کله، سیتیت

دانلود پایان نامه

توسط پرسشنامه جمع آوری شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.بیماران در دو گروه کله سیتیت حاد و کله سیتیت مزمن دسته بندی گردید.
همانطور که در جدول ها و نمودار های ۴-۱-۱، ۴-۱-۲ و ۴-۱-۳ مربوط به یماران کله سیستیت حاد مشهود است، نسبت فراوانی زنان به مردان این گروه ۲.۱ به ۱ بوده است؛ همچنین بر اساس جدول ها و نمودار های ۴-۱-۴، ۴-۱-۵ و ۴-۱-۶ نسبت فراوانی زنان به مردان این گروه ۴ به ۱ و نسبت زنان به مردان گروه شاهد وارد شده در این پژوهش بر اساس جدول ها و نمودار های ۴-۱-۷، ۴-۱-۸ و ۴-۱-۹ برابر ۳ به ۱ بوده است. نسبت ۳ به ۱ وارد شده در گروه شاهد به منظور رعایت نسبت میانه در دو گروه بیمار بوده است. بر اساس نتایج داده ها، نسبت فراوانی زنان رده های سنی ۳۱-۴۰ و ۵۱-۶۰ سال در گروه بیمار کله سیتیت حاد( نمودار ۴-۱-۲) بیشتر از سایر رده های سنی بوده است، حضور ۱۱ درصدی بیمارن زن این گروه در رده سنی ۲۱-۳۰ سال با توجه به آمار های ارائه شده در پژوهش های قبلی توسط مسرت و همکاران مبنی بر عدم حضور بیمار مبتلا به کلهسیستیت در افراد زیر ۳۵ سال قابل توجه است[۱۲۳]. نسبت فراوانی مردان مبتلا به بیماری کله سیتیت حاد(نمودار ۴-۱-۳) به ترتیب در رده های سنی ۵۱-۶۰ سال و ۳۱ تا ۴۰ سال بیشتر از سایر رده های سنی بوده است.
بر اساس نتایج این بررسی (نمودار ۴-۱-۵)، نسبت زنان مبتلا به کله سیتیت مزمن در

دیدگاهتان را بنویسید