اموال، کنوانسیون، تسلیحات، کشتیمقاله با کلید واژگان:کلمات کلیدی

مجموعه قواعد امنیتی کشتی و تاسیسات دریایی،یک چهارچوب استاندارد و منسجم را به منظور مدیریت خطر و اجازه به تبادل اطلاعات و ارزیابی داده های مشترک از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی... متن کامل

امنیت، تسلیحات، متعارف، گرایاندربارهدرباره :

شوند73.بنابراین همیشه این بدبینی به دولت ها حتی دولت های متحد یک کشور در اندیشه رئالیسم وجود دارد. با این حال،چهار انتقاد عمده نسبت به مکتب رئالیستی وجود دارد: 1-دولت ها تنها بازیگران... متن کامل

تسلیحات، پروتکل، کنوانسیون، متعارفکنکاشی درتحقیق درمورد

پیشگیری از بازگشت این رزمندگان سابق به عرصه مخاصمات فراهم نماید؛6-برای تحقق و ایفای ضرورت های خاص کارکردی یک کشور خاص به اندازه کافی منعطف باشد257.سازمان ملل متحد ابتدا از طریق گروه... متن کامل

تسلیحات، متعارف، آتشین، دریاییعنوان مطلب :پژوهش درباره

مواد مخدر سازمان ملل متحد:توجه این موسسه به اجرای کنوانسیون پالرمو مربوط به جرایم سازمان یافته بین المللی بسیار حایز اهمیت می باشد476 چرا که یکی از جنایات بین المللی مشمول در این... متن کامل

تسلیحات، متعارف، سلاح، خلعتیتر مطلب:تحقیقی با کلمات کلیدی:

سیستم مطمئن برای نشانه گذاری تسلیحات کوچک از محل ساخت آنها؛2-تسهیل محدود نمودن ساخت و تجارت این نوع تسلیحات برای سازندگان و واسطه گران قانونی بوسیله دولت ها و استقرار یک پایگاه... متن کامل

تسلیحات، متعارف، سلاح، دولتهامقاله

دولتی در مورد سند استاندارد شده برای گزارش هزینه های نظامی و نیز گروه کارشناسان دولتی در مورد مهمات خوشه ای اشاره داشت .در این زمینه نیز به مانند ساز و کار نظارت بر تسلیحات کشتار... متن کامل

تسلیحات، حقوق، متعارف، دیوانجستاری در :مقاله درباره

م ژنو 12 آگوست 1949 می باشند به علاوه متعهدند که در عین احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل،انطباق دولت اسراییل را به حقوق بین الملل بشردوستانه آن چنان که در این کنوانسیون ذکر شده... متن کامل

حقوق، دیوان، تسلیحات، مخاصماتکلمات کلیدی مطلب:

المللی که عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف ایجاد می شوند،این نهادهای قضایی بین المللی می توانند به عنوان ارکانی که بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد تشکیل شده اند؛نقش بارزی در... متن کامل

تحقیق دربارهدرباره :تحقیق با کلمات کلیدی:

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل در حالی که دو مفهوم خلع سلاح و کنترل تسلیحات اغلب مترادف هم به کار می روند اما در یک تمایز روشن،خلع سلاح به... متن کامل

عنوان مطلب :پژوهشکنکاشی در :

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف یکی از مهم ترین انگیزه ها در ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین... متن کامل