پایان نامه : ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه

.
حقوق :میزان پرداخت دریافتی وانصاف وبرابری در پرداخت .

شغل :حدی که وظایف شغلی ،فرصت را برای آموزش وپذیرش مسؤلیت فراهم می آورد.
ارتقاء :قابلیت دسترسی به فرصت های برای پیشرفت .
سرپرست :توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه وتوجه به کارکنان
همکاران :حدی که همکاران دوستانه ،شایسته ،وحمایتی هستند.
تعهد سازمانی :تعهد در فرهنگ معین به معنای به گردن گرفنن کاری ،به عهده گرفتن امری ،نگاه داشتن وعهد پیوستن آمده است .(معین،محمد- 1370)
از تعهد سازمانی تعاریف متعدّدی به عمل آمده است . تعهد سازمانی اغلب تعریف شده است به عناوین ذیل :
1-تمایل قوی برای بقاء عضویّت در یک سازمان خاص
2-تمایل وتلاش بسیار زیاد افراد در سازمان
3-باور قاطع در قبول ارزش ها واهداف سازمان
تعریف دیگر از تعهد سازما نی :یعنی درجه همانندسازی روانشناختی ویا چسبندگی به سازمانی که ما برای آن کار می کنیم (موری ،به نقل از مهداد،علی -1380)
ب )تعاریف عملیاتی :
سازمان در این تحقیق منظور اداره آموزش وپرورش اقلید می باشد .
معلم: دراین تحقیق منظور معلمان مقطع متوسطه پسرانه شهرستان اقلید در سال تحصیلی 88-87می باشد.
شخصیت (برون گرا ودرون گرا ) :در این تحقیق شخصیت از طریق آزمون شخصیتی آیزنک که دارای 57 سؤال است.
برون گراودرون گرا :در این پرسشنامه به وسیله سؤالات ، 1 ،3،5، ،8،10،13،15،17 ،20 ،22، 25، 27 ، 29، 32 ،34، 37،39 41، 44، 46، 49، 53 ،51 و56 سنجیده می شود.
رضایت شغلی :دراین تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت شغل (JDI) ،که ساخته شده توسط اسمیت وهمکاران (1969)می باشد ،استفاده میشودو توسط گریکسون اصلاح گردیده است . این پرسشنامه دارای 30 سؤال رضایت شغلی می باشد و پاسخ ها طبق مقیاس لیکرت ودر روبه روی پرسشنامه داده می شود .
بعد ارتقاء: این بعد به وسیله سؤالات1تا6پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد سرپرست: :این بعد به وسیله سؤالات 7تا12پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد شغل:این بعد به وسیله سؤالات 13تا18پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد حقوق:این بعد به وسیله سؤالات 19تا24پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد همکاران :این بعد به وسیله سؤالات 25تا30پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.

تعهد سازمانی :در این تحقیق تعهد سازمانی از طریق پرسشنامه تعهد سازمانی ، ساخته شده توسط مادی ، ،استیرز و پورتر استفاده می شود این پرسشنامه دارای 15سؤال می باشد وپاسخ ها به صورت تیک بر روی گزینه های جدا موافقم تا جدا مخالفم در پرسشنامه زده می شود .

مقد مه :
دستگاه آموزش وپرورش به عنوان بارزترین نمونه سرمایه گذاری در زمیته نیروی انسانی درباب شکوفایی استعدادها بالقوه مادی ومعنوی هر کشور نقش اصلی را برعهده دارد.چه اینکه اساسی ترین سرمایه گذاری ها زیر بنایی ومهم ترین نوع آن سرمایه گذاری در راستای پرورش وبه کار گیری استعدادهای نیروی انسانی می باشد.آموزش وپرورش موتور محرک پیشرفت وتعالی هر جامعه محسوب می گردد وسرمایه گذاری وبارزترین سرمایه گذاری زیر بنا یی در زمینه نیروی انسانی است که موجبات شکوفایی وتوسعه کلیه منابع واستعدادهای مادی ومعنوی را فراهم آورده است. .(زارعی ،زینب -1385)
افراد شاغل در آموزش وپرورش در صورتی که بتوانند با توجه به ویژگی های شخصیتی خویش شغلی را انتخاب کنند ،با حسن سلو ک وبردباری و بدون تحمل فشار روانی زیاد به کاربپردازند ،مثمر ثمر خواهند بود .نیروی انسانی در صورتی می تواند کار مفید وموثر داشته باشد که دارا یاگیزه مناسب ،روحیه مناسب ورضایت شغلی وتعهد بالایی باشد .کریمی ،یوسف -1375)
رضایت شغلی جایگاه ویژهای را در مطالعات مدیریت منابع انسانی ورفتار سازمانی دارا می باشد . زیرا این ساختار می تواند در جهت پیش بینی رفتارهای سازمانی در آینده نظیر ترک شغلی ،تاخیر ،کم کاری ،غیبت و…….موثر باشد ودر نهایت بر بهره وری نیروی انسانی تا ثیر بسزایی داشته باشد .با توجه به اینکه اولین ومهمترین جزء سیستم سازمان ،افراد انسانی باشخصیت های مختلف خود می باشند لذا انگیزه ها ،تواناییها ،تمایلات ،عقاید وافکار که در واقع از اجزاءمهم تشکیل دهنده ی شخصیت انسان می باشند حدود انتظارات وتوقعات افراد را نسبت به یکدیگر وهمچنین نسبت به سازمان تعیین می کنند.(مامن پوش ،مریم -1385)
یکی دیگر ازمتغیر های که در محیط کار مهم تلقی می شود تعهد سازمانی می باشد .تعهد اداک شده ی بالا به کارکنان از سوی سازمان سبب خواهد شد که در کارکنان انتظاری بیشتر ایجاد گردد که اگر آنها تلاش نمایند اهداف سازمان برآورده خواهد گردید وبه تبع آن ،آنها پاداش دریافت خواهند کرد.همین امر سبب خواهد شد که هم اهداف سازمان برآورده شود ،هم خشنودی شغلی فرد افزایش یابد وبه دنبال آن جامعه ،سازمان وافراد از مزایای آن برخودار خواهند شد .(هوی چیسن وسوا -1986)
الف) مبانی نظری
شخصیّت (تعاریف و نظریه ها )
«انسانها باعمل مداوم به سبکی خاص کیفیتی ویژه کسب می کنند » ارسطو
تعریف لغو ی شخصیّت
تعریف لغت شخصیّت ریشه در کلمه ی لاتین دارد واین کلمه به نقاب یا ماسکی گفته می شود که بازیگران تئاتر در یونان قدیم به صورت خود می بستند .به مرور معنای آن گسترده تر شد ونقشی را که بازیگر ،ایفا می کرد را در بر گرفت . بنا بر این مفهوم اصلی وا ولیّه ی شخصّیت ، تصویری از صوری واجتماعی است وبراساس نقشی که فرد در جامعه بازی می کند ، ترسیم می شود .یعنی در واقع ،فرد به اجتماع خود شخصیّتی ارائه می دهدکه جامعه براساس آن ،اورا ارزیابی می نماید . شخصیّت را براساس صفت بارز یا مسلّط ویا شاخص فرد نیز تعریف کرده اند وبراین اساس است که فرد یا درون گرا ویا برون گرا پر خاش گر و امثال آن می دانند ونظری اجمالی به تعاریف شخصیّت،نشان می دهد که تمام معا نی شخصیّت را نمی توان در یک نظریه خاص یافت . بلکه بستگی دارد به نوع تئوری یا نظریه ی هر دانشمند ،برای مثا ل کارل راجرز : شخصیّترایک خویشتن سازمان یافته ی دائمی می داند که محور تمام تجربه های وجودی ماست یا آلپورت از شخصیّت به عنوان یک مجموعه ی عوامل درونی که تمام فعّا لیت های فردی را جهت می دهد نام می برد .
گوردون آلپورت (1937)شخصیّت را چنین تعریف کرده است : سازمان پویایی از سیستم های روان تنی فرد است که رفتارها وافکار خاص اورا تعیین می کند (سیاسی،علی اکبر -1372).
هر کس ویژگی ها وخصلت هایی دارد که اولا مشابه یا به اصطلاح کپی شده دیگران نیست .دیگر آن که این صفات در طی زمان نسبتا پایدار ند .بنا بر این اگر امروز کسی را با هوش ،وظیفه شناس می دانیم احتمال آن که درماه ها ویا حتی سال های آینده خصلت هایی نظیر فوق از خود نشان دهد بسیار زیاد است .(لارسن 1985)،کوستا ومک کرا 1988 بارون وگرین برگ 1990،به نقل از ابوقداره 1375).
در حال حاضر شخصیّت به روند اساسی ومداوم درباره ی فرد انسان ،اطلاق می شود وتعریف آن از دیدگاه هر دانشمند ،یا هر مکتب وگروهی به نظریه یا تئوری خاص آن بستگی دارد . لیکن تعریف نسبتا جامع این که شخصیّت عبارت است از مجموعه سازمان یافته و واحد متشکل از خصوصیّات نسبتا پایدار ومداوم که برروی هم یک فرد را از سایر افراد متمایز می کند.
در زبان روزمره مردم یکدیگر را با عباراتی مانند «بسیار با شخصیّت » توصیف می کنند.معمولا این راهی است برای بیان این مطلب که فرد مورد نظر به مجموعه متنوعی از رفتارهای جالب توجه اجتماعی را از خود نشان می دهد.اما از زبا ن یک روانشناس گفتن اینکه فرد از شخصیّت بیشتر یا کمتر برخوردار است کاملا بی معنی خواهد بود.هرچند جنبه های فردی شخصیّت از قبیل درجه برون گرایی را می توان اندازه گرفت اما خود شخصیّت مفهومی گسترده و پیچیده است که کمیّت در نمی آید.مسئله قضاوت اخلاقی درباره ی اینکه چه ویژِگی هایی به وجود آورنده ی شخصیّت خوب یا بد است مورد نظر ما نیست.گرچه این نکته روشن است که وجود خاصی از شخصیّت یک فرد می تواند از دید اجتماع کم و بیش مطلوب باشد.برخی از نظریه پردازان شخصیّت را به معنای کلیه صفات پایدار یک فرد تلقی کرده اند در حالی که دیگران این واژه را در مورد ویژِ گی های قابل مشاهده ای که ماهیت بارز شناختی ندارد به کار برده اند.یعنی اینکه شخصّیت شامل ویژگی هایی نظیر هوش و استعداد نیست(مامن پوش،مریم -1385).
بعضی از این پژوهشگران که در این حوزه نیز به تحقیق اشتغال دارند شخصیّت را بر حسب تجارب فرد از جهاتی که در آن زندگی می کند تعریف می کنند که در نوشته های نظریه پردازان دیگر به تجرب فردی اشاره ی کمتری شده است.(یا حتی اشاره نشده است)در این آثار رفتار فردی مورد تاکید قرار گرفته است.با توجه به این چندگانگی دید گاه ها می توان چنین نتیجه گرفت که شخصیّت تعریف ساده و صحیحی ندارد و هر کس تعریف خود را بر اساس آنچه از نظر او مهم است و با توجه به کاربردی که از نظر شخصیّت در ذهن دارد انتخاب می کند.بدین ترتیب اگر گرایش به رویکرد فروید داشته باشید ممکن است اهمیّت نقش ناخودآگاه را در تعریفی که از شخصیِّت می کنید بگنجانید.اما یک تعریف رفتار گرا بر اساس رفتارهای آموخته و قابل مشاهده خواهد بود (شکلتون و فلچر ) برای اینکه شخصیت را دقیق تر تعریف کنیم می توان به منبع آن نگاهی بیندازیم.شخصیّت از واژه لاتین پرسونا گرفته است که به نقابی اشاره دارد که هنر پیشه ها در نمایش به صورت خود می زدند.پی بردن به اینکه چگونه پرسونا به ظاهر بیرونی اشاره دارد یعنی چهره علنی که به اطرافیانمان نشان می دهیم آسان است.
تعریفی از شخصیّت در یکی از واژه های استاندارد با این استدلال موافق است.این تعریف میگوید : شخصیّت به گونه ای که بر دیگران اثر می گذارد است.در دهه ی 1960 والتر میشل روانشناس باعث مجادله ای در روانشناسی ر شد که درباره تاثیر نسبی متغیّر های شخصیّتی پایدار مثل صفات و نیازهای متغیّر های مربوط به موفقیّت بر رفتار بود.(میشل 1973، 1968 به نقل از شولتز ) یک تعریف معمول و نسبتا کلی که مورد توجه اغلب روانشناسان است را به عنوان تعریف شخصیّت بیان می کند. هنگامی که درباره شخصیّت صحبت می شود مقصود این نیست که یک شخصیّت گیرا ونافذ دارد نگرشی مثبت یا منفی به زندگی دارد . هنگامی که روانشناسان درباره ی شخصیّت صحبت می کنند مقصودشان مفهومی پویاست که بیانگر رشد وتکامل کل سیستم روانی شخص است(همان منبع) .
گو ردن ال پورت (1937)شخصیّت ،همان شخصیّت پویا دردرون فرد است که از سیستم های روانی وفیزیکی تشکیل شده وتنها عاملی است که تعیین کننده ی سازش فرد با محیطش میباشد (سیاسی ، علی اکبر-1373)
شخصیّت رامیتوان جمع کل راهایی دانست که یک نفر بدان وسیله در برابر دیگران از خودش واکنش نشان می دهد .شخصیّت یک انسان بالغ به وسیله ارث ومحیط تشکیل وبا موقعیّت ها ی مختلف تعدیل می شود .در خصوص عامل وراثتی باید گفت که شخصیّت فرد عبارت است از :
ساختار مولکولی ژن ها که در کروموزوم قرار دارند
ویژگی های شخصیّتی
اولین اقداماتی که در زمینه شناخت ساختار شخصیّت صورت می گیرد بر محور اقداماتی می چرخد که در زمینه ی شناسایی وتشخیص خصوصیّات همیشگی است ونشان دهنده ی رفتار می باشد . این ویژگی ها عبارتند از کم رویی ،پرخاشگری ،حجب ،ریا ،تنبلی ،وفاداری وبزدلی .(قربانی ، الیاس -1382)
مرادی در یک تحقیق تعداد خصوصیات فردی را به 171 مورد رسانید ولی متوجه شدکه نمی تواند برای همه آ نها تعریف دقیقی ارائه بکند .نتیجه کار این شد که تعداد خصوصیّات فردی را به 16عامل شخصیّت کاهش بدهد (مرادی،داود- 1381)
شانزده ویژگی شخصیّتی :
1-خوددار درمقایسه با متجاوز
2-کم هوش درمقایسه با پرهوش
3-تحت تاثیر احساس درمقابل با پایدار در برابر هیجان
4-سلطه پذیر در مقایسه با سلطه گر
5-جدی در مقابل تن آسا – بیعار
6- مصلحت بین – خود غرض در مقایسه با با وجدان – وظیفه شناس
7-ترسو در مقابل با متهور
8- یک دنده در مقایسه با حساس
9- قابل اعتماد در مقایسه با بد گما ن
10- اهل عمل در مقایسه با تخیلی – خیال پرداز
11-بی غل وغش – ساده درمقایسه با زیرک – موذی
12-متکی به نفس در مقایسه با بیمناک
13-محافظ کار در مقایسه با آبدیده مجرب
14-وابسته به گروه در مقایسه با خود بسنده
15- مهار نشده – بی اراده درمقایسه با کنترل شده – با اراده
16-تحت فشار روانی در مقایسه با آرام ،مسلط براعصاب وروان
شاید ارزش واهمیّت هر مدیری در این باشد که بتواند تفاوت بین شخصیّتهاراتشخیص بدهد تردیدی نیست که اگر فرد از نظر شخصیّت با نوع کاری که باید انجام بدهد سازش داشته باشد ،عملکرد بهتری خواهد داشت ونسبت به کار خودرضایت شغلی بیشتری حاصل می کند ،گذشته از این هماهنگی بین شخصیّت وشغل مزایا ی دیگری نیز در بر دارد .برای مثال اگر مدیر فرد را از نظر شخصیّتی بشناسد وبداند که کانون کنترل وی در خارج قرار دارد ،خوب می داند که این شخص تمایلی به پذیرفتن مسئولیّت ندارد ودر مقایسه با کسانی که کانون کنترل درونی دارند ،نسبت به کار خود رضایت کمتری خواهد داشت .(رابینز، استیفن-1387)

 

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد برنامه ریزی درسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شخصیّت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روان شنا سی دانست . زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یاد گیری ، انگیزه ادارک ،تفکر ، عواطف واحساسات ،هوش ومواردی از این قبیل است. روانشناسان شخصیّت وجود شباهت رابین افرادقبول دارند اما توجه آنها بیشتر به تفاوتهای افراد ازیکدیگر معطوف است .اگر چه هر انسان ورویدادی در نوع خود منحصر به فرد است . با وجود این، بین بسیاری از انسانها ورویدادهای زندگی آنها آنقدرشباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر گرفت ودرست همین الگوهای رفتاری است که روانشناسان شخصیّت درپی درک آنند،روانشناسان شخصیّت برای کلیت فرد وتفاوت های فردی اهمیّت خاصی قائلند . اگرچه آنها معمولا معتقدند که هر فردی از بعضی جهات منحصر به فرد می باشد،اما بحث برسر معانی منحصر به فرد برای مطالعه ی شخصیّت زیاداست .یک دیدگاه این که ،هر فرد ی آن طور متمایز می شود که دوره های خاص زندگی وتجاربش ، درک می شود.پس بنا بر این روش مقایسه بادیگران معنا ندارد .این دیدگاه فرد نگرا است که با مطالعه ی گسترده زندگی افراد با هدف دست یابی به یک فهم منحصر به فردی ،به وجود می آید .اما دیدگاه دیگر ،روش قانون گری است که معتقداست منحصر به فردی یک فرد نتیجه ی وضعیت جسمی و زیستی وقوا نین روان شناختی است .بنا به این روش هر فرد ،ترکیب منحصر به فردی از اجزاء است ،اگر چه جزئی به وسیله فرایند عمومی ایجاد می شود واین فرایند می تواند از طریق تحقیق ابعاد خاص شخصیّت افراد،برای تدوین قوانین رفتارهای کلی ،درک شود .(قربانی ،الیاس-1382 )
روانشناسان مدرن در سال 1879با تلاش وسلهلم ونت برای تا سیس آزمایشگاه روان شناسی آغاز کردندکمی بعد در سال 1884 گالتون اندازه گیری شخصیّت ظاهری را پیشنهاد نمود .گا لتون براین باور بودکه خصوصیّاتی که ما را هدایت می کنند یک چیز قطعی وبا دوام هستند وبنا بر این تلاش برای اندازه گیری آن ها منطقی است. تحقیق در شخصیّت به معنی مطالعه ی چگونگی تفاوت افراد در ادراک ونحوه ی ارتباط این تفاوت ها با کنش کلی انسان است می توان گفت که نظریه های شخصیّت از زمانی که بقراط حکیم یونانی ،افراد انسانی را از نظر غلبه اخلاط چهار گانه به سنخ های صفراوی ،بلغمی ،دموی ،وسودای تقسیم نمود وبرای هر یک از سنخ ها ، ویژگی های معین قائل شد ،آغاز شده است .از آن زمان تا کنون نظریه های گوناگونی با گرابش و زمینه های متفاوت درباره ی شخصیّت ،انسان عرضه شده است .
در مورد تقسیم بندی شخصیّت ،نظریه های زیر وجود دارد :
الف –نظریه های روان کاوی
ب – نظریه های پدیدار شناختی

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد آموزش کارآفرینی-فروش فایل

دیدگاهتان را بنویسید