دینی، اقتدار، حقوق، حکومتمقاله ای با کلمات کلیدی:

آمدهی معتبر و پرارجاع پیرامون جامعه‌شناسی سیاسی‌ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نشان میدهد دولت‌ایدئولوژیک با توجه به پایهها و مبانی آن به ویژه در جامعهشناسی تودهای، اقتدار... متن کامل

مشروعیت، حکومت، گفتمان، حقوقعنوان مطلب :

حاکمیت داشته است (خصوصاً از انقلاب شکوهمند اسلامی به بعد) که توجهِ بایسته به اهمیت رویکرد جامعهشناختی و واقعبینانه به جامعهشناسی جناییِ‌ایرانی و واقعیتِ مسائل کیفری و نگاههای بومی... متن کامل

حقوق، حقوقی، سیاست، کیفری

کنوانسیون 1979 علیه گروگانگیری در جلسه مورخ 3/3/85 مجلس به تصویب رسیده است. کنوانسیون مبارزه با فساد نیز در تاریخ 20/1/85 در مجلس تصویب967 و پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام... متن کامل

حقوق، کیفری، معاهدات، بینالمللیعنوان نوشته :

و یافتن راه‌حلهای مشترک و منصفانه برای حل آنهاست و شاید به جرأت بتوان گفت هر مسأله جهانی، میتواند زمینهساز بروز یک قاعده حقوقی جهانی باشد. در نگاه اول، حقوق کیفری موضوعی مربوط به... متن کامل

هویت، جهانیشدن، حقوق، سیاستموضوع :

احکامی اطلاق میشود که حاکم شرع (پیامبر، امام یا ولی فقیه) بر اساس مصالح عموم جامعه در عرصههای مختلف اجتماعی صادر میکند946. در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)، حکم حکومتی که از جانب... متن کامل

عدالت، احکام، فقه، اسلامتیتر نوشته

باشد و تأییدی دیگر در جهت اثبات پویایی فقه شیعه و توانایی آن در حل مشکلات روز و تطبیق آن با نیازهای اجتماعی در هر مکان و زمان باشد923. جدا از‌این، کارایی آلی و ابزاری عرف در شریعت مورد... متن کامل

دینی، مدرنیته، دین، روشنفکریپژوهش درمورددرباره :

انسانی با حمایت از ترویج فلسفه علوم انسانی انجام و از عملیاتی شدن مدلهای مورد پیشنهاد در علوم انسانی حمایت شود. نگارنده به مدلی از روش تاریخی- انتقادی اعتقاد دارد که رابطه حوادث... متن کامل

فقه، سیره، عقلا، شریعتتیتر مطلبعنوان :

قرار میگیرد. نظام سرمایهداری به واسطه ابزارهای فرهنگی که در اختیار دارد إعمال قدرت خود را امری عادی و روزمره جلوه میدهد914. در مقابل، عدالت و مردمسالاری‌ایجاب میکند افراد و گروههای... متن کامل

فقه، فلسفه، حقوق، و…تحقیق دربارهمقاله با کلمه کلیدی

فلسفی، مفاهیم برساخته هستند مفاهیمیاند و در تعامل بین اذهان شکوفا میشوند.‌این که عقلانیت چه جایگاهی در دین دارد و در ارتباط با تمدن عقلیِ غرب چه باید کرد، در هیچ‌ایه و روایتی تعیین... متن کامل

سیاست، جنایی، کیفری، کودکاندرباره :جستاری در

بردن عناوین موسّع، نامعین، مبهم و غیرقابل پیشبینی در فرایند جرمانگاری بپرهیزد. در واقع، افزون بر اصل قانونمندی شکلی (وجود یک متن) اصل قانونمندی ماهوی، دقیق و منجز بودن عناوین... متن کامل