دانلود پایان نامه

4- نتایج
4-1- تأثیرنوع محیط کشت روی درصد جوانه¬زنی کنیدی قارچ Beauveria bassiana
نتایج حاصل از تجزیه آماری داده¬ها نشان داد که با اطمینان 99 درصد بین میزان درصد جوانه¬زنی کنیدیوم جدایه¬های قارچ مورد نظر کشت شده درمحیط¬های کشت مختلف در مدّت 24 ساعت اختلاف معنادار وجود داشت. در مورد تأثیر محیط¬های کشت، در سطح احتمال آماری یک درصد 001/0P می¬باشد.

جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی درصد جوانه¬زنی جدایه B.bassiana DEBI007
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 414/375 853/93 818/15 001/0
اشتباه 10 332/59 933/5
کل 14 746/434 %18CV=

جدول 4-2- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی درصد جوانه¬زنی جدایه B.bassiana BEH
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 98/6100 24/1525 77/14 001/0
اشتباه 10 5/1032 25/103
کل 14 48/7133 %13CV=

جدول 4-3- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی درصد جوانه¬زنی جدایه B.bassiana LRC107
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 264/3481 31/870 76/108 001/0
اشتباه 10 01/80 002/8
کل 14 27/3561 %5/15CV=

جدول 4-4- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی درصد جوانه¬زنی جدایهB.bassiana LRC137
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 83/4096 2/1024 7/86 001/0
اشتباه 10 12/118 81/11
کل 14 96/4214 %15 CV=

گروه¬بندی میانگین غلظت¬ها
نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین¬ها با استفاده از آزمون توکی نشان داد که بین میانگین¬ میزان درصد جوانه¬زنی کنیدیوم قارچ مورد نظر در اکثر موارد در مدّت 24 ساعت در سطح احتمال آماری یک درصد اختلاف معنادار مشاهده می-شود. شایان ذکر است که جدایه DEBI007 در محیط کشت با نسبت کربن: نیتروژن 10: 1 بیشترین درصد جوانه¬زنی را داشته است.
جدول 4-5- مقایسه میانگین درصد جوانه¬زنی کنیدیوم قارچ B. bassiana تحت تأثیر محیط¬های متفاوت کشت
جدایه
محیط کشت B. bassiana DEBI007 B. bassiana BEH B. bassiana LRC107 B. bassiana LRC137
%1 عصاره مخمر **bc*01/0±92 c22/0±71 b95/0±95 c01/0±90
%2 پپتون b01/0±88 a03/0±7 b005/0±98 c02/0±90
کربن:نیتروژن 10: 1 c02/0±96 c15/0±77 b005/0±96 c03/0±86
کربن:نیتروژن 35: 1 b04/0±88 c12/0±85 b01/0±95 c06/0±90
کلرید پتاسیم a01/0±80 c04/0±88 a9/0±44 a04/0±20
*: نشان دهنده گروهبندی میان محیط¬ها در سطح احتمال آماری یک درصد است.
**: نشان دهنده میانگین±SE در سطح احتمال آماری یک درصد است.

حروف لاتین غیر مشابه در هر ستون نشان¬دهنده اختلاف معنادار و حروف مشابه نشان دهنده اختلاف غیر معنادار بین میانگین¬ها در سطح احتمال آماری یک درصد می¬باشد.

4-2- تأثیرنوع محیط کشت در کنیدی¬زایی قارچ Beauveria bassiana
نتایج حاصل از تجزیه آماری داده¬ها نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین میزان کنیدیوم¬زایی جدایه DEBI007 و با اطمینان 99 درصد بین میزان کنیدیوم¬زایی جدایه LRC137 تکثیر یافته روی محیط¬های متفاوت کشت در مدّت 15 روز اختلاف معناداری وجود نداشت. با اطمینان 95 درصد در میزان کنیدی¬زایی جدایه BEHو با اطمینان 99 درصد بین میزان کنیدی¬زایی LRC107 تکثیر یافته درمحیط¬های متفاوت کشت اختلاف معنادار وجود دارد. در مورد تأثیر محیط¬های کشت مختلف، در جدایه¬های BEH و LRC107، در سطح احتمال آماری پنج درصد و یک درصد به ترتیب 02/0 P=و 001/0P می¬باشد.
جدول 4-6- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی کنیدیوم¬زایی جدایهB.bassiana DEBI007
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 64/1 11/4 ns02/1 4/0
اشتباه 5 009/2 01/4
کل 9 65/3 %9/5CV=
ns: نشان¬ دهنده اختلاف غیر معنادار در سطح احتمال آماری یک درصد است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد ویژگیهای جمعیتشناختی و استان آذربایجان شرقی

جدول 4-7- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی کنیدیوم¬زایی جدایهB.bassiana BEH
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 51/4 12/1 89/7 02/0
اشتباه 5 148/7 43/1
کل 9 22/5 %6/3CV=

جدول 4-8- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی کنیدیوم¬زایی جدایهB.bassiana LRC107
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 32/7 83/1 75/1 001/0
اشتباه 5 21/5 04/1
کل 9 32/7 %4/4CV=
جدول 4-9- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی کنیدیوم¬زایی جدایه B.bassiana LRC137
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 29/2 73/5 ns94/1 2/0
اشتباه 5 47/1 95/2
کل 9 77/3 %6/4CV=
ns: نشان¬ دهنده اختلاف غیر معنادار در سطح احتمال آماری یک درصد است.

گروه¬بندی میانگین غلظت¬ها
نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین¬ها با استفاده از آزمون توکی نشان داد که بین میانگین¬ میزان کنیدیوم¬زایی جدایه¬های BEHو LRC107به ترتیب در سطح احتمال آماری پنج درصد و یک درصد اختلاف معنادار مشاهده می¬شود. شایان ذکر است در جدایه BEH، محیط یک درصد عصاره مخمربیشترین تأثیر را بر کنیدیوم¬زایی و در جدایه LRC107، محیط با نسبت کربن: نیتروژن 35: 1بیشترین تأثیر را بر کنیدیوم¬زایی قارچ داشته¬اند (جدول 4-2).
جدول 4-10- مقایسه میانگین کنیدیوم¬زایی قارچ B. bassianaتحت تأثیر محیط¬های متفاوت کشت
جدایه
محیط کشت B. bassiana DEBI007 B. bassiana BEH B. bassiana LRC107 B. bassiana LRC137
%1 عصاره مخمر 3/0±69/0 **b*35/0±3/2 ***a0±4/0 65/5±2/6
%2 پپتون 53/0±82/0 a3/0±74/0 a21/0±94/0 35/0±55/1
کربن: نیتروژن 10: 1 21/1±74/1 ab5/0±9/0 a41/1±9/1 35/0±05/1
کربن: نیتروژن 35: 1 07/0±45/1 a49/0±95/0 b07/7±15/3 63/0±25/2
کلرید پتاسیم 81/3±7/8 a28/0±6/0 a28/0±9/0 35/0±85/0
*: نشان دهنده گروه¬بندی میان محیط¬ها در سطح احتمال آماری پنج درصد است.
**: نشان دهنده میانگین±SE است.
***: نشان دهنده گروه¬بندی میان محیط¬ها در سطح احتمال آماری یک درصد است.

حروف لاتین غیر مشابه در ستون مربوط به جدایه¬های BEH و LRC107نشان¬دهنده اختلاف معنادار و حروف مشابه نشان دهنده اختلاف غیر معنادار بین میانگین¬ها به ترتیب در سطح احتمال آماری پنج درصد و یک درصد می¬باشد.
4-3- تأثیرنوع محیط کشت بر میزان رشد قطری میسلیومی قارچ Beauveria bassiana
نتایج حاصل از تجزیه آماری داده¬ها نشان داد که با اطمینان 99 درصد بین میزان رشد قطری میسلیومی جدایه¬ها روی محیط¬های کشت مختلف در مدّت 15 روز اختلاف معناداری وجود دارد. در مورد تأثیر محیط¬های کشت مختلف، در جدایه-های DEBI007، BEH، LRC107 و LRC137در سطح احتمال آماری یک درصد، احتمال به ترتیب (001/0P) و (001/0P= و 002/0P=) می¬باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع فرآیندهای فعال شونده مرتبط با خود کارآمدی و برانگیختگی فیزیولوژیکی

جدول 4-11- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی رشد قطری میسلیومی جدایه B. bassiana DEBI007
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 06/1503 76/375 5/19 001/0
اشتباه 10 66/192 26/19
کل 14 733/1695 %4/6CV=

جدول 4-12- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی رشد قطری میسلیومی جدایه
B. bassiana BEH
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 76/2361 44/590 29/34 001/0
اشتباه 10 167/172 21/17
کل 14 93/2533 %1/4CV=

جدول 4-13- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی رشد قطری میسلیومی جدایه
B. bassiana LRC107
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 43/3420 1/855 91/12 001/0
اشتباه 10 662 2/66
کل 14 43/4082 %8/11CV=
جدول 4-14- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر محیط¬های متفاوت کشت روی رشد قطری میسلیومی جدایه B. bassiana LRC137
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 4 76/1923 94/480 06/9 002/0
اشتباه 10 83/530 08/53
کل 14 6/2454 %9/11CV=

گروه¬بندی میانگین غلظت¬ها
نتایج حاصل از تجزیه آماری داده¬ها نشان داد که با اطمینان 99 درصد بین میزان رشد قطری میسلیومی جدایه-هایDEBI007،BEH ، LRC107و LRC137ناشی از محیط¬های متفاوت کشت در مدّت 15 روز اختلاف معناداری وجود دارد.
جدول 4-15- مقایسه میانگین رشد قطری میسلیومی قارچ B. bassiana تحت تأثیر محیط¬های متفاوت کشت
جدایه
محیط کشت B. bassiana DEBI007 B. bassiana BEH B. bassiana LRC107 B. bassiana LRC137
%1 عصاره مخمر **b*57/0±33/53 bc0±46 b82/4±52 a84/2±16/34
%2