-، ، شهری، 1388:

بافتی زنده و پویا، تغییرات و دگرگونیهای شهر را ممکن میسازد. شاید بتوان پایههای فکری متابولیزم را در سه ویژگی برای ساخت شهرهای آینده خلاصه نمود: شهرهای با مقیاس بزرگ، انعطاف پذیر و... متن کامل

شهری، ، نهضت، “

شهروندان دست یافت که این سیما یا تصویر محیط در ذهن، همچون همه عناصر و تصاویر، دارای عناصر و ساختار ویژهای است که همه را در پیوند با یکدیگر جای داده است ( پاکزاد، 1387 : 190-167). این عناصر... متن کامل

شهری، ، بیکن، کلیت

که عوامل فوق نقش اصلی در شکلگیری آن ایفاء کنند و این عوامل به نحوی میبایست آرایش یابند که هدایت فعالیتهای مربوطه به بخش خصوصی و دیگر عناصری که در سلسله مراتب پایینتر قرار دارند به... متن کامل