پایان نامه نظریه های کیفیت زندگی کاری و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری

2-23- پیشینه تحقیق 2-23-1-پیشینه داخلی:حیدری رفعت، عنایتی نوین فر و هدایتی (1390) پژوهشی تحت عنوان «رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران » انجام دادند.... متن کامل

پایان نامه سلسله مراتب نیازهای مازلو و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

به طور کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی عباتند از: 1 ـ رضایت شغلی یک پاسخ عاطفی نسبت به شرایط یا وضعیت شغل است. 2 ـ رضایت شغلی، اغلب در رابطه با برآورده شدن نیازها و انتظارات تعیین می شود. 3... متن کامل

پایان نامه نظریه کامروایی نیازی و نظریه های رضایت شغلی

رضایتمندی شغلی یک بخش مهم زندگی کارکنان است که بر سلامت جسمی و روحی آنان، رضایتمندی از زندگی، روابط آن‌ها با یکدیگر، بهره‌وری و عملکرد آنها، تعهد نسبت به سازمان و حرفه مورد نظر و... متن کامل

پایان نامه ابعاد تعهد سازمانی و مدل مایر و شورمن

3- تعهد هنجاری: در این صورت کارمند احساس می کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (انجل و پری، 1981، به نقل از نورحرانی و همکاران، 2012).2-17-3- مدل آنجل و پری:آنجل و پری... متن کامل

پایان نامه دیدگاه بکر و بیلینگس و تعهد نسبت به سازمان

2-16-2- دیدگاه وبروبر در نظریه سازمان ها با عنوان بوروکراسی، معتقد است که برای اینکه بتوان در سازمان به بیشترین میزان تعهد دست یافت، تقسیم کار منظم و دقیقی لازم است. بنابراین به نظر وی... متن کامل

پایان نامه دیدگاه های تعهد سازمانی و اهمیت تعهد سازمانی

تعهد از نظر لغوی عبارت از به‌کار گرفتن کاری، به‌عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن و در اصطلاح عبارت است از:1.  عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛2.  عمل ارجاع یا اشاره به... متن کامل

پایان نامه اثربخشی برنامه های کیفیت زندگی کاری و برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری

بسیاری از برنامه های کیفیت زندگی کاری شامل تلاش هایی می شود که به منظور افزایش رضایت مندی و عملکرد کارکنان از طریق افزایش انگیزش درونی آنان انجام می شود. این برنامه ها برآنند... متن کامل

پایان نامه بهره وری و کیفیت زندگی کاری و برنامه های کیفیت زندگی کاری

3- جداول کاری منعطف: چنین جداولی در قالب سه شکل وجود دارد: الف) زمان منعطف یا ساعات کاری شناور ب)استخدام پاره وقت و کار مشارکتی ج)کار فشرده هفتگی سازمان هایی که در کنار برنامه های کاری... متن کامل

پایان نامه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و برنامه ریزی منابع انسانی

برنامه‌های کیفیت زندگی کاری بایستی به طور مداوم تغییر کند و از وضعیت حل مشکلات اولیه به سمت مشارکت واقعی مدیریت و کارکنان حرکت کند.کیفیت زندگی کاری نمی تواند به صورت یک طرفه توسط... متن کامل

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و ساختار سازمانی

-ارزشهای از حالت »حفظ منافع شرکت« به »بهره وری« گرایش یافته اند.ساختار سازمانی از »هرم گونگی« به » گسترده وافقی « روی می آورد.مدیران به جای »رهبری« به »ثبت امتیازها « می پرداز... متن کامل