مقاله راهبردهای فراشناختی و دانش آموزان ابتدایی

جوادی‌یگانه و کاظمی (1390) در پژوهشی به سنجش نگرش جوانان به خواندن رمان جدی در سال تحصیلی 87-88 پرداخته‌اند. در این پژوهش پیمایشی تعداد 393 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با استفاده از... متن کامل

مقاله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانشگاه فردوسی مشهد

2ـ12ـ9 روش خواندن انتقادیهدف از خواندن انتقادی دستیابی به قضاوت مستدل و درگیری عمیق‌تر با مطالب از طریق تجزیه و تحلیل معانی و شناسایی روابط بین مطالب خواندنی و تجربیات شخصی است که... متن کامل

مقاله روش پرسیدن دوجانبه و روش مطالعه مشارکتی

U یا درک و فهم، در این مرحله دانشجو باید تلاش کند تا آنجا که ممکن است مطالبی ر اکه خوانده می‌شود به طورعمیق درک کند و از کم و کیف درک و فهم خود آگاه باشد. Rیا یادآوری (بازخوانی) ، دانشجو... متن کامل

مقاله برای یادگیری از طریق خواندن متون به شیوه و خواندن اجمالی

روخوانی ساده مطلب است (توماس و رابینسون 1982). در این روش به خود پس دادن مطالب، نقش بسیار مهمی دارد. اختصاص بخش عمده زمان مطالعه به یادآوری فعال مطالب بهتر از آن است که تمام وقت خود را... متن کامل

مقاله روش‌های جدید مطالعه و راهبردهای یادگیری

(طوسی 1373؛ به نقل از محمود 2004). نیازهای سهگانه مک‌کللند: دیوید مککللند سه عامل انگیزشی را در مورد نیازها پیشنهاد نمود که عبارتنداز:نیاز به کسب موفقیت: یعنی تلاش برای کسب هدف با توجه به... متن کامل

مقاله فرایندهای انگیزشی و موفقیت تحصیلی

می‌کند. بنابراین برای اینکه مطالعه فعال و پویایی داشته باشید باید یک برنامه صحیح و اصولی طرح‌ریزی کنید و براساس برنامه خود مطالعه کنید. پس برنامه‌ریزی یعنی تلاشی مجدانه برای رسیدن... متن کامل

مقاله رویکردهای یادگیری و مهارت‌های مطالعه

  2ـ10 عادت مطالعهاز موضوعاتی که از سال‌های 1970 بهبعد در پژوهش‌های آموزشی مورد توجه قرار گرفت، این بود که افراد با بهره‌گیری از چه شیوه‌هایی به فراگیری مطالب می‌‌پردازند( هون1... متن کامل

مقاله فرآیند ادراکی و نظریه کارایی

شکل 2-2. انگارههای پردازش جز به کل (پایین به بالا) و کل به جز (بالا به پایین) برگرفته از رید1 2003، 33 2ـ6ـ2. پایین به بالانظریهی پایین به بالا بر جنبههای سلسلهمراتبی خواندن از حروف به کلمات... متن کامل

مقاله روانشناسی اجتماعی و محیط دیجیتالی

هر انسانی برای تداوم موفقیتآمیز زندگی روزانهی خود به مجموعهای از مهارت‌ها نیاز دارد. هرچه جوامع پیچیدهتر شود، بر مجموعه مهارتهای مورد نیاز برای گذراندن زندگی روزانه نیز افزوده... متن کامل

مقاله ساختارهای اجتماعی و فعالیت اجتماعی

خواندن فعالیتی هدفمند و چندبعدی است که در آن خواننده دست به استنتاج میزند و دانش قبلی خود به مطالب جدید را پیوند میدهد. خواندن بهمعنای دریافت معنا از طریق نوشتار است و هدف اصلی... متن کامل