مقاله درباره محدودیت های تجارت الکترونیکی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه
موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی
نگارش:
سعید سالاری
استاد راهنما:
دکتر غلام نبی فیضی چکاب
استاد مشاور:
دکتر ستار زر کلام
تابستان 1394
تقدیم به:
روان پاک پدرم
تقدیر و تشکر
با سپاس و قدردانی از استاد راهنما جناب آقای دکتر فیضی چکاب و استاد مشاور جناب آقای دکتر زر کلام که بدون راهنمایی‌ها و زحمات ایشان تدوین این پایان‌نامه برای این‌جانب میسر نبود.
همچنین از جناب آقای دکتر اسکویی که داوری این پایان‌نامه را متقبل گردیده‌اند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
چکیده
با گسترش و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری از حالت سنتی خود که عمدتاً با استفاده از اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و با استفاده از واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد. به همین دلیل تشکیل و انعقاد قرارداد به عنوان یکی از لزومات این نوع از تجارت نمی تواند صرفاً به صورت مستقیم و فیزیکی انجام پذیرد. اما انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی با محدودیت ها و موانعی روبروست. به طور کلی می توان محدودیت های تجارت الکترونیکی و به تبع آن قراردادهای الکترونیکی را به سه دسته تقسیم کرد: موانع و محدودیت های حقوقی، موانع و محدودیت های فنی و ساختاری و موانع و محدودیت های فرهنگی و اجتماعی. در بحث مبانی و مشکلات حقوقی مسائلی مانند اعتبار قراردادهای الکترونیکی و این که داده پیام تا چه حد می تواند بیان قصد را به انجام رساند و یا این که عقود تشریفاتی چگونه با واسطه های الکترونیکی قابل انعقاد می باشند تنظیم سند رسمی الکترونیکی و مواردی از این قبیل در کنار خلاءهای موجود مانند ظهرنویسی الکترونیکی و اعتبارات اسنادی الکترونیکی حائز اهمیت است. در خصوص مشکلات فنی عدم کارکرد صحیح واسطه های الکترونیکی، بروز اشتباه در داده پیام توسط دستگاه های خودکار الکترونیکی بسیار مهم است. مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز نمی توان از نظر دور داشت. اهمیت رفع یا کاهش این موانع موجب گردیده کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با ارائه قانون نمونه تجارت الکترونیکی در سال 1996 و قانون نمونه امضاء الکترونیکی در سال 2001 و هم چنین برپائی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین الملل در سال 2005 میلادی در این راه تلاش نماید. در این تحقیق سعی در شناخت و تدقیق در محدودیت ها و موانع یاد شده با هدف رفع یا کاهش و به حداقل رساندن آنها صورت میپذیرد.
واژگان کلیدی:ارزش اثباتی داده‌پیام، امنیت در محیط سایبری، سند رسمی الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد، واسطههای الکترونیکی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده د‌
مقدمه 1
ضرورتواهمیتموضوع 1

مطلب مرتبط :   پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی و ابعاد کیفیت زندگی