گفت‌وگوی، ادیان، نمی‌توان، تبلیغ

نیازمندند. این در حالی است که هدف غایی گفت‌وگوی ادیان رسیدن به شناخت متقابل است و صورت‌های مختلف تبلیغ دینی را نمی‌توان به معنای واقعی کلمه تحت عنوان گفت‌وگوی ادیان مندرج کرد.

مطلب مرتبط :   ماریتن، معرفت، عقل،