کعب، معاویه، ذهبی،

همین روایت چنین استدلال میکند که عاقلانه نیست، معاویه در مورد علم کسی حسرت بخورد که در میان علما، آن فرد معروف به کذب است.179 در واقع او این حسرت معاویه بر علم کعب را دلیلی بر وثاقت... متن کامل

چنان که ازین تبصره بر می آید مقنن اصل را بر این قرار داده است که مرتکب بر نوعا کشنده بودن رفتار خود واقف است ونیازی به اثبات واحراز آن نیست ولی خلاف آن هم قابل اثبات است ودر صورت... متن کامل

«کعب سه روز، پیش از کشته شدن عمر نزد وى آمد و به او گفت: براى خود جانشین معین کن چه اینکه تو در سه روز آینده خواهى مُرد». 162 احمد امین ذیل این داستان اعتقاد قلبی خود مبنی بر دست داشتن... متن کامل

فیض، معلول، بسیط، تعالی

به لحاظ کمّی، زمانی و درجه ی وجودی متصوّر نیست و ثانیاً به لحاظ خیریّت محض او هر آن چه از ذات و صفات و فعل او مستفیض می گردد، نیز خیر است؛312 پس اراده ی کلی و عنایت ازلی حق تعالی به همه ی... متن کامل

فیض، ذات، خلقت، غرض

﴾2794-1-6. هدف از خلقت جهان نخست باید اثبات گردد که خداوند در فعلش، هدف دارد، بنابراین باید گفت که فعل خداوند یعنی خلقت این عالم، «بالحق» است؛ یعنی ذات حق تعالی، عالم خلقت را بر اساس... متن کامل

حدوث، حادث، اسماء، ذات

آن چه در قرآن آمده است، عالمین است که گاهی مراد از آن، همه مخلوقات است و گاهی فقط انسان ها را شامل می شود.254 در اصطلاح، عالم به فتح یعنی ماسوی الله و جهان وجود را از آن جهت، عالم می... متن کامل

، عنایت، واجب، آفرینش

گردد.3-5-4-3. انحراف از حقیقت در این مانع، قلب از زنگار، پاک است وی طالب حق نیست و درک حق را در سر ندارد و چیزی از حقایق عالم ربوبی را نمی داند و توجه او مصروف مصالح زندگی مادّی و انصراف... متن کامل

عقل، حجاب، فعّال، عقلی

ه تعقل می گردد؛ یعنی به دست آوردن استعداد دریافت صورت از عقل فعال با دشواری و سختی برای نفس، همراه است، ولی کم کم این امر برای نفس آسان شده، وی ملکه رجوع به عقل فعال را می یابد227 و به... متن کامل

عقل، تکامل، عقلی، فعّال

آن به حدی است که دیگر نیازی به چیزی بیرون از خود، نداشته باشد.212 3-5-3. کمال نهایی انسان از نظر صدرالمتألهین براساس مبانی حکمت متعالیه و نگاه ویژه ای که به کمال انسان دارد؛ مقام سیر و... متن کامل