دانلود پایان نامه

جدول ‏4‑6: کدگزاریثانویهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونزنوازدواج

ردیف کدهای باز شماره مقوله فراوانی کد متمرکز
1 لزوم تحقیق قبل ازدواج جهت وجود معیارهای دینی(2/7/64) 1 1 صبغه دینی ازدواج
2 ازدواج یک امر انسانی(20/4/70) 2 1
3 تقدس ازدواج در ادیان مختلف(20/4/70) 3 1
4 مراسم مذهبی ازدواج(14/10/90) 4 1
5 صبغه دینی ازدواج(14/10/90) 5 1
6 ازدواج قدسی(14/10/90) 6 1
7 ازدواج یک وظیفه(2/7/64)، (11/12/77) 7 3
8 تشکیل خانواده یک فریضه(11/12/77) 8 1
9 تشکیل خانواده یک کار الهی(11/12/77) 9 1
10 ازدواج یک نعمت الهی(15/12/79) 10 1
11 شکر نعمت الهی ازدواج(16/1/79) 11 1
12 ازدواج فرصت مهم زندگی(9/12/80) 12 1
13 هم کفو بودن دختر و پسر مسلمان(7/9/59) 13 1
14 هم شأن بودن مؤمنان(7/9/59) 14 1
15 دختر مؤمن هم کفو پسر شما(2/7/64) 15 1
16 خواستگار مؤمن هم شأن دختر شما(2/7/64) 16 1
17 کفایت تدین دختر با وجود خانواده بد(2/7/64) 17 1
18 کفایت خوب بودن دختر با وجود خانواده بد(2/7/64) 18 1
19 کفایت تدین دختر با وجود خانواده آسیب زا(2/7/64) 19 1
20 خوب بودن دختر متدین با وجود خانواده بد(2/7/64) 20 1
21 رها نمودن دختر زیبا در خانواده بد مگر در متفاوت بودن دختر با خانواده(2/7/64) 21 2
22 خانواده شریف یعنی خانواده متدین نه اسم و رسم دار(2/7/64) 22 3
23 بی اشکال بودن ازدواج با دخترمردی باربر حمال مؤمن (2/7/64) 23 1
24 مهم بودن تدین پدر نه شغل وی(2/7/64) 24 1
جمع کل 30
25 لزوم ازدواج بهنگام(2/7/64) 25 1 زمان مناسب ازدواج
26 دیر نشدن وقت ازدواج(2/7/64) 26 1
27 ازدواج در وقت خودش(2/7/64)، (13/9/67) 27 2
28 ازدواج در جوانی(13/9/67)، (5/8/75) 28 2
29 اشتباه بودن ازدواج در سالهای میانی عمر(5/8/75) 29 1
جمع کل 7
30 معامله ای نبودن مهریه(20/4/70) 30 2 تقدس زدایی ازدواج با افزایش مهریه

تقدس زدایی ازدواج با افزایش مهریه

31 ازدواج یک سرمایه گذاری مشترک نه یک معامله(20/4/70) 31 2
32 نقش ضعیف مادیات در ازدواج(20/4/70) 32 1
33 نقش ضعیف مادیات در ازدواج علت سفارش به عدم سنگینی مهریه(20/4/70) 33 1
34 تقدس زدایی ازدواج با افزایش مهریه(20/4/70)، (14/10/90) 34 4
35 توهین به شأن انسانی ازدواج با مهریه سنگین(20/4/70)، (24/5/74) 35 2
36 لزوم سبک کردن مهریه برای مدعیان پیرو نبی اسلام(ص) (5/10/70) 39 1
37 مانع طلاق نبودن مهریه سنگین(4/9/75) 36 1
38 حفظ نشدن خانواده با مهریه سنگین(29/3/81) 37 2
39 فروپاشی خانواده با مهریه سنگین(14/10/90) 38 1
40 ضررهای بزرگتر مهریه سنگین(29/3/81) 40 1
41 دردسرساز بودن مهریه و جهزیه سنگین(29/3/81) 41 1
42 اسباب زحمت بودن مهریه و جهزیه سنگین(29/3/81) 42 1
43 مشکل ساز بودن مهریه و جهزیه سنگین(29/3/81) 43 1
44 ایجاد گرفتاری های زیاد با مهریه و جهزیه سنگین(29/3/81) 44 1
45 قیمتی نبودن یک انسان(29/3/81)، (11/8/77 ) 45 2
46 قیمتی نبودن یک زن (11/8/77) 46 1
47 احترام نبودن مهریه سنگین برای دختر(11/8/77) 47 2
48 بی احترامی به دختر با مهریه سنگین(11/8/77) 48 1
49 تنزل معامله انسانی در حد یک متاع با مهریه بالا(11/8/77)، (20/4/70)، (24/5/74) 49 5
50 مهم اصل وجود مهریه نه معامله ای کردن آن(11/8/77) 50 1
52 مهریه و جهیزیه سنگین کاری جاهلانه(12/11/72) 51 2
53 نسخ این کار جاهلانه توسط اسلام(28/2/74) 52 2
54 حفظ جنبه انسانی ازدواج با مهریه کم(24/5/74) 53 1
55 مهریه 14 سکه یک عمل نمادین جهت توجهبیشتر به یکدیگر(2/7/64) 54 1
56 غالب شدن جنبه معنوی ازدواج به جنبهمادی با مهریه 14 سکه(18/4/77) 56 1
57 مهر السنه بودن مهر کم حضرت زهرا(سلام الله علیها)(28/2/74) 55 1
58 حفظ حد مهرالسنه توسط همه اهل بیت پیامبر(ص) جهت جلوگیری مشکلات ناشی از زیاده روی ها(18/4/77) 57 1
جمع کل 43
59 زمینه ساز ارتقاء اندیشه و عاطفه زنان(4/2/60) 58 1 فواید ازدواج

فواید ازدواج

60 اصل در ازدواج پیوند زناشویی29/3/73 59 1
61 اصل در ازدواج تشکیل خانواده29/3/73 60 1
62 تشکیل خانواده با جاری شدن عقد شرعی29/3/73 61 2
63 ازدواج  دروازه ورود به خانواده(18/5/74) 62 1
64 درجه اول تشکیل خانواده10/2/76 63 1
65 اساس ازدواج تشکیل خانواده(16/1/78) 64 1
66 تشکیل خانواده مهمترین مصلحت ازدواج(16/1/78) 65 1
67 تشکیل خانواده مهمترین فایده و هدف ازدواج(9/12/80) 66 2
68 اصرار خداوند بر ازدواج بعنوان یک حادثه ماندگار(11/12/77) 67 1
69 اصرار خداوند بر ازدواج بعنوان یک امرمؤثردر زندگی و جامعه(11دوا/12/77) 68 1
70 ازدواج یکی از موجبات بقا(15/12/79) 69 1
71 ازدواج یکی از موجبات ماندگاری(15/12/79) 70
72 از موجبات صحت(15/12/79) 71 1
73 از موجبات صلاح جوامع(15/12/79) 72 1
74 ازدواج یک امر مبارک(9/12/80) 73 1
75 ازدواج یک پدیده مفید(9/12/80) 74 1
76 موجبات برکات در کنار تعهدات(11/7/81) 75 1
77 تشریفات اسلام عاملی جهت با برکت شدن ازدواج(28/2/82) 76 1
78 ازدواج عاملی جهت تعهدات(11/7/81) 77 1
جمع کل 22
79 لزوموجود صفات انسانی در دختر نه جمال(4/2/60) 78 1 معیارهای انتخاب همسر
80 لزوم توجه پسران به تقوای دختر در ازدواج نه جمال وی(11/7/81) 79 1
81 ملاک بودن ایمان(2/7/64) 80 1
82 پاکدامنی(2/7/64) 81 1
83 امانتداری(2/7/64) 82 1
84 صداقت(2/7/64) 83 1
85 ملاک بودن عفاف دختر نه جمال وی(4/2/60) 84 1
جمع کل 7
86 نداشتن خانه(13/9/67) 85 2 موانع اقتصادی ازدواج
87 نداشتن وسیله زندگی(13/9/67) 86 1
88 نداشتن درآمد اطمینان بخش(13/9/67) 87 1
89 ازدواج با رغبت با خوب شدن وضعیت مالی(13/9/67) 88 1
90 نابسامانی وضع مالی مانعی بر سر راه ازدواج(13/9/67) 89 1
جمع کل 6
91 فرهنگ غرب عاملی جهت تضعیف قیدوبندهای اسلامی(2/7/64) 90 1 موانع فرهنگی ازدواج

موانع فرهنگی

مطلب مرتبط :   قانون تعزیرات مصوب و فعالیت های اقتصادی