کمیته، پروانه، جرایم، میزبانی

پروانه تذکر داده می‌شود، بار دوم،‌ پروانه به مدت یک ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‌شود، برای تخلف بار سوم، ‌پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه به طور دائم لغو می‌شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه‌ جدید در سراسر کشور نخواهد بود.
تبصره 3- نظر کمیسیون راهبردی و کمیته‌های استانی در خصوص جرایم و مجازاتهای فوق، لازمالاجرا و قطعی است، لکن مانع شکایت و اقامه دعوی‌افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود. مورد دوم دیگر از برخوردهای صنفی که در این رابطه حائز اهمیت است اشاره به متن ماده 21 قانون جرایم رایانهای است که به وظیفه ارائهدهندگان خدمات دسترسی در پالایش محتوای مجرمانه اشاره میکند و همچنین تبصرهی ماده 23 قانون جرایم رایانهای که به تکلیف ارائهدهندگان خدمات میزبانی در قبال خودداری از اعلام وجود محتوای مجرمانه میپردازد. جهت روشن شدن این موضوع این دو ماده بیان میشود:
ماده ٢١ اشعار میدارد: ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
همچنین ماده 23 بیان میدارد: «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای  دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه  در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهد شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.» همانگونه که از متن این تبصره برداشت میشود ارائهدهندگان خدمات میزبانی مکلف هستند هرگاه مطالب مجرمانه و تخلفاتی را در رسانههای الکترونیکی مشاهده کردند؛ مراتب را جهت اطلاع و آگاهی به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اعلام نمایند و منتظر دستورات بعدی باشند. این تکلیف قانونگذار به نوعی وظیفهای است صنفی که بر گردن این نوع از ارائهدهندگان گذاشته شده و ضمانت اجراهایی نیز در صورت عدم رعایت این تکلیف در نظر گرفته
شده است.