پاسخ دندان شکن فریدون به سلم و تور، سبب بروز کشمکش درونی نزد تور و سلم می شود. آنها برای نجات جان خویش به دنبال راه چاره اند:به سلمِ بزرگ آنگهی تور گفت که آرام و شادی بباید... متن کامل

درآمد، مالیات، حقوق، حقیقی

به سهامداران سایر شرکتهای تجاری و بازرگانی اعم از سهامی عام و خاص و … دارای امتیاز ویژهای از بابت معافیت مقرر در ماده (65) قانون، شدهاند، که بیانگر نوعی تبعیض است. در حالیکه به لحاظ... متن کامل

مالیات، املاک، درآمد، شغل

گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند... متن کامل

مالیات، درآمد، تمبر، اجاره

امکان استفاده از این معافیت را داشته باشند.بند پنجم: حق تمبرحق تمبر نوعی از مالیات است که از طریق الصاق تمبر از مؤدی گرفته میشود.368 این مالیات نوع جدیدی از مالیات است که از سال 1366 در... متن کامل

معافیت، مالیات، وراث، ارث

مالی بنگاههای تولیدی و همینطور ارائه خدمات مالی به آنها پیشگام هستند. در چنین سیستمی نقش نهادهای بانکی در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی کاملاً واضح است.363 به طور یقین سهم بانکهای... متن کامل

مالیات، ارث، اموال، متوفی

م شده است، یعنی سهم الارث آنها با افزایش طبقات پائین آمده و در مقابل مالیات بر ارث آنها با افزایش طبقات، بالا خواهد رفت. به عبارتی طبقه دوم نسبت به طبقه اول، از یک سو سهم الارث کمتری... متن کامل

مالیات، ارث، اموال، دارایی

بر دو سال مذکور. 3- اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.” نکته قابل توجه در این ماده،... متن کامل

معافیت، مزبور،، تعاونی، قانونگذار

قانونگذار جهت حمایت از شرکتهای تعاونی، شرکتهای تعاونی فوق را در اولویت حمایت گذاشته است. به نظر میرسد به منظور رعایت جانب عدالت، بهتر آن است به جای نام بردن از شرکتهای مزبور، اولاً... متن کامل

تعاونی، معافیت، اعضاء، قانونگذار

حمایت از سوی دولت باشد. بنابراین از آنجا که قاعده اصلی در پرداخت مالیات، رعایت اصل برابری و پرداخت برابر همه اشخاص است، اعطای معافیت برای اینگونه فعالیتها، نوعی تبعیض منفی به شمار... متن کامل