیط¬های کشت وجود دارد (p<0.05). جدول 4-11 نتایج رشد سویه¬ی مخمری S.cerevisiae strain YG3-1 در انواع محیط¬های کشت YPD YPAD YPAC YPG DM مقدار اولیه ی تلقیحی mg/ml 415000 415000 415000 415000 415000 میانگین رشد mg/ml 25×106 ±1× 106a 37×106 ±1 × 106 b 5×106 ±4/0×106 d 5×106 ±0.5× 106 cd 2×106 ±1/0× 106 c • اعداد در هر دریف با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p>0.05).

شکل 4- 14. مقایسه رشد S.cerevisiae strain YG3-1در محیط¬های کشت اختصاصی پس از 48 ساعت

پس از شناسایی سویه¬ی S.cerevisiae strain YG3-1 بررسی رشد آن در محیط¬های کشت اختصاصی انجام پذیرفت و نتایج فوق حاصل گشت (جدول 4-11). بر اساس این نتایج بهترین رشد در محیط کشت YPADدیده می شود که اختلاف معنی¬داری بین تعداد سلول¬های این سویه¬ی مخمری در محیط کشت فوق با بقیه محیط¬های کشت وجود دارد (p<0.05). جدول 4-12 نتایج رشد مخمر Kazachstania sp. در انواع محیط¬های کشت YPD YPAD YPAC YPG DM مقدار اولیه ی تلقیحی mg/ml 325000 325000 325000 325000 325000 میانگین رشد mg/ml 33×106 ±5× 106 a 69×106 ±3 × 106b 5×106 ±4/0×106 c 5×106 ±2/0× 106 c 1×106 ±1/0× 106 c • اعداد در هر دریف با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p>0.05).

شکل 4- 15. مقایسه¬ رشد Kazachstania sp. در محیط¬های کشت اختصاصی پس از 48 ساعت

پس از شناسایی سویه¬ی Kazachstania sp. بررسی رشد آن در محیط¬های کشت اختصاصی انجام پذیرفت و نتایج فوق حاصل گشت (جدول 4-12). بر اساس این نتایج بهترین رشد در محیط کشت YPADدیده می شود که اختلاف معنی داری بین تعداد سلول¬های این سویه¬ی مخمری در محیط کشت فوق با بقیه محیط¬های کشت وجود دارد (p<0.05). جدول 4- 13 نتایج رشد سویه¬های مخمری C. guilliermondii در انواع محیط¬های کشت YPD YPAD YPAC YPG DM مقدار اولیه ی تلقیحی mg/ml 265000 265000 265000 265000 265000 میانگین رشد mg/ml 23×106 ±1× 106 a 20×106 ±1 × 106 a 2×106 ±1/0×106 b 4×106 ±1/0× 106 b 4×106 ±5/0× 106 b • اعداد در هر دریف با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p>0.05).

شکل 4- 16 مقایسه¬ رشد C. guilliermondii در محیط¬های کشت اختصاصی پس از 48 ساعت
پس از شناسایی گونه ی C. guilliermondii بررسی رشد آن در محیط های کشت اختصاصی انجام پذیرفت و نتایج فوق حاصل گشت (جدول 4-13). بر اساس این نتایج بهترین رشد در دو محیط کشت YPD و YPADدیده می شود که اختلاف معنی داری بین تعداد سلول¬های این گونه¬ی مخمری در دو محیط کشت فوق با بقیه محیط¬های کشت وجود دارد (p<0.05). با توجه به گستردگی تنوع و تعداد مخمرهای فلور روده ماهیان قزل آلای مورد بررسی فقط تعدادی از گونه¬ها و سویه¬های فوق شناسایی شده و مابقی در دست شناسایی می¬باشند. نتایج بررسی میزان رشد و دیگر پارامترهای قابل بررسی در جداول ذیل برای این دسته از نمونه های بر اساس کد داده شده به این مخمرها ارائه شده هست (جدول 4-14). جدول 4-14 بررسی رشد مخمرهای در دست شناسایی در انواع محیط های کشت اختصاصی نام مخمر تعداد اولیه تعداد در محیط کشت YPD تعداد در محیط کشت YPAD تعداد در محیط کشت DM تعداد در محیط کشت YPG تعداد در محیط کشت YPAC B 660000 38×106 ±1× 106 a 84×106 ±2× 106 b 2×106 ±1/0× 106 c 2×106 ±1/0× 106 c 6×106 ±3/0×106 c C 630000 30×106 ±1× 106 a 59×106 ±4× 106 b 2×106 ±2/0× 106 c 2×106 ±1/0× 106 c 5×106 ±3/0×106 c E 645000 33×106 ±1× 106 a 52×106 ±3 × 106 b 3×106 ±2/0× 106 c 3×106 ±1/0× 106 c 6×106 ±1/0×106 c J 395000 19×106 ±1× 106 a 23×106 ±1 × 106 b 3×106 ±2/0× 106 c 2×106 ±2/0× 106 c 5×106 ±1/0×106 c M 402500 21×106 ±0.5× 106 a 28×106 ±1 × 106 b 3×106 ±2/0× 106 c 3×106 ±4/0× 106 c 4×106 ±1/0×106 c N 415000 25×106 ±1× 106 a 37×106 ±1 × 106 b 2×106 ±1/0× 106 c 5×106 ±0.5× 106 cd 5×106 ±4/0×106 d O 325000 33×106 ±5× 106 a 69×106 ±3 × 106 b 1×106 ±1/0× 106 c 5×106 ±2/0× 106 c 5×106 ±4/0×106 c P 315000 32×106 ±2× 106 a 46×106 ±1 × 106 b 2×106 ±1/0× 106 c 3×106 ±1/0× 106 c 5×106 ±2/0×106 c Q 440000 32×106 ±1× 106 a 36×106 ±1× 106 a 2×106 ±2/0× 106 b 3×106 ±5/0× 106 b 4×106 ±3/0×106 b R 345000 28×106 ±0.5× 106a 38×106 ±2 × 106 b 2×106 ±4/0× 106 c 3×106 ±2/0× 106 c 4×106 ±4/0×106 c • اعداد در هر ردیف با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p>0.05).

4-4 نتایج حاصل از سنجش تولید اتانول
بررسی میزان تخمیر و تولید الکل در محیط کشت YPAD انجام شده و تولید الکل توسط تکنیک گازکروماتوگرافی مورد بررسی قرار گرفته و به درصد ارائه شد (جدول 4-15).
جدول 4-15 بررسی اتانول تولیدی سویه های مخمری
نام سویه مخمری تعداد سلول¬های اولیه میزان تولید الکل

S.cerevisiae 310000 0.177199±0.024906 ab

S.cerevisiae strain LN 165000 0.168491±0.016203 a

S.cerevisiae strain YG3-1 415000 0.168769±0.00715 a

Kazachstania sp. 325000 0.209441±0.011053 b

Kazachstania sp. IMBBR1-3 560000 0.437432±0.011595 d

Kazachstania sp. IMBBR1-1 645000 0.177971±0.030189 ab

Kazachstania sp. IMBBR1-2 402500 0.159984±0.014194 a

C. guilliermondii 265000 0.19052±0.029463 ab

• اعداد در هر ستون با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p0.05).

این بررسی در خصوص تولید