رویکرد سرشتی برای مطالعه رفتار سازمانی

  در روانشناسی همیشه مجادله عمیقی بین عوامل سرشتی و موقعیتی وجود داشته است. سرشت به بهترین نحو به عنوان شخصیت، صفات و تفاوت های فردی تعریف می شود که خودشان را به عنوان ویژگی ها و... متن کامل

پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی

  اگرچه پژوهش های اندکی در رابطه با عوامل پیش بین اشتیاق شغلی کارکنان وجود دارد، مشخص کردن چند پیشایند بالقوه از مدل کان (1990) و ماسلاخ و همکاران (2001) ممکن است. گرچه ممکن است پیشایندها... متن کامل

اشتیاق شغلی

  اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم، گرایش به روانشناسی به روانشناسی مثبت را منعکس می کند.      پدیده مثبت در محیط کاری و نبود پیامدهای منفی مانند فرسودگی شغلی، خطا و خرابکاری در شغل و... متن کامل

ازدواج، شود ــــــــــ پیامدهاییکه، باثبات،، زناشویی

زوج ها با این رویدادها پیامدهای ارتباطی خاصی که مدل به درستی به آن پرداخته باشد طلاق قریب الوقوع یا خیلی سریع طلاق، حداکثر پس از چند سال در میان ازدواج های باثبات، سرانجام رضایت... متن کامل