پروبیوتیک، مخمرهای، فلور، مخمرها

دانلود پایان نامه

ن تحقیق چندان جالب و کاربردی به نظر نرسید. احتمالاً ترکیب محیط کشت و یا سویه¬های مورد مطالعه نیازمند اپتیمم سازی¬هایی می¬باشند که بایستی در آینده مورد توجه قرار گیرد.
در این ارتباط گزارشهایی در خصوص مقادیری بسیار بالا از الکل اتانول تا نزدیک 10 درصد و بالاتر نیز توسط برخی مخمرها گزارش شده است. از جمله می¬توان به مخمرهای جنس Saccharomyces و برخی گونه¬های تخمیری کاندیدا اشاره نمود که به جهت توانایی خود در تولید دی اکسیدکربن (برای ور آمدن نان) و الکل (که قسمتی از عطر و طعم دلپذیر نان پخته شده را تشکیل می دهد) در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند (, 1866 ( Pasteuهمچنین از بین گونه¬های کاندیدایی، مخمر Candida shehatae جزء موفق¬ترین مخمرهایی است که در تولید بیواتانول مورد مطالعه قرار گرفته است (Hägerad , 1996 .(Olsson& Hahn-در تحقیق حاضر تفاوت در میزان تولید اتانول در سویه¬های مخمری Saccharomyces نیز مشهود بود. همچنین تنها گونه¬ی کاندیدایی شناسایی شده از محتویات فلور روده ماهی قزل آلای رنگین کمان این تحقیق گونه¬ی C.guilliermondii می¬باشد که این گونه توانایی تولید بیواتانول بیشتری نسبت به سویه¬های جنس Saccharomyces دارد. با توجه به نتایج بررسی و سنجش میزان تولید الکل در سویه¬های مخمری مشخص شد که میزان تولید الکل از نظر آماری با تنوع سویه¬ای مخمر¬های تک سلولی در ارتباط می باشد که می توان از این ویژگی جهت بررسی¬های بیوتکنولوژیک سود جست.

نتیجه گیری نهایی
این تحقیق نهایتاً توانست دیدگاه جالبی را به دنیای مخمرهای تک سلولی فلور روده ماهیان قزل آلا باز نماید. غیر از تنوع غیر قابل پیش¬بینی کشف شده در خصوص این مخمرها، مشاهده شد تعدادی از روش-های شناسایی این مخمرها چندان نیز کارآمد نبوده و در کل شناسایی مخمرهای تک سلولی بایستی با استفاده از تکنیک¬های ترکیبی صورت پذیرد. این تحقیق همچنین ضمن معرفی چندین سویه و گونه و جنس جدید فلور مخمری ماهیان قزل¬آلا توانست نشانه¬هایی از احتمال دائمی بودن فلور روده ماهیان قزل آلا بر خلاف انسان¬ها را ارائه نماید. همچنین نتایج ارزشمند بررسی اماکن کشت این مخمرها در محیط¬های کشت ساده آزمایشگاهی می¬تواند در آینده زمانیکه کاربردهایی برای این دسته از مخمرها تعریف شود مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهادات
1. شناسایی فلور مخمری دیگر موجودات و بررسی خواص آنها.
2. بررسی امکان تولید محصولات جانبی دیگر همانند اسید سیتریک توسط مخمرهای جدا شده.
3. استفاده از محیط¬های کشت غنی و اختصاصی دیگر و بررسی رشد بهینه¬ی تمام گونه¬های مخمری دردسترس.
4. استفاده از مخمرهای پروبیوتیک معرفی شده در موجودات آزمایشگاهی و بررسی عملکرد آنها.
5. اندازه¬گیری دلیل و میزان مقاومت به اتانول با روشهای مولکولی در مخمرهای فلور سایر موجودات.
6. بررسی حضور ژن ایجاد مقاومت به الکل در مخمر و بررسی بیان آن.
7. دستکاری ژنتیکی در ژن ایجادکننده مقاومت اتانول در مخمرها برای اهداف بیوتکنولوژیکی.

مطلب مرتبط :   اخلاق، اخلاقی، دینی، آموزههایموضوع :

منابع
1. براون، لیدا (1380). آبزی پروری برای دامپزشکان، مدیریت پرورش ماهی و بیماری¬ها. ترجمه، رحیم پیغان، مهرداد عبدالله مشایی. اهواز: انتشارات دانشگاه چمران.
2. پاشاپور، افسانه (1389). بررسی و تعیین پروتئین¬های سرم خون ماهی قزل¬آلای رنگین کمان. پایان نامه دکتری عمومی دامپزشکی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه.
3. پاک ترمنی، راضیه (1390). مطالعه تأثیر پروبیوتیکهای لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس پاراکازیی جداشده از روده ماهی کپور معمولی بر بیان ژن P53 در رده سرطانی K562، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری، دانشگاه پیام نور تهران.
4. پورامینی، ملوک. حسینی فر، سید حسن. (1386). کاربرد پروبیوتیک¬ها و پری بیوتیک¬ها در آبزی پروری. انتشارات موج سبز. 104 ص.
5. پورقدیمی، اسفندیار (1390). بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت فیزیولوژیک مخمرهای پروبیوتیک ماهیان قزل¬آلای پرورشی در تغذیه A. urmiana و A. franciscanaپایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری. دانشگاه ارومیه. 89 ص.
6. سید صیام دوست، الناز. ملک زاده، فریدون. فلاحیان، فتح اله. مظفری، نورامیر. رضوی، محمدرضا. (1389)، جداسازی و بررسی ویژگی¬های فیزیولوژیکی مخمرها و گزینش سویه¬های برتر جهت تولید اتانول بعنوان سوخت. مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، سال 20، شماره 1.87
7. جانسون، تد.آر.کیس، ک.ل.(1381). آزمایش¬های میکروب شناسی عمومی، ترجمه ناصر ،گلبانگ (1946).اصفهان: دانشگاه اصفهان
8. چلپیان، فیروزه. مجد، احمد (1387). تالوفیت¬ها، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران: انتشارات آییژ.
9. دیبا،کامبیز (1390). اصول قارچ شناسی پزشکی، چاپ اول. ارومیه: موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
10. ظهوریان،گیتی. (1389). میکروبیولوژی عمومی (عملی)، تهران: انتشارات مرز دانش.
11. سهراب وندی، سارا. موسوی، سید محمد. رضوی، سید هادی. مال گنجی، شیرین. خسروی دارانی، کیانوش و مرتضویان، سید امیر. (1392). اثر انواع سویه های ساکارو مایسس و شرایط تخمیر در تولید ماء الشعیر. مجله ی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال هشتم. شماره 3. صفحات 187-179.
12. شاکری، منیره سادات (۱۳۸۲). استفاده از پساب کره شیرین در تولید ماست پروبیوتیک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
13. شیخیان، محمد¬رضا (1383 ). زندگی ماهیان آکواریوم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
14. عطایی، نگین. عطایی، نیلوفر (1389). استفاده از قارچ کامبوچا در تولید بایو¬اتانول از مواد قندی. تهران: نخستین همایش بیوانرژی ایران.
15. فربود، فرزاد ( 1389)، اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه، تهران، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
16. فروزانفر، علی (1384). تکثیر و پرورش آزاد ماهیان. انتشارات موسسه تحقیقات ایران. مدیریت اطلاعات علمی.
17. پورداود، مهدی. سجادی، میر¬مسعود و بحری، امیر مسعود (1389)، بررسی اثرات جیره¬های غذایی حاوی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا بر رشد، زنده مانی و مقاومت در برابر استرس¬های محیطی ماهی سوروم (Heros severus). مجله¬ی علمی آبزیان و شیلات. سال اول. پیش شماره¬ی 1.
18. محمدی، غلامرضا. مهری، مهرداد و احمدی، ابوذر(1389). اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام ای-1079 بر پارامترهای خون شناسی، رشد و سلامت گوساله های هلشتاین نوزاد.نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. جلد 2. شماره 1. ص 19-32.
19. مطلبی،عباسعلی. ،صفری،رضا. ،غرقی،ا (1389)، پروبیوتیک¬ها و کاربرد آن¬ها در آبزی¬پروری. مجموعه مقالات اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه. 66-78ص.
20. میرباقری، مریم السادات. نحوی، ایرج. امتیازی، گیتی و درویشی، فرشاد (1390). جداسازی و شناسایی مخمر بومی تولید کننده اسید سیتریک برای استفاده در صنایع. ژورنال علوم و فناوری زیستی مدرس. دوره دوم، شماره اول، بهار و تابستان.
21. نعمتی، سمیه. امانی،کیا (1389). استفاده از پروبیوتیک به عنوان راه کارهای نوین درآبزی-پروری. اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه، تهران: مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
22. واکر،گ.م (1391)، مخمر فیزیولوژی و بیوتکنولوژی. ترجمه پیمان پورنیا، رضا کچوئی (1998) تهران: انتشارات جعفری.
23. Alam, j., Parveen, J and Masrina, M. N. (2008) Bioconversion of palm oil mill effluent for citric acid production: statistical optimization of fermentation media and time by central composite design. World J. Microbiol Biotechnol. 24, 1177–1185
24. Alvarez, P.J.(1999). The Effect of Ethanol on BTEX Migration and Natural Attenuation. Research proposal to the American Petroleum Institute, Washington DC (personal communication).
25. Andlid T, Vazquez-Juarez R, Gustafsson L. (1995). Yeast colonizing the intestine of rainbow trout, Salmo gairdneri and turbot, Scophthalmus maximus. Microb Ecol 30: 321–334.
26. Andrews, J. H., Kenerly, C. M. and Nordheim, E. V.( 1980). Positional variation in phylloplane microbialpopulations within an apple tree canopy. Microb. Ecol. 6:71–84.
27. Aoki, H., Miyamoto, N., Furuya,Y., Mankura, M., Endo,Y and Fujimoto, K. (2002) Incorporation and Accumulation of Docosahexaenoic Acid from the Medium by Pichia methanolica HA-32.
28. Arshad, M., Khan, Z.M., Khalil-ur-Rehman, Shah, F.A. and Rajoka, M.I. (2008). Optimization of process variables for minimization of byproduct formation during fermentation of blackstrap molasses to ethanol at industrial scale. Lett Appl Microbiol. Vol. 47, No. 5, pp. 410-414.
29. Arzumanov, T.E., Shishkanova, N.V and Finogenova, T.V. (2000) Biosynthesis of citric acid by