سیاست، جنایی، حقوق، –

میان اندیشمندان جهان سوم و ارتقای فهمِ بین الأذهانی و میانفرهنگی است اما از این میان، ایدئولوژیها و نظریهها چگونه ممکن است دانش سیاست جنایی را متحول کنند یا آسیب زنند؟ مدرنیسم... متن کامل

، سیاست، جنایی، جزایی

اقتصادانان و متخصصات مدیریت و جرمشناسان توان اظهارنظر، و آن مهمتر توان نظریهپردازی برای نظامسازی، دارند علاوه بر این، جای برخی مباحث نگرشیِ کلان در فقه خالی به نظر میرسد؛ مانند... متن کامل

حقوق، سیاست، کیفری، مجازات

و قتل کافر معاهد به وسیله مسلمان را موجب قصاص مسلمان دانسته است: “و إذا قطع المسلم ید المعاهد، خیّر أولیاء المعاهد فإن شاؤوا قطعوا ید المسلم و أدّوا الیه فضل ما بین الدیتین و إذا... متن کامل

فقه، -، سیاست، دینی

علمیِ گذشته، بسی مطلوب است از مجموع مباحث مطرح در این فصل از رساله برمیآید که در قلمرو آموزههای دینیِ مؤثر در فقه جزایی و مؤثر در سیاست جنایی اسلامی، هیچ آیه و حدیث واحدی به طور... متن کامل

مجازات، قصاص، دیه، فقهی

گفتمان مجلس شورای اسلامی که متأسفانه از ابتدای انقلاب اسلامی کمترین تحولی تا به امروز نیافته است، هم خلاف شأن قوه مقننه است که وظیفه تقنینی خود را از سر خود بازکند و هم این یک باورِ... متن کامل

فقه، سیاست، جنایی، حقوق

افزایش آشفتگی مفهومی در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی در این خصوص میباشد دلیل اصلی این آشفتگی، ضعف گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی و در مقیاس کلانتر، ضعف گفتمانهای سنتیِ فقه در... متن کامل

مجازات، جرایم، -، کیفری

مطرح میکنند که بررسی آنها خارج از موضوع و حوصله این رساله است عمده دلایل موافقان از این قرار است: تضمین اجرای عدالت در مورد برخی مجرمان، کاهش جرایم به واسطه بازدارندگی قوی، جلوگیری... متن کامل

حقوق، جنایی، سیاستگذاری، مجازات

ت که مانع از اظهار نظر و سخن گفتن افراد نشود، اما اگر این حق را کمی گسترش دهیم، تعهد بیشتری در جهت حمایت فرد ناطق (صاحب حق) در قبال مداخله عمدی اشخاص غیر دولتی بر دولت تحمیل میشود762... متن کامل

دادرسی، کیفری، حقوق، عدالت

دولتی” پیشبینی شده است با این وجود، به دلیل عدم تحقق نظر قانونگذار در قانون اساسی در خصوص اصل 38 از یک طرف و ناکارآمدیِ ماده 578 قانون مجازات اسلامی 1375 و نقص آن هم از حیث نوع ایذاء و... متن کامل

حقوق، سوره، اصالت، اسلام

تذکر داد که به دلیل تفاوت مقام ثبوت و اثبات در حقوق، اگرچه مطمئنیم پاسداری از حقوق انسانها از اهمّ آرمانها و اهداف عالیه حکومت اسلامی کشورمان است و در اصول متعدد قانون اساسی و مواد... متن کامل