غایت، فضیلت، انگیزش، «فعل

باور کردن سه گزینه پیش رو دارد. در تعاریف بالا، که به یکسان فعل اخلاقی و فعل عقلانی را در بر می گیرند، باید حتماً بدین نکته توجه داشت که داشتن انگیزه ی فضیلتمندانه همان برانگیخته... متن کامل

باورنده، معرفتی، باورهای، فضایل

زمینه گرایی و مطلق گرایی معرفتی را نیز می آموزد. برای نمونه، در مثال کلیفورد، صاحب کشتی خطای معرفتی بزرگی مرتکب شده چون ارزش جان مسافران را از سرِ تنبلیِ فکری، به کلّی نادیده گرفته... متن کامل

معرفتی، اخلاقی، فضیلتمند، انگیزه‌ی

«بصیرت» عقلانی را که فراتر از قاعده گذاری های متعارف می روند، در تلائم با شخصیت اخلاقی یا عقلانی فرد قرار می دهد و مجموعه ی فضایل او را یکپارچه می کند. بدین ترتیب، امیال، احساسات و... متن کامل

فضایل، فضیلت، عقلانی، مؤلفه‌ی

به استقلال ارزش آن از متعلَّق انگیزش یا غایت آن می انجامد. در نتیجه، مشخص نیست که چرا زگزبسکی بر ارزش مؤلفه ی موفقیتِ اعتمادپذیر نیز اصرار دارد.638 زگزبسکی خود پاسخ داده است که انگیزش... متن کامل

فضایل، عقلانی، معرفت، انگیزش

صرفاً افزایش کمّی باورهای صادق، جای دهیم، آنگاه درمی یابیم که داشتن این فضایل نیز باورنده را در وصول به غایت انگیزش معرفت یاری خواهد کرد. انتقاد سوم برخورداری یکسانِ متفکران برجسته... متن کامل

فضایل، معرفت، صدق، عقلانی

عقلانی است که هرگز الگویی اعتمادپذیر در دستیابی به صدق عرضه نمی کند. از آنجا که مؤلفه ی انگیزشیِ این فضایل از آن ها جدایی ناپذیر است، «شیوه ی درست رفتار شناختی، آنگاه که باید بر... متن کامل

فضایل، عقلانی، اخلاقی، فضیلت

باشد. بنابراین، دشواری های مربوط به تحقیق در امور جدّی را بی صبرانه رد می کند چون امیدش را محدود می کنند».603 او، همچنین، در طبقه بندی بُت های ذهنی تأثیر عواطف، امیال و هیجانات را از... متن کامل

فضایل، اخلاقی، عقلانی، آن‌ها

و مؤلفه ی موفقیت در تحقق غایت در کار است که موجب می شود گاه نتوان، به هر دلیل، در تحقق غایت موفق بود. برخی انگیزش ها وجود دارند که تحقق غایتشان سهل تر است. «سخت کوشی» چنین انگیزشی است.... متن کامل

فضیلت، احساسات، فضایل، اخلاقی

نوع خاص مرتبط اند، تأثیرگذاری عمل نیازمند مهارت است و به میزانی که شخصِ فضیلتمند برای پدید آوردن پیامدهای بیرونی مطلوب از منظر فضیلت برانگیخته می شود، برای کسب مهارت های مرتبط با... متن کامل

برای فهم چیستی فضیلت، نخست باید تفاوت آن را با برخی ویژگی های انسانیِ مشابه تشخیص داد. پرسش این است که آیا فضایل، در واقع، همان «ظرفیت های طبیعی»، «مهارت ها»، «عادات» یا «احساسات»... متن کامل