دانلود پایان نامه هند و اروپایی و چارچوب نظری

دانلود پایان نامه

کلید واژه‌ها به زبان فارسی:
زبان پهلوی اشکانی، انگد روشنان، سرود مانوی، ریشه‌شناسی، صرف و نحو
کلید واژه‌ها به زبان انگلیسی:
Parthian Language, Angad Rošnān, Manichaean Hymn – Cycles, Morphology, Syntax
چکیده
الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):
ایران‌شناسان متون مانوی را به قصد بررسی عقاید مانوی بارها مورد مطالعه قرار دادهاند، اما در این مطالعات کمتر به ویژگی‌های زبانی و ادبی این متون پرداخته شده است. درباره وزن اشعار مانوی مباحث زیادی مطرح شده و به نظر می‌رسد در وزن این اشعار، علاوه بر تعداد هجاهای تکیهدار، ضرب وزن میتواند متفاوت باشد. علاوه بر تکنیک‌های ساختاری، مانویان در اشعار خود، که آنها را غالبا همراه با ساز و آواز میخواندند، برای جذابیت آنها و نیز به منظور بهتر عرضه کردن افکار و عقاید خویش، از صنایع لفظی و صور خیال، خصوصا تشبیه و مجاز استفاده میکردند. آن بخش از سرودههای مانوی که در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد، سرود انگدروشنان (روشنان کامل) و به زبان پهلوی اشکانی است. تمامی این شعر بلند درباره سفر روح است پس از رهایی از زندان تن یا جهان تاریکی به جهان روشنایی و رسیدن به پدر نخستین و مادر زندگان. از آنجا که از زبان پهلوی اشکانی نسبت به زبان فارسی میانه آثار کمتری در دست است، بررسی ویژگی‌های آوایی، ساختواژی و نحوی این متون، نکات بسیاری را درباره این زبان ایرانی میانه غربی روشن خواهد کرد.
در این پژوهش سعی بر آن است تا سرود انگدروشنان با استفاده از منابع معتبر واجنویسی شود، جنبه شعری آن به نحوی در فارسی امروز مشخص و در آخر ترجمهای از آن بر پایه متن سرود که در صفحات 112 تا 173 کتاب The Manichaean Hymn-Cycles In Parthian نوشته Mary Boyce آمده، به زبان فارسی ارائه شود. هم‌چنین ویژگیهای صرفی و نحوی و ریشهشناختی واژهها و متن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش‌ها و فرضیه‌ها:
از آنجا که ‌‌در پژوهش‌های صورت گرفته بر روی متون مانوی آن‌طور که باید و شاید به مسائل زبانی پرداخته نشده و در مورد ریشه‌های بسیاری از لغات ابهام وجود دارد، سعی بر آن است که در این پایان‌نامه تا آنجا که ممکن است به بررسی تحولات زبانی متن پرداخته شود.
سرود انگد روشنان که در این پایان‌نامه بدان پرداخته می‌شود به زبان پهلوی اشکانی و به خط مانوی است و در پی پاسخگویی به پرسش‌های زیر است:
با توجه به اینکه این متون گونه ادبی زبان پهلوی اشکانی به شمار میآیند، جا بهجایی مقولات دستوری در آنها از این نظر چگونه است؟
ترجمههای انگلیسی منتشر شده از این متون تا چه اندازه با محتوای متون هم‌خوانی دارد؟
آن دسته از واژههایی که تا به امروز ریشهشناسی معینی برای آنها ارائه نشده، با توجه با یافتههای جدید تا چه اندازه قابل بررسی و تحلیل ریشهشناختی هستند؟
پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه‌گیری و روش‌های نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها:
روش تحقیق این پایان‌نامه تحلیلی و ابزار و تکنیک آن کتابخانه‌ای است.
در این پژوهش اوانویسی، ترجمه و تحلیل ریشه‌شناختی، ساخت‌واژی و تا حدودی نحوی متنی سرود انگدروشنان انجام می‌شود و در پایان واژه‌نامه‌ای نیز تنظیم شده است. از موارد دیگری که در این رساله بررسی می‌شود، ریشه‌شناسی افعال و برخی از واژه‌ها با توجه به منابع موجود است.
ت. یافته‌های تحقیق:
از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به این موارد کرد: در دوره میانه پایانه‌های صرفی از میان رفتند و در دستگاه صرف اسم، صفت و ضمیر تحولاتی رخ داد بدین ترتیب که جنس و شمار مثنی به کلی به فراموشی سپرده شدند و حالت‌های هشت گانه صرفی نیز به تدریج از میان رفتند. از این رو نقش نحوی اسم در جمله و رابطه آن با دیگر اجزای کلام، نه به وسیله پایانه‌های صرفی بلکه با توجه به محل قرار گرفتن اسم در جمله بستگی داشت. به طور کلی پس از تغییرات ذکر شده، زبان بسیار ساده‌تر شد و از حالت تصریفی به حالت تحلیلی درآمد. از دیگر ویژگی‌های مهم زبان پهلوی اشکانی می‌توان به وجود ساخت ارگاتیو در ماضی متعدی برای صرف فعل اشاره کرد.
ث. نتیجه‌گیری و پیشنهادات:
زبان‌های ایرانی در شمار زبان‌هایی است که با پیشینه خود پیوند پیچیده و گسترده‌ای دارد تا جایی که باید گفت امروزه نمی‌توان ابهامی از ابهامات گوناگون این زبان‌ها را بدون بررسی پیشینه آن به طور قطعی حل کرد. به عبارت دیگر علی‌رغم دگرگونی‌هایی که این زبان‌ها در دوره‌های سه‌گانه پذیرفته‌اند، قواعد بنیادین آنها بر یکدیگر استوار است و درک یکی بدون دیگری، بسیار دشوار و گاه ناممکن است. در بررسی متن موجود از لحاظ سنت شعری با توجه به نتایج بزرگان این رشته میتوان گفت امروزه کسی دیگر درباره منظوم بودن اشعار ایرانی دوره میانه تردید ندارد، اما مطابقت آن با قواعد شعری مانند وزن و قافیه و هجابندی هنوز به قطع و یقین شناخته نیست، چون متنهای یاد شده در طول زمان، در اثر استنساخ و رونوشتبرداری دچار کاهش یا افزایش واژهها شده و طبیعی است که وزن شعر با افزایش وکاهش حتی یک واژه به هم میخورد. یکی از مسائل مهمی که در این رساله مورد بحث قرار گرفت، مسأله ریشهشناختی است که با توجه به منابع موجود مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی بیشتر ریشههای اسمی و فعلی به زبان‌های ایرانی باستان و اوستایی برمیگردد و تنها برای برخی ریشه هند و اروپایی ذکر شده است. برای برخی از واژهها بیش از یک ریشه پیدا شد بدین گونه که نظرات متفاوتی از منابع مختلف بدست آمد اما به طور کلی میتوان گفت که در همه موارد نمیتوان ریشهشناختی دقیقی برای واژهها ارائه داد اما با توجه به منابع موجود تا حدودی میتوان ریشههای نزدیک را پیشنهاد کرد. در پایان این که با بررسی‌های بیشتر می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اهمیت زبان پهلوی اشکانی، به ویژه در فاصله میان سده نخست پیش از میلاد و سده چهارم میلادی، سبب شد که واژه‌های بسیاری از این زبان علاوه بر فارسی میانه، سغدی و ارمنی، به زبان‌های آرامی، سُریانی، مَندایی و از طریق ارمنی به گرجی نیز راه یابد.
صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتوای پایان‌نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی می‌نماییم.
رئیس کتابخانه:

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع انعطاف پذیری مالی و حقوق صاحبان سهام