مصلحت، احکام، مصالح، فقه

صلاحدید حاکم اسلامی و فقیه جامعالشرایط انشاء میشود، تقدیم اهم بر مهم و مهم بر غیر مهم به دلیل ملاک و مصلحت در تزاحم اجرای احکام، اعتقاد به تبعیت احکام از مصلحت و مفسده در متعلق یا از... متن کامل

اگرچه مدرنیته به عنوان نافی هرگونه آموزه های قدسی مطرح می شود، اما نمی توان گفت که دین و آموزه های دینی تاکنون در جوامع مدرن در اشکال متفاوت حضور نداشته اند. منازعه مدرنیته با دین... متن کامل

حاکمیت، شریعت، قانونگذاری، انقلاب

کشوری به ویژگیهای ذاتی قانون بیتوجه باشد و به صورت سامانهوار به تصویب قوانین غیر الزامآور، شخصمحور، خنثی، مرموزانه، ناشفاف، تردیدآمیز و گذشتهگرا بپردازد، بیتردید، بستری برای... متن کامل

حقوق، دروس، در‌این، تاریخ‌ایران

و قابل پذیرشتر از جهت افکار عمومی داخلی و خارجی تغییر یافته و اعضای مجلس قانونگذاری و مسئولین ارشد قضایی کشور در تهیه و تصویب لوایح قضایی مربوط به مجازاتها، در جهت تعدیل هر چه بیشتر... متن کامل

مجازاتهای، مجازات، کیفری، تعزیری

آنها با دیگر اجزاء نظام حقوقی ایران به واردسازی آنها در قوانین جزایی خود اقدام کنیم، مادام که به جای اتخاذ تصمیم شجاعانه درباره اجرای قطعیِ رجم یا حذف آن از قوانین جزایی تصمیم گرفته... متن کامل

سیاست، جنایی، در‌این، در‌ایران

کیفری باید اولاً به تقید غیر ضروری به تقریرات و متون  فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن پایان دهند و بیش از پیش به این خودآگاهی دست یابند که خصوصاً در حوزه جرایم و... متن کامل

سیاست، جنایی، حقوق، کیفری

میخواهد انجام دهد، با آن الگو تطبیق داده شود». بنیاد الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت نیز الگو را اینگونه تعریف کرده است: «الگو یک نقشه جامع است که هدف و سمت حرکت، شیوه حرکت و نحوه رفتار... متن کامل

، سیاست، جنایی، فقه

آمادگی برای ارائه خدمات معرفتی به پروژههای نظامسازیِ بومی – که پروژه تدوین الگوی اسلامی/ ایرانیِ سیاست جنایی، از آن جمله است – دست نیافته است. امام خمینی (ره) تعریف فقه را از یک... متن کامل

فقه، سیاست، دینی، جنایی

نیز این بود که اندیشهورزی به هدف تولید و تحول سیاست جنایی اسلامی- ایرانی، به مثابه یک علم دینی، برای تبیین مؤلفههای جدید از درون سنت، به گفتمان انتقادی در حوزه فلسفه و کلام توجه... متن کامل

فقه، سیاست، حقوق، جنایی

تحولی بسیار دیرهنگام – متأسفانه فوراً خنثی میشود؛ آنگاه که میبینیم ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392، مجرای اصل 167 را صراحتاً به جرمانگاری توسعه میدهد: «در مورد حدودی که در این قانون... متن کامل