منبع پایان نامه ارشد درباره صنایع غذایی، نمونه برداری، بیوتکنولوژی، مورفولوژی

تهیهی آن از سدیم دیهیدروژن فسفات دو آبه و دیسدیم هیدروژن فسفات (مرک، آلمان) استفاده گردید. ج- مواد مورد استفاده در تولید ماست پروبیوتیک به منظور تهیهی ماست و برای حفظ یکنواختی... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره ارزیابی پایداری، محصولات لبنی، تولیدکننده

شبکه محکم و پایداری ایجاد میگردد که در این حالت حتی با اعمال نیروی سانتریفیوژ هم فاز محلول قابل جداسازی نیست و فقط یک توده ژلی ضعیف مشاهده می‌گردد (عباسی و همکاران، ۱۳۹۰). ۲-۸- مروری... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره صنایع غذایی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، زبان فارسی

پوشش دهندههای مشابه را کاهش میدهد. PGPR با کاهش اصطکاک بین ذرات کاکائو، شکر، شیر و … این عمل را انجام میدهد بنابراین آنها زمانی که ذوب میشوند به راحتی میتوانند جریان یابند. این... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد غذایی، صنعت مواد، مواد معدنی، محصولات لبنی

چربی (O) تشکیل شدهاند، که به نوبه خود در یک فاز پیوسته آبی پراکنده(W2) هستند (شکل ۲-۲). شکل ۲-۲- تصویر شماتیک از ساختار امولسیون دوگانه چیزی که در نهایت بهدست میآید، یک سیستم W1/O/W2 شامل سه... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد غذایی، بیوتکنولوژی، مزایا و معایب، ناسازگاری

۲۰۰۷). به طور کلی از ریزپوشانی در حوزه میکروبیولوژی در موارد زیر استفاده میشود: – تولید کشتهای آغازگر: از ریزپوشانی برای افزایش طول عمر کشتهای آغازگر استفاده میشود. زمان... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره بیوتکنولوژی، کودکان مبتلا، محصولات لبنی، صنایع غذایی

د از (گمز و همکاران، ‌۱۹۹۹؛ گراجک و همکاران، ۲۰۰۵؛ ماتیلا-سندهلما، ۲۰۰۲): – بیماریزا نباشد و در بدن میزبان مسمومیت ایجاد نکند و نسبت به آنتیبیوتیکها مقاوم باشد. – باید از سویهی... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد غذایی، مواد معدنی، سازمان بهداشت جهانی، منابع طبیعی

پیشنهاد شده از جمله آنها میتوان به انتخاب سویههای مقاوم به اسید معده، استفاده از بستهبندی غیرقابلنفوذ به اکسیژن یا استفاده از موادی که اکسیژن را مصرف میکنند مثل آسکوربیک اسید،... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره شبیه‌سازی، رژیم غذایی، مواد غذایی، ابتلا به بیماری

های بیوشیمیایی به منظور شناسایی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ۴۵ ۳-۳- آنالیز شیمیایی شیرخشک بدون چربی و صمغ فارسی ۴۶ ۳-۳-۱- اندازه‌گیری خاکستر ۴۶ ۳-۳-۲- اندازه‌گیری رطوبت و... متن کامل

منبع مقاله درباره متغیر مستقل، پلاسمایی

انتشار امواج صوتی یون استوانهای و کروی را در یک پلاسمای غیر مغناطیسی با الکترونهای توزیع کاپا در شکل غیرخطی محدود مورد مطالعه قرار دادیم. ۳-۲معادلات اصلی و استخراج شده از معادلات KP... متن کامل

منبع مقاله درباره اختلالی، پذیرفتاری، الکترواستاتیک، الکتریک

جز این که باید را با و یا و با جایگزین شوند. جایگزینهای مشابه به همراه باید در معادلات (۲-۴۲) و (۲-۳۳) باشند تا بخشهای موهومی و حقیقی از فرکانس موجDIA برای حقیقی بدست آید. نتایج فوق... متن کامل