تحقیقی با کلمات کلیدی:درباره :

خلاصه آن که، محتوای معنایی امنیت ملی تحت تأثیر فضای گفتمانی جدید، از واژگان سخت و سلبیای چون «تحمیل»، «إعمال»، «تسلط» و در نهایت «تسلیم و تبعیت» عاری شده و به جای آن «اقناع»،... متن کامل

، بزهکاری، گویههای، موافقت

میباشد. جدول‏529:شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر فشارمشخصه های آماریتعداد گویهحداقلحداکثرمیانگینمیانهمدواریانسانحراف معیارچولگیکشیدگیتعداد مواردفشار882718182096/2728/538/026/0-835 متغیر... متن کامل

، پسران، دختران، شرم

تقلب امتحانی و تماشای فیلمهای غیرمجاز را، اخلاقاً روا میدانند و نادرست و ناروا نمیانگارند. به عبارتی، هم اینها برای این نوع رفتارها، هیچ منع اخلاقی احساس نمیکنند. جدول‏524: درصد... متن کامل

همالان، دختران، پسر، بزهکار

والدینپسردختر موافق-کاملاً موافق بینابینمخالف-کاملاً مخالفموافق-کاملاً موافق بینابینمخالف-کاملاً مخالف با من قهر کرده و مرا از منزل بیرون میکنند.7/37/67/8925/45/93 آنقدر پیش فامیل بد... متن کامل

، شرمساری، پسران، دختران

فراوانیدولتی7767/92غیردولتی613/7جمع835100 متغیرهای مستقلشرمساری نتایج بدست آمده از جدول (5-14) نشان میدهد که 4/86 درصد از دانشآموزان پسر در پاسخگویی به گویه اول (بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در... متن کامل

منزلت، ، پدر، تحصیلات

دارای بالاترین معدل تحصیلی و رشتههای فنی حرفهای، کاردانش و علوم انسانی به ترتیب، دارای کمترین معدل تحصیلی است. جدول‏52: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته و معدل تحصیلیرشته تحصیلی ... متن کامل

مقاله رایگان درباره تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی، تاریخچه کیفیت زندگی

موضع‌گیری نظری درخصوص کیفیت زندگی زناشویی 2-1-1. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی اون‌گونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته دست بشر یعنی «قانون حمورابی» برداشت می شه خونواده اساسی... متن کامل

روانشناسی دلبستگی در بزرگسالی

– دلبستگی در بزرگسالی با اینکه دلبستگی از پایهً در مورد زمان نوزادی مطرح شد، اما بعد از یه مدت این معنی الهام بخش نظریه­پردازان نوجوونی و بزرگسالی گشت و نظریه دلبستگی واسه... متن کامل