منبع پایان نامه ارشد با موضوع خاورمیانه، سکولاریسم، ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک شیعه

تعامل و رفتار بازیگران مختلف، از جمله کنش ابتکاری آمریکا نیز تکامل می‏یابد. در روند جدید، شاهد خلق قالب‏های معنایی و همچنین قالب‏های ساختاری در رفتار سیاست خارجی آمریکا می‏باشیم.... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع امام خمینی، صراط مستقیم، دانشگاهیان، تعالیم اسلام

آثار و سخنان خود انواعی را برای سیاست برشمرده است که عبارتند از: «سیاست شیطانی یا سیاست فاسد»، «سیاست جسمانی و مادی» و «سیاست الهی». در «سیاست شیطانی یا فاسد»، دروغگویی و ناراحتی،... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع انقلاب اسلامی، امام خمینی، توسعه سیاسی، نظام سیاسی

که یک انقلاب در دنیا وجود داشته که به طور عمدی و آگاهانه توسط یک نهضتت اجتماعی توده‌ای «ساخته» شده است تا نظام پیشین را سرنگون سازد، به طور قطع، آن انقلاب، انقلاب ایران علیه شاه است... متن کامل

در، گیاه، به، و

a I0Z2SA1 220/0 fg 36/21 a 27/70 b 39/21 d-g I1Z0SA0 225/0 e-g 04/14 de 68/74 ab 85/20 d-h I1Z0SA1 245/0 de 33/15 cd 80/74 ab 37/19 h I1Z1SA0 257/0 cd 82/13 de 66/78 ab 45/22 b-e I1Z1SA1 222/0 e-g 77/12 de 34/79 ab 15/20 f-h I1Z2SA0 230/0 e-g 22/13 de 76/79 ab 85/21 c-f I1Z2SA1 207/0 gh 35/17 bc 13/71 b 72/22 b-d I2Z0SA0 195/0... متن کامل

در، آب، از، و

نتیجه کمبود آب اشباع در بافت های برگ کمتر خواهد بود. همچنین مصرف سالیسیلیک اسید و توانایی این ماده در ایجاد سیگنال در تمام قسمت های گیاه و ایجاد حالت دفاعی در گیاه در هنگام مواجه شدن... متن کامل

و، به، درصد، آب

عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود. همچنین در بین اثرات متقابل دوگانهی زئولیت و سالیسیلیک اسید نیز بیشترین مقدار آب نهایی برگ با میانگین 04/23 درصد متعلق به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار به... متن کامل

و، در، درصد، آب

ه تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول 4-27). دربین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالیسیلیک اسید بیشترین محتوای آب اولیه با میانگین 63/8 درصد مربوط به... متن کامل

و، درصد، به، در

بر سانتی متر کمترین مقدار هدایت الکتریکی را به خود اختصاص داد، که در بین ژنوتیپ های مورد بررسی بیشترین تحمل به خشکی را دارا بود. با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل آبیاری و... متن کامل

و، اسید، در، به

a-d I1Z1 40/12 b 42/316 c 58/38 a 75/103 a-c I1Z2 99/7 e 33/82 h 71/25 e 87/95 e I2Z0 72/8 d 74/137 g 41/29 d 87/97 de I2Z1 80/8 d 12/176 f 23/30 d 75/100 b-e I2Z2 آبیاری×سالیسیلیک اسید(I×SA) 29/11 b 37/329 b 45/35 c 00/106 ab I0SA0 82/12 a 96/368 a 38/37 a 08/107 a I0SA1 43/9 c 12/217 d 65/31 d 25/102... متن کامل

و، در، اسید، به

(جدول4-23). نتایج آزمایشی بر این نکته تأکید دارد که تغییرات عملکرد روغن مشابه تغیرات عملکرد دانه است و همبستگی زیادی با آن دارد (Kafi and Rostami, 2008). در این آزمایش نتایج جدول مقایسه میانگین... متن کامل