پایان نامه توسعه محصول جدید و سلسله مراتب

در علوم غیر فیزیکی بدلیل در دست نبودن تعاریف و جزییات ساختار متغیر، اندازه‌گیری امری مشکل است بنابراین در اندازه‌گیری باید مجموعه ای از اعداد و کمیت های صفات به مجموعه ای از واقعیت... متن کامل

پایان نامه دفاتر انتقال فناوری و رفتار کارآفرینانه

ایگلی و شیکن( 1993) در مقاله خود، بررسی گسترده ای را در مورد نظریاتی که برروی فرآیند شکل‌گیری نگرش متمرکز شده اند، ارائه کرده‌اند. خصوصاَ این ایده که ویژگی‌های روانشناختی از نظر... متن کامل

پایان نامه توسعه منابع انسانی و هنجارهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی درک شده هنجارهای اجتماعی درک شده امکان عینی (خودکارآمدی)امکان عینی (خودکارآمدی)لینان (2004)همچنین با استفاده از مقیاس دی نابل و همکاران درباره خودکارآمدی... متن کامل

پایان نامه عوامل فرهنگی و اجتماعی و هنجارهای اجتماعی

هر دو مدل سطح بالایی از سازگاری متقابل را ارائه می‌کنند. (Krueger et al.2000)کار ما بر مبنای ادغام هر دو مدل است.نظریه ی “رویداد کارآفرینی” تأسیس شرکت را به‌عنوان نتیجه تعامل میان... متن کامل

پایان نامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده و قصد کارآفرینانه

تئوری رفتار برنامه ریزی شده یک نظریه‌ی مهم شناختی اجتماعی است که در زمینه‌های متنوع کاربرد دارد ((Harland et.al,1999&Ajzen,1991 و با جزئیات بیشتر و منسجمی نسبت به سایر مدل‌ها، قصد... متن کامل

پایان نامه نظریه یادگیری اجتماعی و رفتار کارآفرینانه

5-2) خودکارآمدی کارآفرینانه خودکارآمدی از جنبه های گوناگون کارآفرینی را تحت تأثیر قرار میدهد.(Bandura,Barbaranelli,2001,Boyd & Vosikis,1994,Caprara &Pastorelli,2001,Hills&et al.2005,Wilson& et al,2004,Walstad &Kourilsky,1999).... متن کامل

پایان نامه انعطاف پذیری استراتژیک و حمایت های اجتماعی

تجربه هنگامی اتفاق می افتد که فرد در انجام وظایف و غلبه بر موانع با پشتکار و تلاش موفقیت های بسیاری بدست آورد. ۲.مدل سازی اجتماعی : دومین منبع باورهای مربوط به خودکارآمدی،مدل سازی... متن کامل

پایان نامه توسعه منابع انسانی و توسعه محصول جدید

خودکارآمدی کارآفرینانه نیز مفهوم وسیعی از ساختار خودکارآمدی است.(Bandura,1997;Gerhardt,et al. 2007:19).خودکارآمدی کارآفرینانه، اعتقاد یک فرد به توانایی هایش جهت انجام مهارت‌های مختلف برای دنبال... متن کامل

پایان نامه رفتار کارآفرینانه و ویژگی‌های شخصیتی

از دیدگاه دِجورج (2008) مقاصد کارآفرینانه لحظه‌ای از تفکر (تامل) هستند که فعالیت‌های افراد را به‌سمت ظهور یا اصلاح یک مفهوم جدید هدایت می‌کند. از دیدگاه شوک و براتیانو (2008) قصد... متن کامل

پایان نامه ویژگی‌های فردی و عوامل سازمانی

گروه اول شامل جمعیت، صفات شخصی، ویژگی‌های روان‌شناختی، مهارت‌های فردی و دانش اولیه، شبکه فردی و روابط اجتماعی است. گروه دوم حمایت محیطی، اثرات محیطی و عوامل سازمانی را... متن کامل