منبع تحقیق درمورد نگاشت ادراکی فازی، بوروکراسی، فارغ التحصیلان

باشد، تاثیر آن عامل بالا است و در صورتی که مقدار آن کمتر از 0.6 باشد، تاثیر عامل بالا نخواهد بود. در جدول (4-8) ، عوامل تاثیرگذار کمتر در حوزه آموزش نشان داده شدهاند. این عوامل از مدل حذف... متن کامل

منبع تحقیق درمورد حوزه آموزش، عوامل موثر در موفقیت، تحلیل اطلاعات

اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد . روش‌های زیادی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری وجود دارد از قبیل روایی محتوا، روایی ملاکی، روایی سازه وجود دارد. روایی محتوایی... متن کامل

منبع تحقیق درمورد نگاشت ادراکی فازی، آموزش عالی، جستجوی محلی

د و آن را بهینه نماید. با استفاده از این رویکرد یادگیری، تعدادی از ماتریسهای وزنی مناسب میتوانند سیستم را به نواحی همگرای مطلوب هدایت کنند. همچنین برای محاسبه مقادیر مطلوب مفاهیم... متن کامل

منبع تحقیق درمورد نگاشت ادراکی فازی، ضریب همبستگی، توسعه مدل

و تحلیل و ارزیابی عملکرد تجاری19972برنامهریزی راهبردی سیستمهای اطلاعاتی (SISP)19993ایجاد مدل برای تحلیل و پیشبینی بازار سهام 20014مدلسازی فاکتورهای سنجش پروژههای IT و IS 20025مدلسازی فازهای... متن کامل

منبع تحقیق درمورد نگاشت ادراکی فازی، توسعه مدل، تجارت الکترونیک

ثیر تواناییهای توابع آستانهای دو ظرفیتی27، سه ظرفیتی28 و سیگموید29 را در نگاشت ادراکی فازی مقایسه کرده است و راهنماییهایی را به کاربران نگاشت ادراکی فازی میدهد تا مناسبترین نوع آن را... متن کامل

منبع تحقیق درمورد سلسله مراتبی، سلسله مراتب، عوامل حیاتی موفقیت

هیأت علمی دانشگاهها میشود. جواهریزاده در پژوهش خود برای شناسایی و بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به پژوهش، تحلیل عاملی انجام داده است. وی شش عامل آشنایی با روشهای پژوهش، نبودن... متن کامل

منبع تحقیق درمورد عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، تولید علم

راهبردی و منطقه جغرافیایی در یک صنعت خاص میتواند متفاوت باشد. به گفتهی وی عوامل حیاتی موفقیت عبارتند از “تعداد محدودی از حوزههای فعالیت که عملکرد رقابتی موفقیتآمیزی در پی خواهند... متن کامل