پارادایم، میانرشتهاى، روششناسی، سناریوها

از تهدیدِ اغتشاش در فهم مسائل مورد اختلاف و چندوجهی و انتزاعیِ علوم انسانی چیست، واقعاً چه راه یا راههایی وجود دارد؟ در چارچوب مبحث تاریخ فکری، به نظر میرسد از بین مسیرهای گوناگون... متن کامل

جمهوری، گفتمانی، گفتمان، امنیت

میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام میگیرد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگیهایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوّق مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی... متن کامل

امنیت، نظامی، شهروندان، «امنیت

برداشت و ادراک شهروندان از مکانیسمهای کنترل اجتماعی به شکل احساس تسهیل و کمک و همافزایی ظرفیت دولت و ملت تبلور مییابد نه به شکل احساس تحدید روزمندانهی آزادیهای مشروع ملت توسط دولت.... متن کامل

اعتماد، آزادی، سیاست، جمهوری

از این رو در عرصه نهادسازی حکومتی برای صیانت و بسط آزادی باید نهادهای متناسب با هر دو جلوهی آزادی محقّق شود؛ به این معنا که در درون حاکمیت، نهادهای نظارتی جهت حمایت و صیانت از اقسام... متن کامل

آزادی، جمهوری، آزادی،، اسلامی،

عنوان یکی از ارزشهای پایه جهت پیریزی جامعه اسلامی، در پی خواهد داشت. باید کوشید تا مفهوم آزادی را در هندسه معرفتی اسلام و اندیشه سیاسی آن طرح کرد. بر مبنای طبقهبندی شناخته شدهی اسلام... متن کامل

آزادی، عدالت، اخلاقی، دینی

از دیگر موجبات لطمه به توازن رکن مردمسالاری و رکن دینمداریِ نظام جمهوری اسلامی است. ضعف در توسعه سیاست جنایی مشارکتی را نیز به عنوان عاملی که کفّه جمهوریتِ نظام را در حیطه مسائل... متن کامل

حکومت، دینی، اسلام، دموکراسی

نفی قرائتپذیری از احکام فقهی1164. در مقابلِ «گفتمان اسلامیتِ جمهوری»، «گفتمان جمهوریتِ اسلامی» مطرح است. این گفتمان به الگویی جدید از دینداری سازگار با جامعه مدرن و دموکراسی گرایش... متن کامل

فقیه، جمهوری، ولایت، رأی

می کند که گریز از آنها جز به بهای تفسیر یک سویه و نادرست از قانون اساسی صورت نمیپذیرد. مهمترین دربایست به نظر آن است که به هنگام بررسی یک قانون بر اساس موازین اسلامی باید آن تفسیری از... متن کامل

سیاست، جنایی، حقوق، گفتمان

است؟ در یک طبق بندی کلی، کشورها به لحاظ وضعیت حکمرانی نسبت به خط تعادل، به سه دسته اساسی تقسیم شدهاند: 1- گروه کشورهای با تعادل ایستا یا در اطراف آن (کارایی کم- اثربخشی کم): اکثراً در... متن کامل

سیاست، جنایی، حکمرانی، حقوق

آنها، پویایی ذهنی در تعریف مکرر و مجدد عناصر ماهوی دولت (مناسبات قدرت) و پویایی عینی در توانایی و آمادگی سازماندهی مکرر به ساختارهای اداری، مدیریت فعال و بالاخره نماینده و بیانگر... متن کامل