چندوجهی، حمل‌ونقل، ‏6، بندری

دانلود پایان نامه

معیار (Stone – Geisser Criterion) Q2
این معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص می‌سازد و در صورتی که مقدار Q2 در مورد یک سازه درون زا سه مقدار 02/0 ، 15/0 و 35/0 را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش بینی ضعیف، متوسط و قوی سازه‌ها یا سازه‌های برون‌زای مربوط به آن را دارد.
با توجه به جدول (6-17) و مقادیر کسب شده توسط تحلیل نرم افزار، سه متغیر عملکرد بندری، کیفیت ارتباط و سخت افزار بندری با کسب مقداری بیشتر از 35/0 و کسب مقدار بیش از 15/0 توسط متغیر نرم افزار، نشان دهنده قدرت پیش بینی قوی مدل در خصوص این سازه‌ها را دارد و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر تأیید می‌سازد.
جدول ‏6 17:مقادیر به دست آمده در معیار Q2
متغیر مدل معیار Q2
عملکرد بندری 462/0
کیفیت ارتباط 407/0
نرم افزار بندر 302/0
سخت افزار بندر 388/0

برازش مدل کلی
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری می‌شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می‌شود. برای بررسی برازش مدل کلی تنها یک معیار به نام GOF استفاده می‌شود. با توجه به مقدار 36/0، 2/0 و 01/0 که به‌عنوان مقادیر قوی، متوسط و ضعیف معرفی شده است. جدول (6-18) بیانگر مقادیر اشتراکی متغیرهای مورد محاسبه در نرم افزار می‌باشد که جهت محاسبه برازش مدل کلی مورد نیاز می‌باشند.
جدول ‏6 18: جدول اشتراکات هر متغیر در مدل
متغیر مدل معیار اشتراکات
عملکرد بندری 347/0
کیفیت ارتباط 386/0
نرم افزار بندر 355/0
سخت افزار بندر 358/0
سیستم چندوجهی 414/0

GoF=√((Communalities) ̅*(R^2 ) ̅ )= 371/0
مقدار به دست آمده 371/0 برای شاخص GoF، برازش بسیار مناسب مدل کلی را تأیید می‌کند.
آزمودن فرضیه‌ها
در تحلیل داده‌ها در روش کمترین توان‌های دوم پس از بررسی برازش مدل‌های اندازه گیری، مدل ساختاری و مدل کلی، محقق اجازه می‌یابد که به بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق خود پرداخته و به یافته پژوهش برسد. این بخش شامل دو قسمت می‌شود. مدل به دست آمده از تحلیل‌ها قبلی جهت انجام آزمون‌های فرضیه توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس به شکل (6-7) می‌باشد.

شکل ‏6 7: مدل مفهومی ترسیم شده در نرم افزار پی ال اس
بررسی ضرایب معناداری z (مقادیر t-values) مربوط به هریک از فرضیه‌ها
ضرایب معناداری مسیرهای مدل نشان می‌دهد که آیا فرضیه‌های تحقیق معنی دار هستند یا خیر؟ برای محاسبه این ضرایب می‌بایست از فرمان بوت استرپ در نرم افزار استفاده نمود. با اجرای این دستور معنا دار بودن تأثیر متغیرها و تأیید / عدم تأیید فرضیه‌ها روشن می‌شود. پس از اجرای فرمان مربوطه شکل خروجی با محاسبه ضرایب معناداری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس به‌صورت شکل (6-8) می‌باشد.

شکل ‏6 8: ضرایب معناداری فرضیات مدل
بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه‌ها
با استفاده از ضریب معنا داری مسیر میان دو متغیر پنهان را آشکار می‌سازد اما در این مرحله با استفاده از بار عاملی این را نشان می‌دهد که چه مقدار از تغییرات متغیرها بر روی یکدیگر دارند. با استفاده از فرمان پی ال اس الگوریتم در نرم افزار، خروجی شکل با محاسبه ضرایب استاندارد به‌صورت شکل (6-9) خواهد بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره راهبردهای مقابله با استرس و میزان درآمد خانواده

شکل ‏6 9:ضرایب استاندارد فرضیات مدل
همچنین در نمودار (6-7) که بیانگر محاسبه ضریب مسیر در نرم افزار می‌باشد، به‌خوبی بیانگر ضریب منفی مسیر کیفیت ارتباط با عملکرد بندری می‌باشد.

نمودار ‏6 7: محاسبه ضریب مسیر در نرم افزار
آزمون فرضیه‌های پژوهش
با توجه به مراحل انجام شده در نرم افزار و فرضیه‌های موجود پژوهش، نهایتاً زمانی فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار خواهند گرفت که ضرایب معنا داری آن ، معنی دار و ضریب مسیر مربوط به هر فرضیه مثبت باشد. در صورتی که عدد معنی داری بیشتر از 65/1 باشد، فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 90/0 مورد تأیید قرار خواهد گرفت و در صورتی که مقدار آن بیش از 96/1 و 58/2 باشد به ترتیب با سطح اطمینان 95/0 و 99/0 مورد تأیید قرار خواهد گرفت. جدول (6-19) بیانگر تأیید و یا رد فرضیه‌های مربوط به پژوهش می‌باشد.
جدول ‏6 19: بررسی فرضیات پژوهش
مسیر فرضیه ضریب مسیر آماره معنی دار نتیجه
H1 سیستم چندوجهی سخت افزار بندر 868/0 710/23 تایید***
H2 سیستم چندوجهی نرم افزار بندر
686/0 082/11 تایید***
H3 سیستم چندوجهی کیفیت ارتباط
895/0 736/38 تایید***
H4 سیستم چندوجهی عملکرد بندر
195/0 088/2 تایید**
H5 کیفیت رابطه عملکرد بندر
159/0- 782/1 رد
H6 نرم افزار بندر عملکرد بندر
688/0 766/16 تایید***
H7 سخت افزار بندری عملکرد بندر
335/0 803/2 تایید***
*ضریب مسیر با 90 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 1.65)
**ضریب مسیر با 95 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 1.96)
***ضریب مسیر با 99 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 2.58)

تحلیل فرضیات اول، دوم، سوم، چهارم
با توجه به نتایج فرضیات به دست آمده در جدول (6-19)که مربوط به مسیرهای مربوط به متغیر حمل‌ونقل چندوجهی می‌شود، چهار فرضیه اول بیانگر تأثیر مثبت و معناداری متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر روی چهار متغیر دیگر به نام‌های سخت افزار بندری، نرم افزار بندری، کیفیت ارتباط و عملکرد می‌باشد که در همه آن‌ها فرضیه با داشتن مقدار مناسب عدد معنی داری تأیید شده‌اند. که سه فرضیه اول با داشتن سطح معنی داری 99 درصد به تأیید فرضیه رسیده است در حالی که فرضیه چهار با سطح اطمینان 95 درصد به تأیید فرضیه در مدل پژوهش رسیده است. جدول (6-20) خلاصه‌ای از تأثیر فرضیات متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی را بیان می‌کند.

جدول ‏6 20: فرضیات مربوطه به متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
مسیر فرضیات مربوطه به متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی ضریب مسیر آماره معنی دار نتیجه
H1 تأثیر مثبت و معنی داری سیستم چندوجهی بر سخت افزار بندر 868/0 710/23 تایید***
H2 تاثیر مثبت و معنی داری سیستم چندوجهی بر نرم افزار بندر 686/0 082/11 تایید***
H3 تاثیر مثبت و معنی داری سیستم چندوجهی بر کیفیت ارتباط 895/0 736/38 تایید***
H4 تاثیر مثبت و معنی داری سیستم چندوجهی بر عملکرد بندر 195/0 088/2 تایید**
*ضریب مسیر با 90 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 1.65)
**ضریب مسیر با 95 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 1.96)
***ضریب مسیر با 99 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 2.58)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع میثاق بین المللی حقوق مدنی و میثاق بین المللی حقوق

همان گونه که در جدول بالا مشخص است، سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به میزان 87 درصد بر سخت افزار بندر تأثیر گذار است و این میزان در سطح اطمینان 99درصد معنی دار است. در نتیجه اولین فرضیه با عنوان ” تأثیر مثبت و معنی داری سیستم چندوجهی بر سخت افزار بندر” مورد تأیید قرار گرفته است که بیانگر این است با ورود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به بندر، باعث رشد 87درصد سخت افزار بندری مورد نیاز سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌شود.
در فرضیه دوم، سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به میزان 69 درصد بر نرم افزارهای بندری تأثیر گذار است و این میزان نیز در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. این فرضیه نیز با عنوان ” تأثیر مثبت و معنی داری سیستم چندوجهی بر نرم افزار بندر” مورد تأیید قرار گرفته است که نشان دهنده تغییرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به میزان 69 درصد بر نرم افزارها بندری می‌باشد.
در فرضیه سوم، با عنوان ” تأثیر مثبت و معنی داری سیستم چندوجهی بر کیفیت ارتباط” با بیشترین ضریب مسیر در دیگر فرضیات مورد تأیید مدل قرار گرفته است. سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به میزان 90 در صد بر کیفیت ارتباط در تمامی زنجیره حمل‌ونقل تأثیر گذار است. پس می‌توان گفت سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین خدمات لجستیکی حمل‌ونقل شناخته شده در زنجیره حمل‌ونقل تأثیر بسزایی در ابعاد کیفیت ارتباط همچون وفاداری مشتریان، تعهد و رضایت را دارد که خود باعث رویی آوردن به این نوع سیستم حمل می‌شود.
در فرضیه چهارم، سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به میزان20 درصد بر عملکرد کسب و کار بندر تأثیر گذار است و این میزان در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. همان‌طور که موضوع اصلی پژوهش تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد کسب‌وکار بندری می‌باشد، با توجه به فواید بسیار زیاد گفته شده سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در پیشینه تحقیق انتظار داشتیم که این فرضیه دارای بیشترین ضریب مسیر در مدل باشد اما همان‌طور که در پیشینه تحقیق گفته شده است ورود هر سیستم خدماتی و لجستیکی چه در سازمان و چه در هر نوع کسب‌وکاری با داشتن کیفیت ارتباط همه جانبه با شکست مواجه خواهد شد و این سیستم نیز در استثنا با این موضوع نیز نمی‌باشد در نتیجه جهت ورود این سیستم خدماتی حمل‌ونقل به بندر می‌بایست شرایطی استاندار برای ورود آن مهیا باشد تا بتوان به‌عنوان یک سیستم موفق عمل نماید . پس می‌توان بیان کرد که ورود این