پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

توجه ایرادات بر بارنامه دریایی دلالت می نماید و در پروتکل ویزبی بند 1 ماده 1 (و بند 4 ماده 3 مقررات لاهه-ویزبی) علاوه بر بند مذکور، بر اصل عدم توجه ایرادات دلالت دارد. در کنوانسیون... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

محق در مطالبه کالا می نماید و از سوئی دیگر دارای برخی اوصاف تجاری بوده و به عنون یک سند تجاری عام (و نه خاص) از طریق پشت نویسی یا قبض و اقباض (در بارنامه دریایی در وجه حامل) قابل انتقال... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

برای حل مشکلات مذکور تشکیل شد. در این کنفرانس موضوعات مربوط به بارنامه دریایی و قرارداد حمل و نقل دریایی و میزان مسئولیت متصدی حمل و مالک کشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به طور قابل... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایلپایان نامه حقوق با فرمت ورد و تحولات بوجود آمده در عرصه حمل و نقل بین المللی و ورود اشخاص جدید در این چرخه، تلاش شده است تمام افراد دخیل در... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

دانلود پایان نامه حقوق در مورد حلیّت

عاملی نمیتواند با قرآن و سنّت، مخالفت کند وشرط ضمن عقد نیز جزء همین عوامل و اسباب است .دلیل اینکه فقها این شرط را سبب عدم اعتبار خود می دانند و آن را باطل تصوّر می کنند آن است که هیچ... متن کامل

دانلود پایان نامه حقوق در مورد آزادی قراردادها

است، با استناد به تبعیّت عقد از قصد، آنچه که باقی میماند(یعنی عقد) را غیر مقصود میدانند. به عبارت دیگر قصد را به شرط وعقد به نحو انفراد واقع نمیدانند که با این ترتیب در صورت بطلان شرط... متن کامل

دانلود پایان نامه حقوق در مورد قوانین موضوعه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعهّدی

شود و نباید آن را ویژۀ معاملۀ تملیکی مال غیر پنداشت . اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا... متن کامل

دانلود پایان نامه حقوق در مورد مادّهٔ

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل