Category Archives: آموزشی

زیست‌محیطی، ظهور، قرآن، تربیتعنوان :

محیط زیستPC40, PC42, PC307ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعیPC338اهمیت تخصص گرایی NGOsPC559ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین المللیPC7810حساسیت ملی زیست محیطیPC63, PC24, PC2511سیاست زدگی در تصمیم گیری... متن کامل

زیست‌محیطی، رئیس، سیاست‌های، حفاظتمقاله ای با کلمه کلیدی:

ش همگانیPC62در قدم اول باید به سراغ این افراد یا سازمان ها رود و واقعاً وقت بگذارد و با آنها نشست و برخاست کند. البته تا الآن نیز داشته اند ولی کافی نیست.تعامل محیط زیست، اولویت بعدی در... متن کامل

زیست‌محیطی، حفاظت، برنامه‌های، سیاست‌هایتحقیق درباره نوشته ای با کلمات کلیدی:

همکاری ها با سایر سازمان های بین المللی، چندین پروژه بین المللی در قالب تفاهم نامه با سازمان ها و سایر کشورها منعقد شد.ادامه روند تعاملات بین المللی برنامه توسعهPE50در خصوص شیوه... متن کامل

زیست‌محیطی، حفاظت، کمیته، برنامه‌هایتحقیق دربارهدرباره :

زیست محیطی برنامه اولPE7در این زمینه آیین نامه ای اجرایی تقریباً دو سال بعد از تصویب برنامه اول تصویب و ابلاغ شد.تأخیر در تدوین آیین نامه اجرایی مربوطPE8سازمان حفاظت از محیط زیست برای... متن کامل

زیست‌محیطی، ملاحظات، بودجه، دولتمردانمقاله با کلید واژگان:کلمات کلیدی نوشته :

سیاست های زیست محیطی که تا به حال تدوین و تصویب شده است صورت پذیرد و به اصطلاح محققین یک عکسبرداری از وضعیت این قوانین و سیاست ها انجام شود تا مشخص شود که سیمای اجرای قوانین زیست... متن کامل

عمران، احیاء، اسلام، نعمتکنکاشی در

سدسازی و دیگر فعالیت هایی است که بستر مناسبی را برای زیست بشر فراهم می کند.خیر بودن و ماندگار بودن عمران طبیعتPD56در آموزه های دینی آمده است اگر انسان درختی بکارد یا کاری که مورد... متن کامل

تسخیر، قرآن، آیات، خلافتتحقیق با کلمات کلیدی:تیتر مطلب:

این جزء هستی که از راه منحرف شده به استقامت گرایید که چه بهتر وگرنه اسباب خرد کننده طبیعت و مصیبت ها و بلایای نازله پایمالش خواهند ساخت، و این یکی از نوامیس کلی طبیعت است.مراقبت... متن کامل

زیست‌محیطی، ظهور، قرآن، تربیتعنوان مطلب :کلمات کلیدی این مبحث:

محیط زیستPC40, PC42, PC307ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعیPC338اهمیت تخصص گرایی NGOsPC559ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین المللیPC7810حساسیت ملی زیست محیطیPC63, PC24, PC2511سیاست زدگی در تصمیم گیری... متن کامل

عنوان مطلب :موضوع :پژوهش درباره

بخش خصوصی البته حدود تأثیرگذاری هر کدام از بازیگران مذکور در مراحل فرآیند خط مشی گذاری زیست محیطی متفاوت است. به عنوان مثال تأثیر نخبگان دیوانی در مرحله دستورکارگذاری و تأثیر... متن کامل

زیست‌محیطی، رئیس، سیاست‌های، حفاظتتحقیق با کلمات کلیدی:تحقیقی با کلمات کلیدی:

ش همگانیPC62در قدم اول باید به سراغ این افراد یا سازمان ها رود و واقعاً وقت بگذارد و با آنها نشست و برخاست کند. البته تا الآن نیز داشته اند ولی کافی نیست.تعامل محیط زیست، اولویت بعدی در... متن کامل