سیاست، جنایی، حقوقی، معرفتشناختیکلمات کلیدی این نوشته:مقاله با کلمات کلیدی

اساس، تحقیق انتقادى باعث توانمندى محققان در رجوع به لایههاى زیرین سطح ظاهرى براى آشکارکردن روابط واقعى و دورکردن موارد کاذب در تحلیل واقعیت میشود. رویکرد انتقادى، ضمن انتقاد به... متن کامل

حقوق، سیاست، کیفری، مجازاتدرباره :

ص نپذیرفتهاند و هم ادله فقهی بسیار متقنی دارند و هم قولشان با هنجارهای حقوق بشری و مصالح همه امتها و حکومتها، به ویژه ملت‌ایران و نظام جمهوری اسلامی، سازگار است‌ای کاش دیدگاه‌این... متن کامل

پارادایم، میانرشتهاى، روششناختی، اجتماعىپژوهش دربارهتحقیقی با کلید واژگان:

مطالعات میانرشتهاى اثر میگذارد و عوامل گروهى، عواملِ شناختى و حل مسئله نیز از جمله نیروهاى هدایتکنندهی آن است1042. به طور کلی، مطالعات علوم انسانى با نگاهى پارادایمیک، تا پیش از طرح و... متن کامل

مجازات، قصاص، دیه، فقهیتیتر مطلبتحقیق با کلمه کلیدی:

است و در غیر‌این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد». به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی، همواره متمایل است هر موضوع چالشبرانگیز فقهی در‌آیینه قانون را به تصمیم رهبری و مأذونان از... متن کامل

سیاست، فکری،، حقوقی، جناییدرباره:تیتر مطلب

بحث بیان شد نشان میدهد اقتضائات حقوقی سهم بسزایی در تدوین هر راهبرد و الگو و برنامهی سیاست جنایی دارند. پرسنل هر یک قوای سهگانه و پرسنل و مسئولان دیگری که همه با هم در سیاستگذاری و... متن کامل

حقوق، کیفری، حقوقی، آزادیجستاری در :

و حقوق فرد با اراده دولت و حقوق دولت رفته و میرود؛ اگرچه‌این هرگز به معنای حاکمیت اقتدارگراییِ فراگیر – توتالیتاریسم – بر فکرت و اندیشهی زیربنای گفتمان رایج فقه سیاسی شیعه نیست... متن کامل

حقوق، حقوقی، حکومت، سیاستدرباره :مقاله درباره

ن پلیس و طبقهبندی ذهنی آنها از لحاظ اهمیت و نوع جرایم، جرایمی که شکایتهایشان پس گرفته میشوند، به عنوان جرایم کماهمیت تلقی شوند. از طرف دیگر، پایگاه اجتماعی بزهدیدگان هم در نحوه اجرای... متن کامل

پلیس، افکار، کیفری، مأمورانکنکاشی در

را در مورد سیاستهای صورت گرفته ابراز میکنند. به طور کلی، سه نوع ارزیابی «تکنیکی»، «دموکراتیک» و «کثرتگرایانه» را میتوان از یکدیگر تمایز داد: در ارزیابی تکنیکی نقش افکار عمومی خیلی... متن کامل

موضوع :تحقیقی با کلید واژگان:

در حقوق کیفری ماهوی، ضعف سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق بشر (اقشار عادی جامعه، متهمان، محکومان و…) کم نیست. ابتدا اجمالی از اهم‌این ضعفها و سپس تشریحی از برخی از آنها لازم... متن کامل

تحقیقی با کلمات کلیدی:درباره :

خلاصه آن که، محتوای معنایی امنیت ملی تحت تأثیر فضای گفتمانی جدید، از واژگان سخت و سلبیای چون «تحمیل»، «إعمال»، «تسلط» و در نهایت «تسلیم و تبعیت» عاری شده و به جای آن «اقناع»،... متن کامل