پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و شرکت های دارای بحران مالی

بنی مهد(1385) بر اساس اطلاعات یک دوره یازده ساله 1373 الی 1383 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عوامل مؤثر بر محافظه کاری حسابداری را تعیین و مدلی را برای اندازه گیری آن... متن کامل

پایان نامه با موضوع تبیین قراردادی برای محافظه کاری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

مادۀ 16- اوراق مشارکت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در بورس می‌باشند: 1- اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی (موضوع ماده 3 قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت مندرج در... متن کامل

پایان نامه با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و حقوق صاحبان سهام

ج- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اولمادۀ 10- متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و... متن کامل

پایان نامه با موضوع بازار اوراق بهادار و افشای اطلاعات مالی

الف- شرایط عمومی مادۀ 5- سهام عادی برای پذیرش در هر یک از بازارها، باید دارای شرایط زیر باشد:1. نزد سازمان ثبت شده باشد.تبصره: عدم ثبت سهام عادی نزد سازمان، مانع از قبول درخواست پذیرش آن... متن کامل

پایان نامه با موضوع بازار اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار

بخش اول: تعاریفمادۀ 1- اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه بورس با همان تعاریف در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر... متن کامل

پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و وجه نقد حاصل از عملیات

E: سود قبل از اقلام غیرمترقبه، P : ارزش بازار سرمایه در ابتدای دوره، R: بازده سالانه سهام و DR: اگر بازده سالانه منفی باشد، مقدار آن برابر یک و در غیر این صورت، صفر منظور میشود.اگر مقدار... متن کامل

پایان نامه با موضوع معیارهای سود و اقلام تعهدی و اندازه گیری محافظه کاری

سود مشمول مالیات و روشهای محاسبهی آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوهی محاسبهی آن مؤثر است. رابطهی بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزهی معوق کردن سود و در نتیجه معوق... متن کامل

پایان نامه با موضوع قراردادهای مزایای جبران خدمات و استانداردهای حسابداری

این تعریف بیانگر محافظهکاری مشروط است. در پژوهشهای اخیر، محافظهکاری را به دو نوع تقسیم کردهاند: نوع نخست، محافظهکاری پیشرویدادی است که محافظهکاری مستقل از اخبار و محافظهکاری... متن کامل

پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و قابلیت اتکای اطلاعات مالی

فصل دوم مبانی نظری و تحقیقات پیشین2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1- مقدمهمحقق پس از تعیین موضوع، تدوین هدف ها، سؤال ها و فرضیه های تحقیق بایستی با استفاده از کتاب‌ها و تحقیق... متن کامل

پایان نامه با موضوع استانداردهای حسابداری و محافظه کاری حسابداری

قلمرو موضوعی هر تحقیق زمانی دارای اهمیت است که از جنبه‌ی کاربردی بودن و ایجاد ثروت، برای بهره برداران از آن مفید و اثرگذار باشد. از نظر موضوعی چارچوب موضوع تحقیق به بررسی تاثیر... متن کامل