سیاستگذاری، افکار، سیاست، سیاستها

با این استنتاج راهبردی، در عصر حاضر نمیتوان به درک و تقویت امنیت ملی، بدون توجه به تقویت میزان سرمایه اجتماعی در یک کشور اندیشید. خلاصه آن که، محتوای معنایی امنیت ملی تحت تأثیر فضای... متن کامل

امنیت، حکمرانی، تعامل، حکومتی

اجتماعی با مادهی «ارتباط» ایجاد میشود و سازنده صورتهایی همچون جامعه مدنی است که در قالب آنها کنشگران به تشخیص وضعیت موجود، شناخت قوتها و ضعفها، و تعیین موقعیت آرمانی قادر میشوند.... متن کامل

مراجع قضایی و نیز در قوانین جزایی ماهوی پیامدهای پرشماری بر جای گذاشت. تأمل در اصل دوم (بند 6)، ششم، نهم و اصول متعدد دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصول مندرج در فصل... متن کامل

حکومت، مطلقه، مشروعیت، حقوق

ر دوره جهانی شدن سیاست، که دامنه اختیارات دولت- ملت محدود میشود، قابل دفاع نخواهد بود. در این شرایط، میان حقوق موضوعه کشورها و حقوق بشر، یک رابطه سلسله مراتبی به وجد میآید که در آن... متن کامل

سیاست، جنایی، انسانشناسیِ، کیفری

میدهد. البته این بدان معنی نیست که در تمام موارد، تعهدات بینالمللی کیفری به اندازهای که روند جرمانگاری در حقوق داخلی توسعه یافته، در عمل نیز اثر گذاشته باشد. بسیاری از کشورها با... متن کامل

در یک فرایند ویژه، امروزه خارج شدن حقوق کیفری (از تدوین قواعد جرم انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحیت صِرف دولتها در جامعه جهانی پذیرفته شده است. اما مهم ترین بخش این فرایند،... متن کامل

سیاست، جنایی، حقوق، سیاستگذاری

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی مبحث اول: چالشهای ذاتی در این مبحث، چالشهای ذاتی و بنیادیِ مبانیِ سیاست جنایی غربی را مطالعه میکنیم. پس از آن، مبحث دوم، معضلات... متن کامل

سیاست، بومیسازی، جنایی،

پیچیده و ساختارمند است که کلّیّت فرهنگ، سیاست و اجتماع را دربرمیگیرد که گریزی از ورود به این حوزه نیست. به علاوه، آنچه ما در باره جهان میدانیم و میآموزیم فقط با بومیسازی و ... متن کامل

سیاست، جنایی، بومیسازی، در‌ایران

مفاهیم و قلمروهای غیرسیستم مندِ سیاست جنایی. باید کوشید تمام نیروها را در تدوین الگوی اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی با آرایشی منسجم و طبق یک الگوی تعاملِ نظاممند، به نحوی تعامل داد که... متن کامل