منابع پایان نامه درمورد صنایع غذایی، نمونه برداری، بیوتکنولوژی، مورفولوژی

استفاده شد و برای تهیهی آن از سدیم دیهیدروژن فسفات دو آبه و دیسدیم هیدروژن فسفات (مرک، آلمان) استفاده گردید. ج- مواد مورد استفاده در تولید ماست پروبیوتیک به منظور تهیهی ماست و برای... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد ارزیابی پایداری، محصولات لبنی، تولیدکننده

جذب شده توسط صمغ، شبکه محکم و پایداری ایجاد میگردد که در این حالت حتی با اعمال نیروی سانتریفیوژ هم فاز محلول قابل جداسازی نیست و فقط یک توده ژلی ضعیف مشاهده می‌گردد (عباسی و همکاران،... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد صنایع غذایی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، زبان فارسی

ویسکوزیته شکلات و پوشش دهندههای مشابه را کاهش میدهد. PGPR با کاهش اصطکاک بین ذرات کاکائو، شکر، شیر و … این عمل را انجام میدهد بنابراین آنها زمانی که ذوب میشوند به راحتی میتوانند... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد مواد غذایی، صنعت مواد، مواد معدنی، محصولات لبنی

داخل گویچههای چربی (O) تشکیل شدهاند، که به نوبه خود در یک فاز پیوسته آبی پراکنده(W2) هستند (شکل ۲-۲). شکل ۲-۲- تصویر شماتیک از ساختار امولسیون دوگانه چیزی که در نهایت بهدست میآید، یک... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد مواد غذایی، بیوتکنولوژی، مزایا و معایب، ناسازگاری

میکند (چمپاژن، ۲۰۰۷). به طور کلی از ریزپوشانی در حوزه میکروبیولوژی در موارد زیر استفاده میشود: – تولید کشتهای آغازگر: از ریزپوشانی برای افزایش طول عمر کشتهای آغازگر استفاده... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد بیوتکنولوژی، کودکان مبتلا، محصولات لبنی، صنایع غذایی

ن ویژگیها عبارتند از (گمز و همکاران، ‌۱۹۹۹؛ گراجک و همکاران، ۲۰۰۵؛ ماتیلا-سندهلما، ۲۰۰۲): – بیماریزا نباشد و در بدن میزبان مسمومیت ایجاد نکند و نسبت به آنتیبیوتیکها مقاوم... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد مواد غذایی، مواد معدنی، سازمان بهداشت جهانی، منابع طبیعی

پروبیوتیک حساس پیشنهاد شده از جمله آنها میتوان به انتخاب سویههای مقاوم به اسید معده، استفاده از بستهبندی غیرقابلنفوذ به اکسیژن یا استفاده از موادی که اکسیژن را مصرف میکنند مثل... متن کامل

منابع پایان نامه درمورد شبیه‌سازی، رژیم غذایی، مواد غذایی، ابتلا به بیماری

۳-۲-۲- آزمون‌های بیوشیمیایی به منظور شناسایی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ۴۵ ۳-۳- آنالیز شیمیایی شیرخشک بدون چربی و صمغ فارسی ۴۶ ۳-۳-۱- اندازه‌گیری خاکستر ۴۶ ۳-۳-۲-... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره روش هدونیک، دانشجویان

دیده و یا آموزش ندیده باشند. ارزیابی خصوصیات حسی نمونهها در انتهای دوره نگهداری ۲۱ روزه و به روش هدونیک ۵ نقطهای انجام شد. بدین منظور خصوصیات حسی نمونه توسط ۲۰ نفر از دانشجویان... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره مورفولوژی، شبیه‌سازی، ارزیابی پایداری، تجزیه و تحلیل آماری

مرحله از روغن کانولا استفاده شد. غلظت کلی امولسیفایرها در این مرحله ۸ درصد وزنی- وزنی بود (۱ قسمت امولسیفایر هیدروفیل و ۴ قسمت امولسیفایر لیپوفیل). امولسیفایر هیدروفیل DATEM و... متن کامل