پایان نامه با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

مادۀ 61- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحۀ زیر و کلیۀ مقررات و ضوابط مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد: 1. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق... متن کامل

پایان نامه با موضوع بازار اوراق بهادار و شرایط اختصاصی

2- پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دورۀ یک‌ماهه، حداقل 10 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را، مازاد بر 80 درصد بند 1 فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دورۀ 3 ماهۀ فوق تملک نمایند. 3- پس از... متن کامل

پایان نامه با موضوع مجمع عمومی عادی و صورت¬های مالی

بخش اول: تعلیق پذیرش اوراق بهادارمادۀ 38 – در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق با مواد 35 و 36 این دستورالعمل، بورس می‌تواند با رعایت حقوق سهامداران، پذیرش اوراق بهادار... متن کامل

پایان نامه با موضوع استانداردهای حسابداری و بازار اوراق بهادار

12- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت، موضوع تبصرۀ یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم‌های سازمان؛13- یک نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات... متن کامل

پایان نامه با موضوع حسابرس و بازرس قانونی و شرکت‌های پذیرفته شده

پیوست تحقیق فصل سوم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس- فرآیند پذیرش اوراق بهاداربخش اول: مشاور پذیرشماده 22- کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع... متن کامل

پایان نامه با موضوع اندازه گیری محافظه کاری و جریان های نقدی عملیاتی

در راستای تحقق هدف تحقیق این سوال اصلی مطرح شد که آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری شرطی و غیر شرطی مدیران در تهیه گزارش‌های حسابداری را... متن کامل

پایان نامه با موضوع روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات معمولی

انحراف معیار124/0711/0آماره آزمون921/0240/1مقدار احتمال365/0062/04-3-2- آزمون‌های تشخیصی در تعیین نوع داده‌هاداده های ترکیبی به یک مجموعه از داده هایی گفته می شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله... متن کامل

پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار و تحلیل واریانس و

687/8627/1797/0669/12847/2186/30905/334347/75516/0-کشیدگی238/0829/0-464/0-663/0101/3015/0-026/4537/17655/7809/0-چولگیبا توجه به نتایج حاصل از جدول آماره های توصیفی فوق می توان بیان داشت. نتایج در مقدار چولگی متغیرهای همچون... متن کامل

پایان نامه با موضوع بررسی ثابت بودن واریانس و بورس اوراق بهادار

349مجموع شرکت های دارای وقفه معاملاتی طی دوره(108)مجموع شرکت های دارای تغییر سال مالی طی دوره(90)مجموع شرکت های فاقد اطلاعات طی دوره (46)تعداد شرکت های نمونه نهایی1053-6- روش گردآوری... متن کامل

پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام

در این شاخص بر اقلام تعهدی تأکید شده و بیشتر رویکرد سود و زیانی دارد و بیانگر محافظه کاری شرطی است. محافظه کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است.... متن کامل