پیلوری، هلیکوباکتر، آهن، معده

دانلود پایان نامه

ژن تاثیری بر روی فعالیت اوره¬آز ندارد. نحوه¬ی ورود نیکل به هلیکوباکتر پیلوری هنوز مشخص نشده است[34،50].

1-6-2-2-متابولیسم آهن
ژنوم هلیکوباکتر پیلوری 11 پروتئین درگیر در انتقال آهن و 2 پروتئین درگیر در ذخیره آهن را کد می¬کند. در محیط میکروآئروفیل معده آهن فروس (Fe2+ ) تشکیل دهنده آهن آزاد و اصلی است و توسط پروتئین مخصوص هلیکوباکتر پیلوری به نام FeoB (HPO687) قابل انتقال است. از آنجا که موتانت¬های FeoBبرای کلونیزاسیون در موکوس معده ناتوان هستند، آهن میانجی شده با FeoB برای باکتری مهم وحیاتی است. هلیکوباکتر پیلوری دارای فعالیت فریک ردوکتاز است که آهن فریک3+ Fe را به آهن فرو +Fe2 تبدیل می¬کند. و سپس توسط سیستم FeoB انتقال می¬یابد. هلیکوباکتر پیلوری دارای چندین سیستم انتقالی آهن فریک است. انتقال دهندهABC آهن را از پری¬پلاسم به سیتوپلاسم انتقال می¬دهد. در این باکتری دو پروتئین درگیر در ذخیره آهن به نام Pfr فریتین و HP-NAP باکتریوفریتین شناسایی شده است. Pfr فریتین یک پروتئین 19 کیلودالتونی است که به عنوان یک ذخیره کننده آهن داخل سلولی عمل می¬کند و باکتری را در برابر سمیت آهن واسترس اکسیداتیو میانجی شده با آهن آزاد محافظت می¬کند. HP-NAP علاوه بر ذخیره آهن بعنوان یک پروتئین غالب ایمنی شناخته می¬شود که گرانول-های نوتروفیلیک را در شرایط In vitro فعال می¬کند[34،50].

1-6-2-3- کبالت
کبالت کوفاکتور آنزیم آرژیناز است که نقش بسیار مهم و کلیدی در متابولیسم نیتروژن، هلیکوباکتر پیلوری بر عهده دارد و نیز تنظیم کننده و تعدیل کننده پاسخ ایمنی این باکتری است. اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که هلیکوباکتر پیلوری در In vitro به کبالت حساس است و پیشنهاد شده که در درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری این نکته مورد توجه قرار گیرد[50].

1-6-2-4- مس
مس نیز برای پروتئین درگیر در انتقال الکترون، اکسیدازها و هیدروکسیلاز¬ها به عنوان یک کوفاکتور عمل می¬کند. مس ممکن است در تشکیل رادیکال¬های فعال اکسیژن دخالت کند. هلیکوباکتر پیلوری چندین پروتئین در انتقال مس شامل copA(HP1073) ، copA2(HP1503) ،P-type ATPase ،(HP1365) crdA را بیان می¬کند. همچنین هلیکوباکتر پیلوری یک پروتئین کوچک به نام copP را کد می¬کند که به عنوان یک چپرون مس عمل می¬کند[34،50].

1-7- اپیدمیولوژی هلیکوباکتر پیلوری
هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع¬ترین باکتری¬های بیماری¬زا، در دنیا است. مشکل آلودگی با ایــن باکتری از تمام نقاط جهان گزارش شده است. بعبارت دیگر عفونت با این باکتری گسترش جهانی دارد [51]. با توجه به مطالعات انجام شده تخمین زده می¬شود بیش از نیمی از مردم دنیا با این باکتری آلوده باشند [20]. اگرچه این باکتری عامل اصلی ایجاد زخم معده است و یک فاکتور خطر مهم برای ایجاد لنفوما وآدنوکارسینوما معده است، ولی اکثرافرادی که با این باکتری آلوده هستند این بیماری¬ها را بروز نمی¬دهند.
میزان شیوع آلودگی با این باکتری به سن، نژاد، سطح زندگی از نظر بهداشت و زندگی در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه بستگی دارد. میزان شیوع عفونت با هلیکوباکتر پیلوری درکشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته صنعتی است. در کشورهای در حال توسعه میزان آلودگی با این باکتری در سنین کودکی بالا بوده و حدوداً 50% تا 60% کودکان تا سن ده سال آلوده هستند و درصد آلودگی بیش از 90% است[52]. در دوره کودکستان بچه¬ها در مهدکودک هلیکوباکتر پیلوری را بیشتر از راه¬های دهانی- مدفوعی یا دهانی- دهانی کسب می¬کنند. مطالعات دیگری نقش دهانی-معدی را در انتقال بین بیماران تعیین کننده دانسته اند[53].
میزان شیوع عفونت در جمعیت¬های با نژادهای مختلف، تفاوت دارد. بطوریکه در ایالات متحده میزان آلودگی در جمعیت¬های سیاه پوست و اسپانیایی تبارها به مراتب بیشتراز جمعیت¬های سفید پوست غیراسپانیایی است. این میزان شیوع متفاوت در نژادهای مختلف در کشورهای دیگر هم دیده می¬شود [51].

مطلب مرتبط :   مدیریت منابع انسانی و مزیت رقابتی پایدار

1-8- مخازن
به نظر می¬رسد که معده انسان مناسب ترین محیط برای رشد ارگانیسم است. هلیکوباکتر پیلوری از حیوانات خانگی و گربه¬های تجاری جدا سازی شده است و ممکن است این ارگانیسم یک پاتوژن ژئونومیک بوده که از گربه به انسان منتقل می¬شود هرچند شواهد دقیقی دال بر این گفته وجود ندارد و هیچ وقت این ارگانیسم از دام¬های کشتارگاهی مثل خوک جداسازی نکرده اند. این باکتری از پریمات¬هایی غیر از انسان مثل میمون جداسازی شده است[54] .

1-9- روش¬های انتقال
در مورد روش انتقال هلیکوباکتر پیلوری یافته¬های کمی وجود دارد. گفته می¬شود که پرندگان خانگی توانایی انتقال هلیکوباکتر پیلوری را دارند. و به طور تئوری می¬توان بیان کرد که ممکن است پرندگان باعث آلودگی مواد غذایی شوند که این مورد می¬تواند در شرایط فقر بهداشتی اتفاق بیفتد[55].
تماس شخص به شخص به عنوان یک روش انتقال امکان پذیرتر به نظر می¬رسد .سه روش برای انتقال در افراد، ممکن است اتفاق بیفتد:
یکی از روش¬های انتقال، سهل انگاری پزشکی است که با استفاده از سوند¬ها یا لوله¬های آندوسکوپی، در تماس با مخاط معده یک شخص و استفاده برای شخص دیگر انتقال بیماری صورت گیرد. آلودگی شغلی، به این صورت که عفونت ممکن از شخص بیمار به کارکنان بخش¬هایی مثل آندوسکوپی انتقال یابد[56].
روش دوم انتقال دهانی– مدفوعی است. باکتری از مدفوع کودکان جداسازی شده است، اما جداسازی باکتری در بزرگسالان نادر است. آب آلوده با مدفوع ممکن است منبع عفونت باشد. گفته می¬شود که خطر آلودگی در اثر شنا در آب¬های آلوده نیز وجود دارد. مطالعات اپیدمیولوژیکی در آمریکای شمالی نشان داده که بیشتر آلودگی به ارگانیسم در اثر آب و غذا اتفاق می¬افتد[55] .
روش سوم انتقال دهان به دهان است. در موارد کمی کشت باکتری از دهان صورت گرفته است. آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری در بین کسانی که درحرفه دندان پزشکی کار می¬کنند دیده شده است. از راه¬های دیگر انتقال آلودگی استفاده از مواد غذایی است که در شرایط غیر بهداشتی تهیه شده است[56 [.

مطلب مرتبط :   نرمال بودن توزیع باقی مانده ها و شرکت های پذیرفته شده

1-10- عوامل ویرولانس هلیکو باکتر پیلوری
1-10-1- آنزیم اوره آز ونقش آن در بیماری¬زایی
آنزیم اوره¬آز یکی از مهمترین عوامل بیماری¬زایی هلیکوباکتر پیلوری است. آنزیم اوره آز که در اصلUrea aminohydrolase نام دارد پروتئینی است با وزن مولکولی 600 کیلو دالتون که 6 درصد کل پروتئین¬های تولید شده در هلیکوباکتر پیلوری را تشکیل می-دهد مقدار آنزیم اوره¬آز تولید شده توسط هلیکوباکتر پیلوری بسیار زیاد است[43]. اوره¬آز هلیکوباکتر پیلوری دارای یک ساختمان هگزا دایمر حاوی نیکل است که از دو زیر واحد (Ure A (30 دالتون و (Ure B (62 کیلودالتون ساخته شده است و برای فعالیت آنزیم وجود هردو ذره زیر واحد ضروری است[45،58].
فعالیت اوره¬آزی هلیکوباکتر پیلوری دوبرابر آنزیم اوره¬آز پروتئوس میرابیلیس و حدوداً هفت برابر آنزیم اوره¬آز سایرکلی فرم های اوره آز مثبت است [42،58]. تنظیم فعالیت آنزیم اوره آز بسیار پیچیده است و حداقل نه ژن دیگر (Urea C, D, E, F,G, H, I, J, K) افزون بر ژن های A Uraو Ure B در این کار دخالت دارند [45]. افزون براین کارکرد اوره¬آز به وسیله قابلیت دسترسی به نیکل تنظیم می¬شود که این به نوبه خود توسط پروتئین منتقل کننده نیکل به نام nixA تنظیم می¬گردد[57].
اوره¬آز با دو روش در روند کلونیزه شدن تسهیل ایجاد می¬کند:
1- با ایجاد یک ابر یا هاله قلیایی اطراف باکتری به زنده ماندن باکتری در PH اسیدی در هنگام ورود باکتری به معده کمک می¬کند.
2-با هیدرولیز اوره به آمونیاک، یک منبع نیتروژن برای سنتز اسیدهای آمینه فراهم می¬کند. همچنین، آنزیم اوره¬آز باعث رساندن آسیب به سلول¬های مخاط معده می¬شود که این اثر می¬تواند به عنوان یک سایتوتوکسین بر روی سلول¬های مخاط معده اثر کند و یا می¬تواند باعث تخریب اتصالات بین سلولی شده و منجر به خروج یون¬ها از سلول¬ها شود. آمونیاک تولید شده باعث قطع تنفس میتوکندریایی و سلولی می¬شود در نتیجه با کاهش زنده ماندن سلول¬ها منجر به تخریب مخاط می¬گردد[59]. آنزیم اوره¬آز در بیمار¬ زایی هلیکوباکتر پیلوری اهمیت زیادی دارد. این آنزیم با هیدرولیز اوره به آمونیاک و دی اکسیدکربن به زنده ماندن باکتری در محیط اسیدی معده کمک می¬کند[60].

1-10-2-لیپوپلی ساکارید ونقش آن در بیماری¬زایی
لیپوپلی ساکارید هلیکوباکتر پیلوری بخاطر ساختار اسیدهای چرب موجود، ظاهراً دارای یک ساختمان غیرمعمول است. این اسیدهای چرب به همراه 3-هیدروکسی اکتانوئیک اسید ناحیه هیدروفوب، لیپید A را می¬سازند. این اسیدچرب در بروسلا، فرانسیسلا و اسینتوباکتر هم دیده شده است. بخش لیپیدA، لیپوپلی ساکارید هلیکوباکتر پیلوری فعالیت بیولوژیک کمتری نسبت به LPS سایر باکتریهای روده¬ای دارد. بعضی سویه¬های H.pylori دارای زنجیره جانبی نردبان مانند شبیه زنجیره جانبی سویه¬های صاف (Smooth) انتروباکتریاسه بوده و بقیه دارای تیپ خشن (Rough) شبیه اکثر