کاروانسرای، پشمی، می¬آوردند، می¬پرداختند.

فلزات، چرم و پوست سمور می¬کردند. در کاروانسرای دیگر که موسوم به کاروانسرای لزگی بود به خرید و فروش اسب، کنیزان، دوشیزگان ، خردسال و پسر بچه¬های خوب روی که بیشتر آنها از مرز روسیه دزدیده شده بودند، می¬پرداختند. در این کاروانسرا یهودیان که از تهران قالی¬های زیبا و پشمی می¬آوردند نیز مشغول تجارت بودند (شاردن، 1375، ج 5، 1875؛ نوایی، 1386: 296؛ اولئاریوس، 1363: 8-87).

مطلب مرتبط :   ، ذهن، ماده‌ی، معقول