مورفی، الهیات، اخلاق، الیس

مشترک باشد، در نهایت در مدل لاکاتوشی مورفی از الهیات نابنیان گرا بی پاسخ باقی مانده است.خواهیم دید که بسیار مهم است توجه شود هدف یک الهیات پسابنیان گرا به درستی می تواند باورهای... متن کامل

مورفی، اجماع، الهیات، الهیاتی

تأمل الهیاتی به سود دیدگاه خود، استدلال می کند که مدل لاکاتوش معیاری عملی برای انتخاب از میان برنامه های رقیب علمی در اختیار ما قرار می دهد. اما از آنجا که برنامه های الهیاتی نشان... متن کامل

مورفی، الهیات، مسیحی، الهیاتی

. همین بینش های منتج از اجماع مشترک مسیحی است که مقوله ی مهم، و اغلب مورد غفلت، داده های الهیات را فراهم می کند. بعلاوه همین عمل ایجاد مدعیات دانش درباره ی فعالیت خداوند در حیات انسان... متن کامل

مورفی، الهیات، می‌کند، لاکاتوش

پست مدرن خود، حتی ادعا می کند که الهیات (حداقل بصورت بالقوه) به لحاظ روش شناختی قابل تمایز از علم نیست (نگ. مورفی، 1990: 198). وی در نهایت نتیجه می گیرد که یک رویکرد نابنیان گرا به... متن کامل

عقلانیت و ایمان پست مدرنبا پشت سر گذاردن محظوری که بحث بنیان گرایی/نابنیان گرایی را شکل می داد، راهی به سوی معرفت شناسی پسا بنیان گرایی گشوده می شود که به معنای دقیق کلمه می تواند... متن کامل

اجتماعی؛4-ایجاد، امکانات، محلی؛، 3-

سیاست گذاری، منابع و خدمات اساسی و سنجش آن از طریق داده های مشخص و تفکیک شده جنسی؛ 2-ایجاد قوانین حکومتی برای دسترسی آزاد به اطلاعات حکومت محلی؛ 3- فراهم آوردن امکانات آموزش... متن کامل

، حکمرانی، شهری، حکومت

پذیرش حقوق یکدیگر می کند. این مفهوم بر قواعدی از حقوق شهروندان بنا گردیده است که در آن هیچ تفاوتی بین مرد و زن و کودک در دستیابی به ضروریات زندگی شهروندی وجود ندارد. در این دیدگاه... متن کامل

شهری، حکمرانی، حکومت، نهاد

خصوصی و بخش مردمی در جامعه شهری است(تقوایی و تاجدار، پیشین: 50) بر این اساس حکمروایی شهری به معنی دخیل بودن همه ارکان اثرگذار شهری بر مدیریت شهر، با تمام سازوکارها برای تعالی شهر و... متن کامل

حکمرانی، شهری، حکومت، شهری،

ت است. همچنین موظف به دفاع از حقوق انسانی به ویژه حقوق اقلیت ها است. اجرای سازی قوانین نیاز به نیروی مستقل انتظامی برای اجرایی سازی عدالت است(سازمان ملل متحد: 2). این که تا چه میزان... متن کامل

حکمرانی، حقوق، آزادی، اعلامیه

بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟ این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو... متن کامل