Category Archives: آموزشی

سیاست، جنایی، جزایی، مجازات

جنایی – در گرو «بازآرایی و چینش مجدد قطعات پازل: دستاوردهای معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی» است. کملطفی به یکی از این سه و پررنگ کردن دیگری (بخش اسلامی و بخش غربی) و تداوم... متن کامل

جنایی، سیاست، حقوق، فقه

میانرشتهای نمی توان مباحث دروندینی را طرح کرد؛ زیرا در امور تکوینی، بحث حجیت عملی معنا ندارد. بنابراین چون فقه، ماهیتی کشفی دارد و نه ماهیت تأسیسی و برنامهریزانه و راهبردی، پس... متن کامل

در‌این، جنایی، در‌ایران، حقوق

در حال نضج حقوق بین المللی و بازتاب ملی و جهانیِ آراء قضائی صادره در کشورمان در این میان تعیینکننده خواهد بود. به علاوه، تفسیر و برداشت قضات از قواعد و مفاهیمی چون فرض برائت و نظم... متن کامل

سیاست، جنایی، کیفری، تحول

(هرچند متعالی) نمی تواند به کار همه ی جوامع بیاید. سیاست جنایی دارای سرشت و صفاتی است؛ سیاست جنایی دارای کارکردهایی است و سیاست جنایی همانا یک سلسله عناصر ساختاری و صوری دارد و سیاست... متن کامل

، سیاست، فقه، جنایی

کرد. ثالثاً در باب ماهیت علم، عنصر اصلی «اراده و تأسیس» است، نه «کشف»؛ در حالی که فقه صرفاً در پی کشف است: کشف حکم ظاهری شرعی از راه دلیل تفصیلی. جدا از این کار کارویژهی فقه هرگز... متن کامل

فقه، سیاست، جنایی، جزایی

و… به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامی، شاهد حقوق بینالملل محکم و متقنی هستیم که از دل فقه استخراج و در ارتباط با دیگر کشورهای سلامی و غیر اسلامی مورد... متن کامل

فقه، حقوق، احکام، فقهی

فراوانی برخوردار است. به دلیل تنوع و گستردگی معیارهای قابل استناد، مداخله آگاهانه یا ناآگاهانه تمایلات و گاه تعصبات ارزشی شخصی و گروهی برنامهریزان و نیز ناتوانی در ارزیابی و سنجش... متن کامل

حقوق، تکالیف، سوره، جنایی

اثردهیِ فقه در حقوق نیز به چالش بیفتند؛ مسائلی نظیر معنای الفاظ و از جمله معنای جرم. جرم از نظر نظیر حقوقی، معادل چه واژه یا واژگانی در قرآن کریم است؟ باید اذعان کرد که پاسخ واحدی... متن کامل

حقوق، حکومت، سیاست، جنایی

چالش باور ناصواب به این همانیِ سه تأسیس مجزّا – نصوص اسلامیِ جزایی، سیاست های حاکم بر فقه جزایی، و سیاست جنایی اسلامی – همانا تعریف روشن از مفاهیم و تأسیسات مرتبط با امر، از جمله... متن کامل

سیاست، جنایی، فقه، احکام

– نظر ایشان را توجیه نموده؛ به این شکل که نهی از منکر در عبارت مرحوم گلپایگانی را منصرف از نهی عملی تفسیر کردهاند تا بلکه ایراد تناقض متوجه عبارت مرحوم گلپایگانی نشود736. در حالی که... متن کامل