پایان نامه درباره کاربردپذیری و استانداردها

در حالت بارگذاری دومحوره و پاسخ سهبعدی (شکل c.2-1)، اثر پاسخ خارج از صفحه مهم میباشد. بنابراین آسیب تخمین زده شده با شاخص آسیب سهبعدی به طور واضحی بیشتر از شاخص پارک و انگ میباشد. آسیب... متن کامل

پایان نامه درباره مدل دو پارامتری و ارزیابی عملکرد

در حوالی سال 1990، مسئلۀ ارزیابی و تقویت ساختمانهای موجود در برابر نیروهای لرزهای مطرح شد. آییننامههایی که برای طراحی ساختمانهای جدید مورد استفاده قرار میگرفتند، قادر به حل این... متن کامل

پایان نامه درباره تحلیل حساسیت و ارائه نتایج

با مطالعه مودهای مختلف زوال قابهای بتنآرمه، حالت هایی مد نظر خواهند بود که زوال قابها و طبقات (و نه زوال اعضا یا مقاطع آن) کنترلکننده زوال سیستم باشد. سپس از طریق مطالعه پارامتری،... متن کامل

پایان نامه درباره تحلیل طیفی و محدودیتها

میتوان گفت انتخاب شکل مناسب توزیع بار در برآورد رفتاری یک ساختمان، به نوعی مهمتر از تعیین دقیق تغییرمکان هدف است. شکل بارگذاری جانبی در واقع نشاندهنده و عامل توزیع نیروهای اینرسی در... متن کامل

پایان نامه درباره روشهای تقریبی و ظرفیت تحمل

Non-cumulativeCumulativeMaximum softening (Dipasquale and Cakmak, 1988)Ductility ratio (Newmark and Rosenblueth, 1971; Ayala and Xianguo,1995)Normalized cumulative rotation (Banon and Veneziano, 1982)Final softening (Dipasquale and Cakmak, 1988)Interstory drift (Sozen, 1981; Roufaiel and Meyer, 1981)Low cycle fatigue (Stephens,... متن کامل

پایان نامه درباره مطالعات تحلیلی و ارزیابی عملکرد

تحلیل و طراحی مفهومی: انجام روند تحلیل و طراحی سازه و انتخاب اجزا بر اساس اهداف عملکرد.ارزیابی طرح: ارزیابی میزان تطابق طرح با سطح انتظار از ساختمان، ارزیابی ارزش اقتصادی و... متن کامل

پایان نامه درباره ارزیابی عملکرد و کشور ایران

جدول 4- 3 پارامترهای موردنظر برای تفکیک قابهای با مود زوال مفصل پلاستیک و حدود آنها 99جدول 4- 4 فضاهای بررسی شده برای تفکیک و میزان خطای آنها برای دستهبندی قابها 113فصل اولمقدمه1-1-... متن کامل

مقاله درمورد میراث فرهنگی و باستان شناسی

2-نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآبکنوانسیون 2001حاوی ضمیمه ای تحت عنوان ((قواعد))است که به میراث فرهنگی درج شده است وطبق مادۀ 33کنوانسیون ،این سند ضمیمه جزءلاینفک است.بر اساس قواعد... متن کامل

مقاله درمورد کشورهای توسعه یافته و حقوق بین الملل

در مورد ضمانت اجرای مقررات کنوانسیون نمایندۀ بعضی کشورها همچون ایران پیشنهاد می کردند که کنوانسیون خود اجرا باشد ومکانیزمی برای مجازات در کنوانسیون پیش بینی شود.برخی هم پیشنهاد می... متن کامل