4.3. سرزمین¬های شرقی در عصر اول عباسی سرزمین¬های شرقی، به ویژه ایران در صدر رویدادهای سیاسی تاریخ عصر عباسی است. با نصب ابومسلم بر حکمرانی خراسان و جبال او بر تمام مخالفین چیره گشت .... متن کامل

کاروانسرای، پشمی، می¬آوردند، می¬پرداختند.

فلزات، چرم و پوست سمور می¬کردند. در کاروانسرای دیگر که موسوم به کاروانسرای لزگی بود به خرید و فروش اسب، کنیزان، دوشیزگان ، خردسال و پسر بچه¬های خوب روی که بیشتر آنها از مرز روسیه... متن کامل