CagA، سلول¬های، فسفریلاسیون، میانکنش

دانلود پایان نامه

تنوع دارد. علت محافظت شدگی EPIYA-ABD ناشناخته است. اما شاید یک موتیف EPIYA-ABD منفرد اجازه اتصال مناسب به SHP -2 را می دهد[76] و همچنین این سویه¬ها می-توانند بیان بیشتر اینترلوکین -8 را در سلول¬های اپیتلیال معده نسبت به سویه¬هایی که حاوی CagA نوع غربی هستند القا کنند [75،76].

1-10-4-2- اثرات سرطان زایی CagA
cagA باعث تغییرات عمده در بیان ژنی سلول¬های آلوده می¬شود. که این تغییرات در دو بخش وابسته و مستقل از فسفریلاسیون آن بررسی می¬شود.
مسیرهای پیام رسانی وابسته به فسفریلاسیون
هنگامی کهCagA به داخل سلول میزبان تزریق شد می¬تواند در توالی 5 آمینواسیدی EPIYA در آمینو اسید تیروزین فسفریله شود[76] که این فسفریلاسیون توسط خانواده تیروزین کینازی SRC و در ادامه توسط کیناز c-ABL انجام می¬شود[78]. CagA فسفریله شده باعث فعال شدن پروتئین¬های میزبانی نظیر SHP -2 می شود که نتیجه آن کاهش فعالیت کینازیFAK (کیناز چسبندگی مرکزی) و فعال شدن ERK است[79]که در نهایت موجب تغییرات ظاهری سلول می¬شود. به علاوه فعالیت کاتالیتیک c-Src توسط CagA فسفریله شده ممانعت می¬شود که منجر به دفسفریلاسیون پروتئین¬های اتصالی به اکتین، آزرین و وینکولین می¬شود که در نهایت موجب ایجاد فنوتیپ Humming bird (یا طویل شدن شکل سلول ) می¬شود[80].

شکل 1-1- مسیرهای مختلفی که CagA بر فرایندهای سلولی تاثیر می¬گذارد.

مسیرهای پیام رسانی مستقل از فسفریلاسیون
پروتئین CagA غیرفسفریله با پروتئین¬های خاص سلول¬های میزبان میانکنش می¬دهد مانند پروتئین داربست ناحیه اتصال محکم سلول¬های اپیتلیال zo-1)) و ملکول چسبندگی سیناپسی JAMs)) و با تغییر در قطبیت سلول، چسبندگی سلولی، مهاجرت و تکثیر سلولی را افزایش می¬دهد[80].CagA غیرفسفریله همچنین به طور مستقیم با PAR1/MARK2 که عامل اصلی قطبیت سلول است میانکنش می¬دهد و از این رو از تشکیل دوک تقسیم جلوگیری کرده و موجب از دست رفتن قطبیت سلولی می¬شود. همچنین با E-کادهرین میانکنش داده وباعث تخریب کمپلکس E- کادهرین و-β کاتنین می شود که باعث تجمع -β کاتنین در سیتوپلاسم و هسته شده و نسخه برداری ژن¬هایی را که در تمایز سلول¬های روده ای نقش دارند، تحت تاثیر قرار می¬دهند[82]. در شرایط آزمایشگاهی (محیط کشت سلول) ، CagA غیرفسفریله داخل سلولی با GRB-2 گیرنده فاکتور رشد میانکنش داده و موجب فعال شدن مسیر RAS/MEK/ERK شده که در نهایت منجر به افزایش پراکندگی سلولی وتکثیر سلولی می¬شود[76]. فاکتور¬های نسخه برداری مانند NF-КB و NFAT و TCF در مسیر مستقل از فسفریلاسیونCagA فعال می¬شوند که موجب بر هم خوردن تنظیم بسیاری از ژن¬های پایین دست شامل آن دسته که سیتوکین¬ها وپروتئین¬های آنتی آپوپتوز و متالوپروتئاز را کد می¬کنند می¬شود[82].

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه چهارم توسعه

1-11- ساختارهای سطحی هلیکوباکتر پیلوری
شامل سه بخش مهم است:
پروتئین¬های غشا خارجی
تاژک
لیپوپلی ساکارید