تعریف سازگاری زناشویی و فنون واقعیت درمانی

بررسی میزان اثربخشی فنون واقعیت درمانی در افزایش تمایز یافتگی زوجین ناسازگار بررسی میزان اثربخشی فنون واقعیت درمانی در کاهش هموابستگی زوجین ناسازگار فرضیات تحقیق:کاربرد واقعیت... متن کامل

دیدگاه های جامعه شناختی و فنون واقعیت درمانی

جدول 7-4. میانگین و انحراف استاندارد نمرات هم وابستگی گروه آزمایش وکنترل 98جدول8-4 کلموگروف اسمیرنف متغیر تمایزیافتگی 100جدول9-4آزمون لون برای همگونی واریانس ها در فرض اول 100جدول10-4... متن کامل

مقاله شناسایی مسئله و ارزیابی نتایج

چنان که در جدول و نمودار 4ـ2ـ7 نشان داده شده است، مؤلفه «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» با «تصمیم‌گیری» و پنج مؤلفه‌ آن همبسته می‌باشد و فرض صفر مبنی بر ناهمبسته بودن زوج... متن کامل

مقاله بررسی فرضیه اصلی و ارزیابی نتایج

فراوانیضریب همبستگی اسپیرمنP ـ مقدار78575/0000/0نمودار 4ـ2ـ4. نمودار پراکنش «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و «اجرای راه‌حل»چنان که در نمودار 4ـ2ـ4 نشان داده شده است، پراکندگی... متن کامل

مقاله سیستم‌ها و همبستگی

000/0نمودار 4ـ2ـ2. نمودار پراکنش «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها»چنان که در نمودار 4ـ2ـ2 نشان داده شده است، پراکندگی داده‌ها روند خطی مشهودی... متن کامل

مقاله شناسایی مسئله و فرهنگ اسلامی

15100جمع67/6956/414861/541316/6767/6978100نمودار 4ـ1ـ5. نمودار درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سمت شغلیهمان‌گونه که در جدول و نمودار 4ـ1ـ5 نشان داده شده است،‌ تعداد 6 نفر (69/7 درصد) از پاسخ‌دهندگان رئیس، تعداد... متن کامل

مقاله بررسی ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان و همبستگی پیرسون

متغیرهای تصادفی U1, U2, …, Un هم‌توزیع و مستقل می‌باشند. آماره به آماره رتبه‌ای ـ نشانه‌ای ویلکاکسون شهرت دارد. اگر W خیلی بزرگ شود، معلوم می‌شود که تعداد زیادی از یافته‌های نمونه Z1,... متن کامل

مقاله تحلیل واریانس و رتبه‌بندی

در صورتی که متغیر وابسته در مقیاس رتبه‌ای اندازه‌گیری شده باشد، برای مقایسه چند گروه، از آزمون فریدمن استفاده می‌شود. در این آزمون، داده‌ها در جدولی با N سطر و K ستون تنظیم می‌شود.... متن کامل

مقاله میزان آلفای کرونباخ و روش آلفای کرونباخ

مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان... متن کامل

مقاله طیف مورد استفاده و شناسایی مسئله

الف) نامه همراه: در این قسمت، هدف از گرد‌آوری داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه و ضرورت همکاری پاسخ‌دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز بیان می‌شود. در صفحه اول پرسش‌نامه مورد استفاده در... متن کامل