پایان نامه : که

دانلود پایان نامه

شغل بوده وبرتوانایی های وی اثر می گذارد، قضاوتی می نماید آیا من مسئولیت بزرگی دارم؟ آیا تصمیمات بزرگی می گیرم؟ آیا ساعت طولانی کارمی کنم؟ سوم اینکه فرد به افراد خود، (یعنی کارکنان وشرایط کار)، می نگردتا منصفانه بودن مزایای شغلی را تعیین نماید.بنابراین وی بر اساس سه عامل ، انتظارات شغلی خود راپایه ریزی می کند.استنباط از مشخصات شغلی ومیزان برابری درک شده (.گسلی ویوکی ،- 0). 5- نظریه ی برابری ادامز این نظریه توسط جی ، استیسی ، آدامزارائه گردیده است واوبراین عقیده بود که انگیزه از ادراک ما متاثر است، که چگونه مادرمحیط کار مان براساس برابری ومساوات رفتارخواهیم کرد(آدامز،1965)این نظریه بیان می دارد که افراد درسازمان، خود را با گروه مرجع مقایسه می کنند.این گروه مرجع می تواند گذاشته خودویاافراد دیگر در سازمان و بیرون از سازمان باشند.اگر فرد احساس کند که نسبت به آنچه که بایستی در ازای کار دریافت کند به اوتعلق می گیرد راضی می شود ودر این صورت منجر به عدم رضایت وی خواهد شدراجع به این نظریه نیز تحقیقات زیادی انجام گرفته است ونتایج نشان می دهدکه این نظریه در بیشتر موارد صادق می باشد (اعرابی وپارساییان، 1374به نقل از رابینز) . آدامز پیشنهاد کردکه ما گذشته های خودمان را چه مقدار تلاش بر ای شغل انجام داده ایم ، در محیط کاری (اداره ، فروشگاه ، کارخانه یا کلاس ) با بازده های خودمان (چه مقداری پاداش از کار گرفته ایم ) ارزیابی می کنیم وما این عمل محاسبه را شاید ناخودآگاه انجام دهیم.نسبت گذاشته های خود را به بازده خودمان به صورت ذهنی مقایسه می کنیم و آن رابا نسبت گذشته ها وبازده های همکارانمان براساس عقیده ای که از آن داریم مقایسه می نماییم .ا گر نتیجه مقایسه این باشد که ما کمتر از دیگران دریافت می نماییم ، احساس تنش یا نابرابری نتیجه خواهد گردید که ما را بر انگیخته خواهد نمودکه اقدام به انجام کارهایی بنماییم که برابری را در ما ایجاد کند. سه الگوی پاسخ رفتاری را برای موقعیت هایی که برابری ونابرابری ادراک شده است، پیشنهاد کرده اند(هیوسمن هاتقلید ومیلز 1987 (2)به نقل از مهداد)این سه پاسخ عبارتند از : سخاوت ، حساسیت برابری واستحقاق سطح پاداش دریافت شده به هروسیله ، انگیزه ، خشنودی شغلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افراد سخاوتمند به عنوان افراد نوع دوست توصیف می شوندوهنگامی خشنودند که پاداش کمتری درمقایسه با دیگر همکاران دریافت کنند وهنگامی که پاداش مساوی یا بیشتر دریافت نموده اند احساس گناه می نمایند. .افرادی که حساسیت برابر دارندوبه نوعی توصیف شده اند که اعتقاد به این اصل دارند وبه نوعی توصیف شده اند که اعتقاد به این اصل دارند که هر فرد باید پاداش به جا ودرست دریافت کنند.آنها هنگامی که پاداش کمتری گرفته اند مضطرب و هنگامی که پاداش بیشتری دریافت کنند احساس گناه می نمایند.افرادی که ویژگی های استحقاق را دارند معتقدند که هر چیزی آنها دریافت نموده اند به حق ودرست است .آنها فقط هنگامی که پاداش بیشتری گرفته اند خشنودند و هنگامی که پاداش برابر یا کمتر دریافت نموده اند مضطرب اند(مهداد،علی-1380). 6- نظریه ی جاذبه –وسیله –انتظار(VIE (

این نظریه توسط «ویکتور وروم» مطرح شده ومی گوید که انتخاب های مردم برانتظار آنها قراردارد که آنها در یک راه معین رفتار نمایند پاداش های معینی را دریافت خواهند نمود.(وروم، 1964) درمحیط های کاری کارکنان راهی را انتخاب خواهند نمود که به انجام کار در سطحی بپردازندکه نتیجه ی آن دریافت مزایای بیشتر است. آنان اگر انتظار داشته باشند که تلاش هایشان به بازده های مثبت مثل ترفیع ویادستمزد بالاتر و یا این بازده ها به دیگر بازده های مطلوب خواهد گردید، بر انگیخته خواهند شد که سخت تر کارکنند.ارزش روانشناختی یا جاذبه پاداش از فردی به فرد دیگرتغییرمی کند.به عبارتی دیگر ، درک ما از اهمیت بازده ها شدت آن را به عنوان یک انگیزنده تعیین می کند.بازده آنگونه که ما انتظارداریم ممکن نیست خشنود کننده باشند.این سطح انتظار ماست که تعیین می کند که آیا مابرای به دست آوردن آن نتیجه کار خواهیم نمود یا خیر(مهداد،علی-1380).
دراین نظریه انگیزش فردتابعی است از:
الف:( E-P) اعتقادبه اینکه کوشش به انجام کارمنجر می شود.
ب:(O-P) اعتقادبه اینکه انجام کاربه نتیجه مطلوب ختم خواهد شد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد تعارضات اخلاقی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج:جذابیت نتایج:شدت نیازی که به وسیله ی این نتایج برآورده خواهد شدومطابق فرمول ذیل است.
میزان تلاش= (اعتقاد به اینکه تلاش به عملکرد منجرخواهدشد) Eاعتقاد به اینکه عملکرد نتیجه E(جذابیت نتایج مطلوب را خواهدداشت)را خواهد داد ..(P-O)(E-P)=EFFORT).*V
علائم فرمول عبارتنداز:
کوشش =Eجذابیت نتایج=Vنتایج=Oعملکرد=P

دیدگاهتان را بنویسید