‏6، همگرایی، همگرا، آلفای

دانلود پایان نامه

ی این متغیر وارد نرم افزار مربوطه شدند که پس از محاسبات نرم افزار جهت تحلیل تأییدی این متغیر، نرم افزار تصمیم به حذف دو گویه دوم و پنجم این مدل گرفته است تا از روایی مناسب برخوردار شود. در نهایت مدل اصلی جهت تحلیل بعدی با توجه به حذف گویه نهم در تحلیل اکتشافی، به‌صورت شکل (6-4) ترسیم می‌شود.

شکل ‏6 4: مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر عملکرد بندری
جدول (6-12) تحلیل نهایی تأییدی متغیر عملکرد بندری را نشان می‌دهد.
جدول ‏6 12: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر عملکرد بندری
7/0 آلفای کرونباخ 5/0 معیار AVE بار عاملی گویه ها ابعاد متغیر

957/0

81/0 86/0 1

عملکرد
85/0 3
08/1 4
07/1 6
14/1 7
1 8

تحلیل عاملی نرم افزار بندری
متغیر نرم افزار با گویه های مورد سنجش در پیشینه تحقیق شناسایی شده است . در تحلیل اکتشافی این متغیر پس از اجرای تحلیل فاکتور از نرم افزار اس پی اس اس در خصوص دو آزمون بررسی تحلیل اکتشافی، با توجه به جدول (6-13) آزمون KMO دارای مقدار 808/0 می‌باشد و آزمون Bartlett مقدار زیر 05/0 را نشان می‌دهد که در مرحله اول تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط مقادیر مطلوب را دارا می‌باشد.
جدول ‏6 13: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر نرم افزار بندری
آزمون مقدار
آزمون KMO 808/0
آزمون Bartlett 000/0

اما در خروجی دوم نرم افزار، گویه شمار هفتم این متغیر به علت کسب مقدار کمتر از 0.5 در این مرحله از مدل حذف می‌شود و پس از حذف آن آزمون KMO مقدار 786/0 را نشان می‌دهد که نشان از حد مطلوب این آزمون می‌باشد.
پس از تحلیل اکتشافی متغیر نرم افزارهای بندری، جهت تحلیل تأییدی این متغیر وارد نرم افزار مربوطه شدند که در این مرحله مدل از روایی مناسب برخوردار بوده و نیاز به حذف و تغییری از سوی نرم افزار دیده نشد و در نهایت مدل اصلی تحلیل تأییدی این متغیر با توجه به حذف گویه هفتم در تحلیل اکتشافی به شکل (6-5) ترسیم می‌شود.

جدول (6-14) تحلیل نهایی تأییدی متغیر نرم افزاری را نشان می‌دهد.
جدول ‏6 14:تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر نرم افزار بندری
7/0 آلفای کرونباخ 5/0 معیار AVE بار عاملی گویه ها ابعاد متغیر

798/0

06/5 96/11 1
نرم افزار بندری
20/11 2
89/10 3
75/9 4
35/9 5
1 6

آزمون مدل مفهومی پژوهش
در روش معادلات ساختاری با رویکرد کمترین توان‌های دوم مراحلی وجود دارد که عبارت‌اند از:1) مرحله برازش مدل 2) آزمودن فرضیه‌های پژوهش . شکل(6-6) مراحل آزمودن مدل مفهومی پژوهش را نشان می‌دهد و بر اساس این مراحل به آزمودن مدل مورد مطالعه پرداخته شده است.

شکل ‏6 6: مراحل آزمودن مدل مفهومی پژوهش
برازش مدل اندازه گیری
یک مدل اندازه گیری اندازه گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می‌شود که در بر گیرنده یک متغیر به همراه سؤالات مربوط به آن متغیر است. در برازش مدل‌های اندازه گیری به معیار پایایی و روایی همگرا کی پردازد.
پایایی شاخص
ضریب کرونباخ آلفا برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، قضاوت‌ها و سایر مقولاتی که اندازه گیری آن‌ها آسان نیست به کار می‌رود. این آزمون که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کروبناخ می‌باشد، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه‌ای که به‌صورت طیف لیکرت طراحی شده و جواب‌های آن چند گزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود. آلفای کرونباخ در هر یک از متغیرهای پرسشنامه بالاتر از 7/0 باشد تا پایایی مورد تأیید نرم افزار قرار گیرد با توجه به نمودار (6-2) تمامی متغیرها از آلفای قابل قبولی برخوردار می‌باشند که بیانگر پایایی پرسشنامه مورد استفاده می‌باشد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد برنامه چهارم توسعه و استفاده از شبکه ها

نمودار ‏6 2:خروجی نرم افزار در تحلیل آلفای کرونباخ مدل مفهومی
روایی همگرا
قدم بعدی در بررسی برازش مدل‌های اندازه گیری، روایی همگراست که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤالات (شاخص‌ها) خود می‌پردازد. روایی همگرا با محاسبه واریانس میانگین گویه ها که ناشی از سازه مرتبط است محاسبه می‌شود. این مقدار تحت عنوان میانگین واریانس به دست آمده با میانگین گرفتن از مربعات بارهای عاملی تمام گویه های یک سازه به دست می‌آید. شاخص AVE در ارزیابی روایی همگرا، مقدار بیش از 5/0 مطلوب است چون در این صورت به‌طور میانگین بیشتر واریانس گویه ها ناشی از سازه مکنون مرتبط است که به معنای روایی همگراست. در صورتی که بار عاملی کمتر از مقدار مشخص شده باشد، روایی همگرا مناسب مدل را زیر سؤال می‌برد که در صورتی این موضوع به وجود آید باید سؤالاتی که دارای بار عاملی کمتر می‌باشند، حذف شود. البته در مطالعات دیگر مقدار 4/0 به بالا را برای روایی همگرا کافی دانسته‌اند.
نمودار زیر پس از تحلیل اولیه نرم افزار توسط پی ال اس الگوریتم شاخص همگرایی تمامی گویه ها را نشان می‌دهد که همان‌طور مشخص است سه متغیر مدل، سخت افزار بندر، سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و کیفیت ارتباط دارای شاخص AVE کمتر از 5/0 می‌باشند که در این زمان همان‌طور که قبلاً گفته شد، گویه با کمترین بار عاملی حذف می‌شود تا شاخص همگرایی به بالای 5/0 برسد. نمودار (6-3) پردازش اولیه همگرایی مدل مفهومی پژوهش می‌باشد که 3 متغیر آن بانام‌های سخت افزار بندر، حمل‌ونقل چندوجهی و کیفیت ارتباط همگرایی غیرقابل قبولی از منظر تحلیل نرم افزار را دارند.

نمودار ‏6 3:خروجی نرم افزار در تحلیل روایی همگرا مدل مفهومی (غیرقابل قبول)
جهت بالا بردن این شاخص بارهای عاملی کمتر مربوط به هر متغیر حذف شدند که این متغیرها عبارت‌اند از: گویه 4 متغیر سخت افزار بندر با بار عاملی 063/0 ، گویه18و19متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی با بار عاملی به ترتیب 443/0و 541/0 گویه 8 متغیر کیفیت ارتباط با بار عاملی 151/0. پس از حذف گویه های نامبرده که بار عاملی کمتری نسبت به بقیه گویه ها داشتند بار دیگر با اجرا مجدد پی ال اس الگوریتم ، نمودار (6-4) نمایان می‌شود.

نمودار ‏6 4:خروجی نرم افزار در تحلیل روایی همگرا مدل مفهومی (قابل قبول)
همان‌طور که در نمودار مربوطه مشاهده می‌شود تمامی متغیرها بار عاملی بالاتر از 0.5 را دارا می‌باشند. که بیانگر همگرایی مناسب مدل جهت تحلیل‌های بعدی می‌باشد.
برازش مدل ساختاری
بعد از بررسی برازش مدل‌های اندازه گیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش می‌رسد. در این بخش مدل ساختاری بر خلاف مدل اندازه گیری، به سؤالات (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آن‌ها بررسی می‌گردد .
ضرایب معناداری
برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می‌شود که اولین و اساسی‌ترین معیار، ضرایب معناداری z یا همان مقادیر t-values است. نرم افزار اسمارت پی ال اس این ضرایب را با استفاده از دستور بوت استرپینگ محاسبه می‌کند. برازش مدل ساختاری با استفاده از محاسبه ضرایب به این صورت که عدد حاصل شده باید از 96/1 بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان 95درصد معنادار بودن آن‌ها را تأیید ساخت. در تحلیل به دست آمده توسط نرم افزار ضرایب معناداری مربوط به سؤالات این مطالعه از 96/1 بیشتر می‌باشد .
معیار R Squares یا R2
یکی دیگر از معیارهای بررسی برازش مدل ساختاری در این پژوهش ضرایب R2 مربوط به متغیرهای پنهان درون‌زای ( وابسته) مدل است. که نشان از تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا را دارد و سه مقدار 0.19،0.33،0.67 به‌عنوان مقادیر قوی، متوسط و ضعیف برای این معیار در نظر گرفته شده است. نمودار (6-5) خروجی نرم افزار را در رابطه با تحلیل معیار مورد نظر را نشان می‌دهد که بیشترین مقدار مربوط به متغیر عملکرد بندری می‌باشد.

مطلب مرتبط :   قتل، آلت، کشنده، قتاله

نمودار ‏6 5: خروجی تحلیل معیار R Squares در نرم افزار
با توجه به جدول (6-15) تمامی متغیرهای مدل از برازش بسیار مناسبی جهت تجزیه و تحلیل برخوردار هستند.
جدول ‏6 15: مقادیر به دست آمده در معیار R Squares
متغیر مدل معیار R2
عملکرد بندری 923/0
کیفیت ارتباط 801/0
نرم افزار بندر 471/0
سخت افزار بندر 753/0
معیار f2
این معیار شدت رابطه‌ی میان سازه‌های مدل را تعیین می‌کند و مقادیر 02/0 ، 15/0 و 35/0 به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه‌های دیگر است. نمودار (6-6) بیانگر معیار شدت رابطه در میان متغیرهای موجود را نشان می‌دهد.

نمودار ‏6 6::خروجی تحلیل معیارf2 در نرم افزار
با توجه به جدول (6-16) و مقادیر کسب شده در این معیار، بیشترین شدت رابطه مربوط به رابطه سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر متغیر کیفیت ارتباط با مقدار 136/3 می‌باشد و کمترین شدت رابطه مربوط به سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد بندری با مقدار07/0 می‌باشد.
جدول ‏6 16:مقادیر به دست آمده در معیار f2
نرم افزار کیفیت ارتباط عملکرد چندوجهی سخت افزار
184/0 سخت افزار
0890/0 024/4 070/0 052/3 چندوجهی
عملکرد
033/0 کیفیت ارتباط
136/3 نرم افزار