آموزش هنر آشپزی با مدرک معتبر

در مقاله پیش رو شما را با علم و یا بهتر است بگوییم هنر آشپزی آشنا خواهیم کرد و به معرفی سرآشپز مهدی حصاری منش و گروه سرآشپزان آسیا خواهیم پرداخت. همچنین علاقمندان به هنر آشپزی می... متن کامل

پایان نامه با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

مادۀ 61- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحۀ زیر و کلیۀ مقررات و ضوابط مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد: 1. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق... متن کامل

پایان نامه با موضوع سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و شرکت‌های پذیرفته شده

مادۀ 4- در زمان پذیرش، شرکت بیمه بایستی برنامه جامع عملیاتی، شامل اهداف مؤسسه، بازارهای هدف، تمهیدات بیمه اتکایی و نحوه حصول به اهداف مورد نظر را حداقل برای سه سال آینده ارائه... متن کامل

پایان نامه با موضوع استانداردهای حسابداری و بازار اوراق بهادار

12- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت، موضوع تبصرۀ یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم‌های سازمان؛13- یک نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات... متن کامل

پایان نامه با موضوع مجمع عمومی عادی و صورت¬های مالی

بخش اول: تعلیق پذیرش اوراق بهادارمادۀ 38 – در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق با مواد 35 و 36 این دستورالعمل، بورس می‌تواند با رعایت حقوق سهامداران، پذیرش اوراق بهادار... متن کامل

پایان نامه با موضوع بازار اوراق بهادار و شرایط اختصاصی

2- پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دورۀ یک‌ماهه، حداقل 10 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را، مازاد بر 80 درصد بند 1 فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دورۀ 3 ماهۀ فوق تملک نمایند. 3- پس از... متن کامل

پایان نامه با موضوع اندازه گیری محافظه کاری و جریان های نقدی عملیاتی

در راستای تحقق هدف تحقیق این سوال اصلی مطرح شد که آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری شرطی و غیر شرطی مدیران در تهیه گزارش‌های حسابداری را... متن کامل

پایان نامه با موضوع حسابرس و بازرس قانونی و شرکت‌های پذیرفته شده

پیوست تحقیق فصل سوم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس- فرآیند پذیرش اوراق بهاداربخش اول: مشاور پذیرشماده 22- کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع... متن کامل