پایان نامه حقوق : معامله،

یک جهت، و مثلی و قیمی از جهت دیگر تقسیم میشود و ارتباط متقابل اجزاء این دو تقسیمبندی در کنار تشخیص عرف، به شناخت مصادیق آنها کمک میکند. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم... متن کامل

پایان نامه حقوق : قوانین موضوعه

4 ،257 ،258 و288 قانون مدنی، از آن جمله اند. بند 3 ماده 190ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد » را از شرایط صحت معامله قرار داده و مواد 214 تا 216 به تعریف و بیان شرایط آن اختصاص یافتهاند. از نگاه... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

“فرض تقصیر” تعیین شده است و از آنجا که مطابق بند 1 ماده 17 و بند a5 ماده 17 و ماده 61 و ماده 79 این کنوانسیون، غفلت در هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی از موارد معافیت متصدی حمل محسوب... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

می باشد.1- مفاد ماده همانگ کننده باید صریح و مشخص و معلوم نموده باشد کدام یک از قسمت ها و مفاد قرارداد اجاره در بارنامه دریایی وارد شده است و واژه های عمومی هماهنگ کننده فقط قادر خواهد... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

توجه ایرادات بر بارنامه دریایی دلالت می نماید و در پروتکل ویزبی بند 1 ماده 1 (و بند 4 ماده 3 مقررات لاهه-ویزبی) علاوه بر بند مذکور، بر اصل عدم توجه ایرادات دلالت دارد. در کنوانسیون... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

محق در مطالبه کالا می نماید و از سوئی دیگر دارای برخی اوصاف تجاری بوده و به عنون یک سند تجاری عام (و نه خاص) از طریق پشت نویسی یا قبض و اقباض (در بارنامه دریایی در وجه حامل) قابل انتقال... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

برای حل مشکلات مذکور تشکیل شد. در این کنفرانس موضوعات مربوط به بارنامه دریایی و قرارداد حمل و نقل دریایی و میزان مسئولیت متصدی حمل و مالک کشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به طور قابل... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایلپایان نامه حقوق با فرمت ورد و تحولات بوجود آمده در عرصه حمل و نقل بین المللی و ورود اشخاص جدید در این چرخه، تلاش شده است تمام افراد دخیل در... متن کامل

پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل